Resultaten 1 - 10 van 35 resultaten

 • Kwijtschelding van belasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden.

 • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens, melding

  Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen.

 • Zuiveringsheffing woonruimten

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Informatieplicht bestuur

  Iedereen kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Milieu-informatie: aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Bronnering en grondwatersanering, watervergunning

  U wilt grondwater uit de bodem halen en lozen als gevolg van bodemsaneringen, bouwen of het leggen van leidingen? Dan heeft u een vergunning nodig van het waterschap.

 • Register van het waterschap, inzage

  Wanneer u met het oog op verkiezingen van het waterschapsbestuur wilt weten of u al dan niet behoorlijk bent opgenomen in het register van stemgerechtigden, kunt u kosteloos inlichtingen uit dat register opvragen.

 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

  Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren.