Resultaten 1 - 10 van 209 resultaten

 • Standplaats, ontheffing

  U kunt met een verkoopwagen een standplaats innemen langs de provinciale weg. U moet hiervoor een standplaatsontheffing aanvragen.

 • Milieubeheer, gedoogbeschikking

  Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

 • Verkeer en Vervoer, subsidie

  Provinciale Staten hebben het beleid voor verkeer en vervoer vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Flevoland en het Programma Mobiliteit en Ruimte.

 • Vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten, subsidie

  Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Hiervoor is een goed uitvoeringsplan nodig waarin het unieke, onderscheidende karakter van Flevoland wordt vertaald in bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische producten. 

 • Milieubeheer, verzoek handhaving

  Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Het gaat hierbij om milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.

 • Opstijgen of landen buiten een vliegveld

  In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden.

  Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

 • Inrit op provinciale weg

  Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u vanaf uw grond een uitrit laten aanleggen naar een provinciale weg. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. Dit geldt ook voor een uitweg voor een benzinepomp of wanneer u een evenement organiseert waarvoor u een uitweg nodig heeft. De provincie adviseert de Omgevingsdienst op grond van de verkeersveiligheid. 

 • Organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten

  Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing

  Wilt u tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen langs de weg? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke omleidingsborden, een tijdelijke afsluiting of verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden of op langs de weg. Indien deze weg in beheer is bij de provincie, dan moet u hiervoor een ontheffing bij ons aanvragen.

 • Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

  U kunt geen klacht indienen als uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure. U kunt ook geen klacht indienen tegen ons beleid of onze beleidsuitvoering.