Zoekresultaat 41 - 50 van 50 resultaten

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Uw achternaam is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt wel bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dit doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of trouwboekje). Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit Naamgebruik wijzigen U kunt het verzoek ook doorgeven op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Elburg ingeschreven staat. Op het standaard uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Dat is afhankelijk van de instantie die uw uittreksel nodig heeft. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft. Wanneer u dit online aanvraagt betaalt u een lager tarief. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aanvraag uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

 • Geregistreerd partnerschap beĆ«indigen

  U beëindigt een geregistreerd partnerschap via de rechter, een advocaat of notaris. Welke manier u kiest is afhankelijk van uw situatie. Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. Heeft u geen kinderen? Dan kunt u een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris of advocaat. Komt u er samen niet uit? Dan kan uw advocaat namens u een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een 'eenzijdig verzoek'. De notaris of advocaat stuurt uw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is uw partnerschap beëindigd.

 • Handtekening laten legaliseren

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, is legalisatie soms nodig. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Door legalisatie verklaart de gemeente dat het uw handtekening is. Maak uw afspraak

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte, op een uittreksel staat minder informatie. Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente dan Elburg? Vraag dan in die andere gemeente het afschrift aan. U kunt de volgende afschriften burgerlijke stand aanvragen: Geboorteakte van uzelf en uw kind Huwelijksakte van uzelf en uw partner Partnerschapsakte van uzelf en uw partner Echtscheidingsakte van uzelf en uw partner Beëindiging geregistreerd partnerschapsakte van uzelf en uw partner Overlijdensakte van uw partner, kind en ouders Een afschrift echtscheidingsakte of afschrift beëindiging partnerschaps-registratie vraagt u aan bij de gemeente waarin u getrouwd bent of uw partnerschap heeft geregistreerd. Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan. Aanvraag uittreksel burgerlijke stand

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen. Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

 • Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen

  Is uw paspoort of identiteitskaart vermist of gestolen? Dan hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Meld de vermissing zo snel mogelijk bij de gemeente. Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen? Dan moet u daarvoor nog wel een afspraak maken. Vermissing reisdocument doorgeven met DigiD Heeft u geen DigiD? Maak dan een afspraak. U kunt dan gelijk een nieuw document aanvragen. Selecteer bij het maken van een afspraak: aanvraag paspoort incl. vermissing aanvraag id-kaart incl. vermissing Document ongeldig Heeft u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig. Als u het reisdocument terugvindt, levert u dit in bij de gemeente.  Meer informatie Identiteitsfraude Paspoort of ID-kaart kwijt in het buitenland

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. Als uw werkgever dat niet heeft, kunt u digitaal of persoonlijk een VOG aanvragen bij de gemeente. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis. Let op! Vraag uw VOG altijd aan bij Justis of bij de gemeente. Met een VOG-aanvraag via de officiële weg bespaart u onnodige extra kosten. VOG aanvragen bij Dienst Justis VOG aanvragen bij gemeente Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente. VOG aanvragen met DigiD Hierbij stuurt u een scan mee van een ingevuld aanvraagformulier VOG. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

 • Een bekeuring ontvangen

  De gemeente controleert op naleving van verschillende wetten en regels. Hiervoor heeft de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dit zijn speciaal aangestelde ambtenaren die de bevoegdheid hebben om een bekeuring uit te schrijven. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven door de gemeente vallen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld het fout parkeren). Daarnaast kunnen er ook bekeuringen worden uitgedeeld uitgeschreven voor overtredingen van milieuregelgeving (bijvoorbeeld een bedrijf dat zich niet aan de voorschriften houdt) of overtredingen op het gebied van Flora en fauna. Er zijn verschillende soorten bekeuringen die worden uitgedeeld hieronder vindt u de meest voorkomende en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Aankondiging van beschikking Voor een minder zware verkeersovertreding die met uw auto of motor is begaan, krijgt u een zogenaamde 'wet Mulder-boete'. U ontvangt een acceptgiro thuis met daarop een vervaldatum. Vóór deze datum (meestal acht weken na ontvangst van de boete) moet u betaald hebben. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekenen op een verhoging van 25 procent en na aanmaning van 50 procent. Bovendien riskeert u allerlei dwangmaatregelen, zoals inname rijbewijs. Wat is een strafbeschikking? Een strafbeschikking is een door een openbare aanklager, opsporingsambtenaar, of een gemeente of iets dergelijks zonder tussenkomst van de rechter opgelegde straf. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht. Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Op die datum is namelijk de wet OM-afdoening in werking getreden. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Voorheen legde de rechter de straf op of werd door het openbaar ministerie een schikkingsvoorstel (transactie) aangeboden. Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Elburg hebben de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Het CJIB zorgt voor het verzenden van de strafbeschikking en het innen van de geldboete. Niet eens met de opgelegde sanctie? Dan kunt u schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. U bent niet verplicht het volledige bedrag te betalen, zolang uw beroepschrift in behandeling is. Op de beschikking die u ontvangt staat vermeld waar u bezwaar kunt aantekenen. Geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau Het Openbaar Ministerie Overzicht van de hoogte van boetes Ministerie van Veiligheid en Justitie