Zoekresultaat

1 - 10 van de 22 Resultaten
Toon producten van Rozendaal
 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Er zijn verschillende vormen van speelautomaten: behendigheidsautomaten, die geen geld uitkeren doch uitsluitend als prijs vrije spellen toekennen (flipperkast, videospel); kansspelautomaten, die geld uitkeren (bijv. de eenarmige bandiet).

 • Circusvergunning

  De gemeente Rozendaal verstrekt géén vergunning voor het houden van een circus. Een circusvergunning is een toestemming van de gemeente om een of meer circusvoorstellingen te mogen houden. Voor het geven van circusvoorstellingen die voor het algemeen publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente vereist. Deze toestemming is nodig omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het ordelijke verloop van het evenement. Ook moet beoordeeld worden welke voorzieningen (parkeerplaatsen, elektriciteit, water, ed.) nodig zijn en of het circus niet met een ander groot evenement in de gemeente samenvalt. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente en het daarmee verband houdende gebrek aan capaciteit/faciliteit, worden door het gemeentebestuur van Rozendaal in principe geen circusvergunningen verstrekt.

 • Collectevergunning

  Met de afgifte van een collectevergunning verleent het gemeentebestuur toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel. Bij verlening van de vergunning wordt niet alleen gelet op het doel van de inzameling, maar ook op het tijdstip van collecteren. Om een zekere spreiding in collecteren te garanderen wordt een planning gemaakt. Er is een collecterooster met zogenaamde "vrije perioden" opgesteld. Deze zijn mede bepalend voor de afhandeling van het verzoek

 • Drank- en horecavergunning

  In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines of bedrijfsrestaurants en slijterijen. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen als: u een zaak wilt starten de in de vergunning vermelde "leidinggevende" wijzigt de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt

 • Evenementenvergunning

  Een evenementenvergunning geeft toestemming voor het organiseren van een evenement. Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: • bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen; • markten als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet • kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen • het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties • activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rozendaal Onder evenement wordt mede verstaan: Een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht (niet zijnde een betoging), een straatfeest of buurtbarbecue, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg. 

 • Gebruiksvergunning brandveiligheid

  Een gebruiksvergunning in het kader van de brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er feesttenten worden gebruikt tijdens een feest of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw moeten worden opgeslagen.

 • Kermisstandplaats

  Een kermisstandplaats is een plaats op een kermis om een attractie of een verkooppunt te exploiteren. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente en het daarmee verband houdende gebrek aan capaciteit/faciliteit, worden géén standplaatsvergunningen voor kermissen, circussen en dergelijke verstrekt.

 • Kledinginzamelingvergunning

  Een kledinginzamelingvergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding. In verband met de aanwezigheid van twee permanente inzamelingscontainers wordt in principe slechts 1  vergunning per jaar verleend voor het huis aan huis inzamelen van textiel. Deze wordt in beginsel alleen verleend aan instellingen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan wel aan instellingen die met betrekking tot het inzamelen van kleding in het afgelopen jaar door het CBF positief beoordeeld zijn.

 • Koopzondagen

  Een gemeente heeft de mogelijkheid om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. In verband met het rustieke en winkelarme karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur van Rozendaal geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. Wel bestaat op basis van artikel 5 van de winkeltijdenverordening Rozendaal 2002 de mogelijkheid om ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, ontheffing van het verbod om op zondag goederen te verkopen aan te vragen. Zie ook ontheffing winkelopenstelling.

 • Loterijvergunning

  Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting. Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht, als een loterij voor het publiek openstaat. Wanneer de loten alleen in besloten kring - bijvoorbeeld binnen een vereniging - worden verkocht is geen loterijvergunning nodig De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. Of een loterij daaronder valt is afhankelijk van de omvang van de prijzenpot. Deze moet kleiner zijn dan € 4.500,=. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting. Indien er meer dan € 4.500,= aan prijzen te verdelen is, is er geen sprake meer van een klein kansspel en moet een vergunning bij het Ministerie van Financiën worden aangevraagd in verband met de af te dragen kansspelbelasting.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties