Resultaten 1 - 10 van 38 resultaten

 • Informatieplicht bestuursorgaan

  U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet open overheid.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingsheffing betalen.

 • Inzien aanslag

  Inzien van uw waterschapsaanslag.

 • Watervergunning, aanvraag

  De watervergunning is een verzameling van vergunningen van de verschillende waterwetten.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap?

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft ge

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Alle zaken rond automatische incasso regelt u op de website van de Regionale Belasting Groep.

 • Automatische incasso

  Alle zaken rond automatische incasso regelt u op de website van de Regionale Belasting Groep.