Help bij gemeenschappelijke regelingen (GR-register)

Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dient er door de overheden een register te worden bijgehouden van de regelingen waaraan de overheden deelnemen. Dit moet inzichtelijk maken aan hoeveel gemeenschappelijke regelingen de bestuursorganen deelnemen. Dat is van belang voor zowel de burger als voor de betrokken bestuursorganen. Het register bevat in ieder geval wie er deelnemen, de wettelijke voorschriften waardoor de samenwerking wordt beheerst, de overgedragen bevoegdheden, het adres en de plaats van vestiging. Verder wordt vermeld of er een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Het GR-register biedt de mogelijkheid voor een centraal overzicht van alle bekende gemeenschappelijke regelingen op een heldere en overzichtelijke manier. Het stelt overheden in staat om op een toegankelijke manier aan hun wettelijke verplichting te voldoen.

Ter verduidelijking worden hieronder verschillende eigenschappen van de gemeenschappelijke regelingen in het GR-register omschreven:

Eigenschap gemeenschappelijke regeling

Omschrijving

Regeling inwerking getreden sinds Datum inwerkingtreding van de (meest recente) gemeenschappelijke regeling.
Doel Dit omvat een generieke beschrijving van de bestuurlijke en maatschappelijke doelen, die de verantwoordelijke bestuursorganen met het samenwerkingsverband beogen.
Citeertitel Een regeling heeft een citeertitel, tenzij aan aanhaling van de regeling in de praktijk geen behoefte zal bestaan (Aanwijzing 4.24 Aanwijzingen voor de regelgeving).
Samenwerkingsvorm

De WGR kent vier vormen van publiekrechtelijke samenwerking:
• Openbaar lichaam (art. 8, eerste lid, WGR);
• Gemeenschappelijk orgaan (art. 8, tweede lid, WGR);
• Bedrijfsvoeringsorganisatie (art. 8, derde lid, WGR);
• ‘Regeling zonder meer’ (regeling zonder eigen orgaan; art. 8, vierde lid, WGR).

Bevoegdheidsverkrijging Op grond hiervan is bevoegdheid verkregen:
• Attributie, het scheppen van een bestuursbevoegdheid en het toedelen van die bevoegdheid (art. 10:22 Awb),
• Delegatie, het overdragen van een bevoegdheid en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen (art. 10:13 Awb) en/of
• Mandaat, de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen (art. 10:1 Awb).
Bronhouder Met bronhouder wordt het bestuursorgaan bedoeld, dat eindverantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de gegevens van de gemeenschappelijke regeling. Dit is ook het bestuursorgaan dat bij de regeling is aangewezen voor de bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling zelf.
Archiefzorgdrager Volgens artikel 40 van de Archiefwet 1995 dienen gemeenschappelijke regelingen een voorziening te treffen voor archiefbescheiden. Er dient in een gemeenschappelijke regeling te worden vastgelegd wie er archiefzorgdrager is.
Beleidsterreinen Hiermee worden onderwerpen geadresseerd, die behoren bij de beleidsagenda van directies of diensten, voor zover ze vallen buiten de sfeer van de beleidsintimiteit. Zo’n gestandaardiseerde, van overheidswege thematische indeling voor bestuursorganen (een activiteitenindex) verschaft belangstellenden informatie over de zaken waarmee de overheid zich bezighoudt.
Bevoegdheden Het betreft de bevoegdheden die bij de regeling zijn overgedragen (art. 10 lid 2 jo. art. 27 lid 2 sub c WGR).
Regionaal samenwerkingsorgaan Dit is het bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan of een bedrijfsvoeringsorganisatie.
Het regionaal samenwerkingsorgaan is tot stand gekomen bij de instelling van de gemeenschappelijke regeling en staat meestal in artikel 2 van het instellingsbesluit vermeld.
Alternatieve naam Dit is de alternatieve naam (bijvoorbeeld de handelsnaam) waaronder het regionaal samenwerkingsorgaan bekendstaat.
Afkorting Dit is de afkorting of verkorte naam waaronder het regionaal samenwerkingsorgaan bekendstaat.
Deelnemende organisatie Met deelnemer wordt een bestuursorgaan (gemeente, provincie, waterschap, rechtspersoon of ander openbaar lichaam) bedoeld dat in de gemeenschappelijke regeling participeert.
Toetredingsdatum deelnemende organisatie Dit is de datum waarop een deelnemer is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.
Verdeelsleutel deelnemende organisatie Met de verdeelsleutel wordt het percentage bedoeld waarmee de deelnemer participeert in de gemeenschappelijke regeling. Het percentage van alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling samen is 100%.
Instellingsbesluit Link naar officiële bekendmaking van het instellingsbesluit op Overheid.nl.
Wettelijke grondslag Het betreft de citeertitel en eventueel het artikel van de regeling waarop de bevoegdheid tot het vaststellen van het algemeen verbindend voorschrift (de gemeenschappelijke regeling) berust.
Organisatiecode De viercijferige organisatiecode voor een gemeenschappelijke regeling wordt door UBR|KOOP uitgegeven. Deze codes zijn uniek en worden door het CBS overgenomen.
KvK-nummer Het betreft hier het nummer waarmee het bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling bekendstaat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Wijzigingsgeschiedenis De wijzigingsgeschiedenis toont de diverse versies van een gemeenschappelijke regeling. Indien er sprake is van een inhoudelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling, dan dient er een nieuwe versie van de gemeenschappelijke regeling in het GR-register te worden aangemaakt.