Zoekresultaat

1 - 10 van de 95 Resultaten
Toon producten van Flevoland
 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling

 • Zwemmen in open water, voorlichting en klachten

  Als u informatie wilt over zwemmen in open water, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

 • Besluit uniforme saneringen, BUS-melding

  Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  Voertuigen met kenteken die gebruik maken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels over het maximale gewicht, breedte en lengte. In het Voertuigreglement staan deze voorschriften beschreven. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing voor deze voorschriften? U vraagt een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

  Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie. Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

 • Evenementen en wedstrijden, ontheffing

  Voor evenementen of wedstrijden op of over de provinciale weg of vaarweg vraagt u een ontheffing aan.

 • Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

  Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u verplicht een beheersplan en een logboek bijhouden. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek kan in opdracht van de provincie naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

 • Tijdelijke bebording, ontheffing

  Strokenbord Een strokenbord is een aanwijsbord langs de weg. Het bord kan verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming, naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin/witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemming zijn blauw/wit. Wilt u een strokenbord (laten)plaatsen langs de weg of vaarweg dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij Revis

 • Uitweg provinciale weg

  Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u vanaf uw grond een uitrit laten aanleggen naar een provinciale weg. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. Dit geldt ook voor een uitweg voor een benzinepomp of wanneer u een evenement organiseert waarvoor u een uitweg nodig heeft. De provincie adviseert de Omgevingsdienst op grond van de verkeersveiligheid. 

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties