Resultaten 1 - 10 van 121 resultaten

 • Beperken van overlast en (geluid)hinder door vliegverkeer rondom Lelystad Airport, subsidie

  De regeling maakt een subsidie mogelijk voor bewoners en eigenaren van de woningen in de aangegeven gebieden rondom Lelystad Airport voor maatregelen om hinder en (geluid)overlast door het huidige vliegverkeer te beperken.

 • Nadere regels Subsidie Circulaire Economie, subsidie

  Provincie Flevoland heeft tot doel met deze subsidie het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland en duidelijkheid te verschafffen aan de potentiele aanvragers over de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021, subsidie

  Provincie Flevoland heeft van het ministerie van LNV een beschikking ontvangen voor het programma Natuur. Provincie Flevoland richt zich hiermee op versterking van de voor Flevoland relevante (inter)nationale natuurwaarden. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021 ofwel SKNL wordt als instrument gebruikt om afspraken te maken met de uitvoerende organisaties. Uitvoering van projecten vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025.

 • Opstijgen of landen buiten een vliegveld

  In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden.

  Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

 • Tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen Flevoland, bijdrage

  Provincie Flevoland heeft tot doel met deze verordening om een financiele tegemoetkoming in de energiekosten van afgelopen winter aan Flevolandse mkb-ondernemingen te verstrekken.

 • Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

  U kunt geen klacht indienen als uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure. U kunt ook geen klacht indienen tegen ons beleid of onze beleidsuitvoering. 

 • Plattelandsontwikkeling (POP3)

  De Europese Unie stelt budget beschikbaar voor de ontwikkeling van het platteland via het programma POP3. In het programma staat de agrarische onderneming centraal, het richt zich op voor landbouw relevante thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is daarbij aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren.

 • Oprichten geitenhouderij

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Verbod
  Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Flevoland een nieuwe geitenhouderij op te richten.

  Wilt u in Flevoland een bestaande geitenhouderij wijzigen, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk hiervoor op de pagina Wijzigen geitenhouderij op onze website.

 • Cultuureducatie, cultuurparticipatie, landschapskunst en bibliotheken

  De provincie subsidieert de volgende instellingen:

  • KunstLink Flevoland - cultuurparticipatie (o.a. amateurkunst, talentontwikkeling, kunst en cultuur in het sociale domein)
  • FleCK – Expertisecentrum cultuureducatie Flevoland
  • Land Art Flevoland – landschapskunst
  • Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Overheden zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij overheden een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.