Zoekresultaat 31 - 35 van 35 resultaten

 • Griffie en Griffier

  De griffie ondersteunt de gemeenteraad procesmatig, inhoudelijk en secretarieel in zijn werk. In de bespreekrondes van het raadsplein bestaat de mogelijkheid van spreekrecht voor burgers. U kunt bij de griffie spreekrecht aanvragen voor het Raadsplein. Ook nadere informatie over het indienen van burgerinitiatieven is bij de griffie te verkrijgen.

 • Hondenbelasting

  De hondenbelasting is met ingang van 2023 afgeschaft.

 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt innemen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt. Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en kraamhuur betalen. Een plaats vraagt u schriftelijk aan. Heeft u hierover vragen? Bel of mail ons dan.

 • De Raad: werkwijze, toelichting

  De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid voor alle belangrijke beslissingen die de gemeente aangaan. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De griffier ondersteunt de raad procesmatig, inhoudelijk en secretarieel in zijn werk. De raad besluit bijvoorbeeld over de hoogte van de belastingen, welke gebieden aangewezen worden voor woningbouw of bedrijvenvestiging, De gemeenteraad stelt ook verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast stelt de gemeenteraad het budget vast, dat het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders) mag gebruiken voor de uitvoering van haar diverse taken.

 • Inspreken bij een raadsplein of bijwonen van een vergadering

  Het raadsplein bestaat uit een of twee bespreekrondes. Daarin worden de raadsvoorstellen besproken en voorbereid die op de agenda staan van de raadsvergadering. Na een pauze begint de raadvergadering. U kunt tijdens een bespreekronde van het raadsplein gebruik maken van uw spreekrecht. Dit betekent dat u aan het begin van de bespreekronde uw standpunt over een bepaald onderwerp kunt toelichten. De raadsleden kunnen vervolgens vragen aan u stellen en u krijgt de tijd die te beantwoorden. U kunt ook iemand het woord laten voeren namens uzelf.