Zoekresultaat 51 - 56 van 56 resultaten

 • Afmeren Koppoellaan, Rijpwetering

  Borden op de kade Deze kade is met name bedoeld voor het afmeren door recreanten en bezoekers van Rijpwetering, om bijvoorbeeld naar de plaatselijke horeca te gaan. De afmeervakken zijn met borden op de kade aangegeven. Verplaatsingen van het vaartuig langs deze oever onderbreken de tijdsduur niet. Vak A ter hoogte van Koppoellaan 21 tot en met Koppoellaan 12 is bedoeld voor passanten die korter dan 12 uur afmeren, vaartuig maximaal 10,00 lengte; Vak B ter hoogte van Koppoellaan 12 tot en met Koppoellaan 7 is bedoeld voor houders van de gemeentelijke ontheffingen Vak C ter hoogte van Koppoellaan 7 tot en met Koppoellaan 3 is bedoeld voor passanten die maximaal 24 uur aanwezig mogen zijn, vaartuig maximaal 10,00 lengte. U vindt het Aanwijzingsbesluit Afmeren Koppoelloen Rijpwetering met bijlage op Overheid.nl. Permanente ontheffing afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering Alleen bewoners van de Koppoellaan kunnen een ontheffing aanvragen voor een persoonsgebonden permanente ligplaats voor een pleziervaartuig, met de volgende voorwaarden: de lengte van het vaartuig niet langer is dan 6 meter het vaartuig niet hoger is dan 50 cm boven de kade het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel. Reden van deze voorwaarden is om een goed zicht op het water te behouden en de mogelijkheden voor passerende recreanten om aan te meren te waarborgen. Kosten De kosten zijn € 69,05 voor het in behandeling nemen. U betaalt met iDeal. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan een vignet. Voor het vignet ontvangt u jaarlijks een rekening van € 27,50. Permanente ontheffing aanvragen Bij deze aanvraag tot ontheffing moet als bijlage worden toegevoegd: een duidelijke (kleuren)foto van het pleziervaartuig. Afmeerregeling Koppoellaan ontheffing permanente ligplaats via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD.

 • Roerende zaakbelasting (RZB)

  Eigenaren en gebruikers van verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan betalen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting. Deze ruimten worden permanent als woning of bedrijfsruimten gebruikt. Bijzonderheden De eigenaar van een roerende woonruimte ontvangt de aanslag roerende woonruimtenbelasting. Voor roerende bedrijfsruimten bestaan er twee tarieven: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Voor allebei geldt dat de toestand op 1 januari bepalend is. Sinds 2010 wordt een woonboot in de gemeente Kaag en Braassem gezien als roerende zaak. Hierdoor vallen de meeste woonboten onder de roerende zaakbelasting. Een woonboot wordt gezien als onroerende zaak als het duurzaam met de wal is verbonden. Kosten De kosten vindt u in het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.

 • Omgevingsvergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of iets anders aan de omgeving wil veranderen heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Omgevingsvergunning of vergunningvrij Wilt u weten of u uw bouwplan vergunningvrij kunt uitvoeren? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt ook een vooroverleg indienen via onze website. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket Vervolgens kunt u op Omgevingsloket checken of de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren, wel of niet vergunningplichtig zijn en welke bijlagen u moet meesturen.  Wilt u weten of uw plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen. Betrek uw buurt en belanghebbenden Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan. De beoordeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning De gemeente: bekijkt of uw aanvraag goed is ingevuld beoordeelt uw aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de indieningsvereisten en technische eisen publiceert de ingekomen aanvraag en het besluit op uw aanvraag op Overheid.nl laat bij reguliere procedure, voor eenvoudige aanvragen en waarbij alle benodigde informatie is aangeleverd, binnen 8 weken weten of u een vergunning krijgt. Bij de uitgebreide procedure, voor bijzondere gevallen, krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. De uitgebreide procedure geldt bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu, bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, bij een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een pand. Let op: Wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet één van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag de uitgebreide procedure. In sommige gevallen kunt u de activiteiten apart aanvragen. De beslistermijn mag één keer met 6 weken verlengd worden. publiceert het besluit op uw aanvraag op overheid.nl, u kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen zoals in de bekendmaking staat aangegeven.  Voor of na 1 januari 2024 in procedure Omdat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden, heeft de gemeente automatisch een tijdelijk omgevingsplan, bestaande uit de gemeentelijke bestemmingsplannen en verordeningen. Op termijn worden alle bestemmingsplannen vervangen door één groot omgevingsplan voor de gehele gemeente. Omgevingsvergunningen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend, vallen nog onder de oude wet- en regelgeving. Voor vergunningen die vanaf 1 januari 2024 ingediend worden geldt de Omgevingswet en dan worden er andere eisen gesteld aan uw aanvraag. Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden Wilt u op de hoogte blijven van verleende omgevingsvergunningen? Dan kunt u zich aanmelden voor de (gratis) e-mailservice voor bekendmakingen over uw buurt.  Afwijken omgevingsplan Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het Omgevingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van het Omgevingsplan af te wijken. Om een inschatting te kunnen maken of wij hieraan medewerking kunnen verlenen, adviseren wij u een vooroverleg in te dienen. Rijksmonument verbouwen Voor verbouwingen of uitbreidingen van een monument is vaak naast de eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig. Kijk voor informatie bij Monument verbouwen.  Melding sloop of verwijdering asbesthoudend materiaal  Voor de sloop of verwijdering van asbesthoudend materiaal moet u altijd een melding indienen via Omgevingsloket. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren: u verwijdert als particulier hechtgebonden asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per kadstraal perceel uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert. Intrekken omgevingsvergunning Wordt er geconstateerd dat u nog niet gestart bent of al geruime tijd geen handelingen heeft verricht ten aanzien van de verleende vergunning, dan kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de verleende vergunning. U ontvangt dan bericht over het voornemen tot intrekken van de vergunning. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen tot intrekken. Indien u niet reageert op het voornemen of uw redenen niet voldoende worden geacht om de vergunning te verlenen, gaan wij over tot het definitief intrekken van de omgevingsvergunning. Van het definitieve besluit ontvangt u een bericht. Tegen het definitieve besluit staat beroep en bezwaar open. Indien er wordt besloten uw vergunning te verlengen, worden er leges geheven volgens de actuele legesverordening. Inzien vergunning Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien, dan maakt u een afspraak inzien vergunningen. Kosten De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd. Voor sommige activiteiten zijn vaste bedragen opgenomen in de legesverordening, voor andere zijn de bedragen gerelateerd aan de bouwkosten. U vindt deze in de legesverordening. Er worden extra leges van 10% in rekening gebracht bij omgevingsvergunningen die niet volledig digitaal via bovengenoemde omgevingsloket.nl zijn aangevraagd, met een minimumbedrag van € 50,90 en een maximum van € 1.600,00. 

 • Contact gemeentelijke belastingen

  Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u: een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn'). Heeft u specifiek een vraag over de WOZ-waarde, dan kunt u een formulier invullen via wozloketalphenaandenrijn.nl. Voor informatie kunt u ook terecht in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH  Alphen aan den Rijn. De openingstijden voor de balie: maandag 13.00 – 16.30 uur alleen op afspraak dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur alleen op afspraak.

 • Contact en openingstijden

  Contact Wilt u een vraag stellen aan de gemeente of heeft u een op- of aanmerking? U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier.  Telefonisch contact U kunt tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer 071 332 72 72. De medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur en vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. Voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u buiten kantoortijden bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63. Openingstijden gemeentehuis Let op! De openingstijden van het gemeentehuis zijn anders dan die van de publieksbalies van Burgerzaken en de gemeentewerf. Maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur. Vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur. Op feestdagen is het gemeentehuis gesloten. Openingstijden publieksbalies De publieksbalies aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen werken alleen op afspraak, Van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Op woensdag zijn de balies geopend van 15:30 tot 17:30 uur en van 18:30 tot 20:30 uur. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 071 332 72 72. Gemeentewerf afvalbrengstation Voor het brengen van grof vuil en grof snoeiafval kunt u terecht op het afvalbrengstation aan het Veenderveld 53 in Roelofarendsveen. De openingstijden, zijn als volgt: Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur. Van 1 april tot 1 oktober ook op woensdagavond van 18:30 – 20:30 uur. Op zaterdag van 8:00 tot 12:30 uur.  

 • Melding wijzigen leidinggevende

  U heeft een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. U dient dan een melding wijziging leidinggevende in. Nieuwe leidinggevenden worden -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning. Voorwaarden De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag, staat niet onder curatele en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Kosten De kosten zijn € 36,90 voor het in behandeling nemen; u kunt meerdere wijzigingen in een melding doorgeven. U betaalt met iDeal. Bijzonderheden De nieuwe leidinggevende mag onder de vergunning werken zodra u een bevestiging op naam van de persoon heeft ontvangen. De definitieve bijschrijving volgt na toetsing De burgemeester kan de alcoholvergunning intrekken als er 3 keer een weigering van een bijschrijving leidinggevende is geweest in een periode van 2 jaar. Vragen over melden van een nieuwe leidinggevende kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken. Melden wijzigen leidinggevende  U geeft de melding wijzigen leidinggevende door met het digitale formulier:  Melding wijziging leidinggevende via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via e-Herkenning. Wij vragen hierbij om de volgende gegevens:  organisatie- en contactgegevens nummer alcoholvergunning  type bedrijf reden van de wijziging gegevens leidinggevende, dienstvorm en aantal werkuren is de aspirant-leidinggevende in het bezit van een verklaring sociale hygiëne. en de volgende bijlage(n): ondertekende verklaring voor akkoord van leidinggevende  kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) kopie arbeidsovereenkomst (indien van toepassing).