Privacyverklaring

Persoonsgegevens en cookies

Op deze pagina vindt u informatie over hoe KOOP (onderdeel van Logius) omgaat met persoonsgegevens en cookies. KOOP is de organisatie achter de website Overheid.nl en is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Overheid.nl verwijst naar diverse andere websites met gegevensverzamelingen met overheidsinformatie. Bij het raadplegen van deze websites en/of het invullen van contactformulieren verkrijgt KOOP enige persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een woonadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. KOOP gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens, die in een contactformulier worden gevraagd, zijn noodzakelijk om uw reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen.

KOOP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor dat doel nodig is. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor kennisopbouw, het verbeteren van de werking van websites, het bijhouden van statistieken en het functioneren van de Servicedesk. Indien er een motief is om het handelen van de overheid inzichtelijk te houden, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verstrekken van accounts, worden gegevens permanent bewaard.

De verordening en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geven enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de websites strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

KOOP deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen u verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KOOP en haar opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOOP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@koop.overheid.nl. We reageren direct op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, antwoord. KOOP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KOOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk via het contactformulier. Of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bereikbaar via postbusfg@minbzk.nl.  

Persoonsgegevens in gegevensverzamelingen

Via Overheid.nl worden diverse gegevensverzamelingen ontsloten. Ook daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het AVG-register van de Rijksoverheid. Daar kunt u vinden om welke persoonsgegevens het gaat en hoe daarmee wordt omgegaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.

Overheid.nl gebruikt alleen functionele en analytische cookies om de website Overheid.nl goed te laten werken, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren (webstatistieken). Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

Geen persoonsgegevens

De cookies, die Overheid.nl gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens en raken uw privacy niet. Deze cookies zijn niet te gebruiken om u te identificeren. Overheid.nl en bijbehorende websites maken geen gebruik van trackingcookies en er worden geen profielen van bezoekers opgebouwd. Ook maakt Overheid.nl geen gebruik van cookies die geplaatst worden door andere websites, zogenaamde third-party cookies, noch plaatst Overheid.nl die zelf.

Hebt u bezwaar tegen cookies?

Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat Overheid.nl cookies plaatst, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van Overheid.nl.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.nl en op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Mocht u meer willen weten over de twee wetten, die op cookies van toepassing zijn, dan verwijzen we u naar: