Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Wat is nadeelcompensatie? Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken hebt met (het aanvragen van) nadeelcompensatie. Dit is een compensatie waarbij de gemeente onevenredige schade (deels) vergoedt. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de rechtmatige uitvoering van taken of een rechtmatig genomen besluit. De gemeente doet dus iets wat zij mag doen, maar veroorzaakt daar schade bij. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Hierbij moet het gaan om schade die niet voorzienbaar was, die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.  Daarbij geldt dat zelfs als aan al deze eisen wordt voldaan nog niet alle geleden schade wordt vergoed. Een deel van de schade valt namelijk binnen het normale maatschappelijke (ondernemers)risico. Hoe hoog dit risico is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een afname van de winst of zelfs verlies bij een onderneming dan is het gebruikelijk dat in ieder geval een verlies ter hoogte van 8% tot 15% van de jaaromzet voor eigen rekening van de ondernemer komt. Dit is ook zo als de ondernemer in een kortere periode dan een jaar de schade lijdt. Dit percentage wordt een drempel genoemd. Vaak werkt de overheid met een drempel en  met een korting. Bij een korting blijft een deel van de schade boven de drempel voor rekening van de ondernemer. Bij abnormale werkzaamheden liggen de percentages van de drempel en de korting soms lager. Andersom kan het ook zijn dat alle schade voor uw rekening komt, dat is bijvoorbeeld het geval als het handelen van de gemeente voorzienbaar was. Als inwoner/ondernemer heeft u ook de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als u dat onvoldoende heeft gedaan heeft dat effect op de hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding zult u moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de door u geleden schade en het handelen van de gemeente. U moet aantonen dat de schade die u heeft geleden groter is dan de schade die elke inwoner/ondernemer kan verwachten (periodiek) te lijden. U moet daarbij aantonen dat u door het handelen van de gemeente (relatief) harder bent getroffen dan andere inwoners/ondernemers. Wij zullen dit uitleggen met het onderstaande voorbeeld.  Aan de Groeneweg in een plaats liggen drie boerenbedrijven. Een boer verkoopt appels, een  boer verkoopt eieren en de  derde boer verkoopt kerstbomen. De gemeente moet de weg onderhouden. Om de weg te kunnen onderhouden gaat de weg drie weken dicht. Al de bedrijven zijn daardoor onbereikbaar. De weg wordt toevallig net in de drie weken voor Kerst afgesloten. Al de boeren hebben hier last van want zij kunnen hun producten niet verkopen. Voor de appel- en de eierboer is het vervelend dat zij net voor de feestdagen onbereikbaar zijn. Voor de kerstbomenboer is het veel erger. Hij maakt net in die drie weken heel zijn jaaromzet. Hij wordt dus door dezelfde maatregel veel harder getroffen. Let op de tekst op deze website is informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is verstandig om onze officiële regeling te raadplegen alvorens u beslissingen neemt. Dit is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. In de onderstaande paragrafen vindt u de belangrijkste voorwaarden, informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en hoe deze wordt behandeld en ten slotte welke kosten hieraan verbonden zijn voor u. Voorwaarden de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe werkt het? U vult het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) in en stuurt dit op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Daar kunt u een brief bijvoegen om uw aanvraag verder te motiveren en te onderbouwen. Ook voegt u bijlagen toe waaruit blijkt dat u schade heeft geleden en hoe hoog deze schade is. Als u een ondernemer bent en meent minder winst te hebben gemaakt of zelfs verlies te hebben geleden door rechtmatig overheidshandelen moet u betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant aanleveren. Uit deze gegevens moet duidelijk dit verlies aan winstderving blijken, ook moet duidelijk zijn wat uw maandomzetten, kosten en winst waren in de periode van 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt. Als u meent schade te lijden als gevolg van verminderde huurinkomsten moet u als bijlage een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte meesturen. Mogelijk heeft de gemeente nog meer informatie nodig om uw specifieke geval in behandeling te kunnen nemen. Mocht dat het geval zijn dan zal de gemeente u om deze informatie vragen zodat u uw aanvraag kunt aanvullen waarna deze in behandeling kan worden genomen. Ook ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen meer informatie over de verdere behandeling van uw aanvraag. Kosten Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug. Soms kunt u ook kosten terugkrijgen die u heeft gemaakt voor rechtsbijstand dan wel voor bijstand door een deskundige voor het vaststellen van de schade. Zie hiervoor de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Het is goed om voordat u kosten maakt zelf al een inschatting te doen of de door u geleden schade niet sowieso binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt. Dat voorkomt dat u kosten maakt zonder dat u uitzicht heeft op een vergoeding. Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Naamskeuze kind

  Ouders kunnen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. Deze keuze geldt voor alle volgende kinderen in het gezin.  Maak een afspraak voor: Naamskeuze kind Mogelijkheden Is uw kind binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader tenzij u voor de achternaam van de moeder kiest.  Voor uw eerste kind mag u de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw eerste kind geldt daarna voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie. Is uw kind niet geboren binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder tenzij u voor de achternaam van de vader kiest. Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw?  Bij een onbekende donor, krijgt uw kind de naam van de duomoeder. Voorwaarde is wel dat de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Bij een bekende donor en als de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind de naam van de biologische moeder. Mag ik mijn kind 2 achternamen geven? Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een gecombineerde achternaam te kiezen. Voorkeur aangeven gecombineerde achternaam Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders. Overgangsregeling Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025. Een nieuw aangenomen wet maakt dit mogelijk. Kosten bij de gemeente U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. Buitenlandse nationaliteit Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Of informeer ernaar bij de gemeente waar u woont. Regels voor kinderen die in het buitenland een naam krijgen Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Als uw kind volgens die regels een gecombineerde achternaam krijgt, wordt deze meestal in Nederland erkend. Factsheet gecombineerde naamskeuze In de factsheet 'Uitbreiding naamkeuze: gecombineerde achternaam' staan voorbeelden van verschillende combinaties. Ook in het geval van bijvoorbeeld adoptie.   Voorwaarde Voorwaarde voor naamskeuze is dat uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Hoe werkt het Maak een afspraak. Wilt u naast het doorgeven van de naamskeuze ook direct het kind erkennen of de geboorteaangifte doen, selecteer dan beide afspraakopties in het afsprakensysteem, zodat we genoeg tijd voor u reserveren. U en uw (ex)partner moeten allebei aanwezig zijn. De naamswijziging wordt direct geregistreerd. Meenemen naar de afspraak Paspoort of identiteitskaart van beide partners. Kosten Doorgeven naamskeuze: geen. Doorgeven 2 achternamen:  € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulierof bellen met (010) 248 4000.

 • Paspoort of identiteitskaart

  U vraagt een (zaken)paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aan op afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is binnen 5 werkdagen klaar. Afspraak maken voor: Aanvraag paspoort Aanvraag identiteitskaart Voorwaarden U woont in Vlaardingen. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort of ID-kaart persoonlijk aan. Uw paspoort of ID-kaart is binnen 5 werkdagen klaar. Haal uw paspoort of ID-kaart binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op. Voor het afhalen kunt u een afspraak maken, maar dit is niet verplicht. Voor de verstrekking van een eigen paspoort aan een minderjarige beneden de leeftijd 18 jaar of voor de verstrekking van een eigen identiteitskaart aan een minderjarige beneden de leeftijd van 12 jaar dient een “verklaring van geen bezwaar” te worden overlegd door beide ouders. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14.00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Let op! Een nieuwe identiteitskaart heeft vanaf 4 januari 2021 een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl/inlogmethodes/identiteitskaart. Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Dit nieuw vormgegeven model voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157 en aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer. Meer info: www.rvig.nl Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die u heeft (geldig, verlopen of buitenlands). 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 123 kb) van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Formulieren Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 123 kB)  Kosten en geldigheid (Zaken)paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,85 (10 jaar geldig) (Zaken)paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: € 63,40 (5 jaar geldig) ID-kaart voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80 (10 jaar geldig) ID-kaart voor personen jonger dan 18 jaar: € 40,90 (5 jaar geldig) Spoedtoeslag: € 57,05 Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Afspraak maken voor: melding vermissing reisdocument Direct regelen: Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte of die van uw kind, (beëindiging van) huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden van partner, ouder of kind? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan. Doe dit bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Een afschrift van een echtscheiding of een ontbinding van de partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk of de partnerschapsregistratie was. Let op: er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor u aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat uw gevraagde product bij u binnen is. Daarnaast machtigt u hiermee iemand om voor u een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wilt u toch iemand machtigen omdat u zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van uw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid.  Hiermee kunt u uw gegevens deels afschermen en blijft uw privacy gewaarborgd. Direct regelen  aanvraag afschrift burgerlijke stand  Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Afspraak maken voor aanvraag afschrift burgerlijke stand Akten waarvan u een afschrift of uittreksel krijgt Het afschrift is een fotokopie van de akte met een stempel en een handtekening erop. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Van deze akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen: Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Akte van registratie of beëindiging partnerschap Echtscheidingsakte Hoe werkt het Digitaal Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in. U rekent direct af. Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk.  Op afspraak maak een afspraak het uittreksel vraagt u persoonlijk aan. Vraagt u het via een gemachtigde aan? Vul dan het machtigingsformulier (pdf 70 kB) in. u of uw gemachtigde krijgt het afschrift of het uittreksel direct mee tijdens de afspraak. gaat het om een afschrift of een uittreksel van een oudere akte die al gearchiveerd  is? Dan kan het langer duren voordat het afschrift of het uittreksel klaar is. Schriftelijk stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. vermeld in uw brief waar u het afschrift of uittreksel voor nodig heeft. onderteken de brief. stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. u krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 5 werkdagen opgestuurd. Afschrift of uittreksel voor internationaal gebruik Heeft u een afschrift of een uittreksel nodig voor het buitenland? U kunt een internationaal uittreksel in meerdere talen aanvragen. Bij aanvragen vanuit het buitenland verstuurt de gemeente het uittreksel nadat u de rekening betaald heeft. Meenemen naar afspraak een geldig identiteitsbewijs. Een gemachtigde die het afschrift of uittreksel voor u aanvraagt: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). een brief waarin staat waarom u het afschrift of het uittreksel aanvraagt. Verder geeft u de gemachtigde in de brief toestemming het afschrift of het uittreksel namens u op te halen. De brief moet door u en de gemachtigde ondertekend zijn. Kosten en geldigheid afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 16,60 verklaring huwelijksbevoegdheid bij huwelijk in het buitenland € 29,00 voor het versturen van documenten betaalt u portokosten. Alle bewijzen zijn 6 maanden geldig.  Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Tweede paspoort

  In 2 situaties vraagt u een tweede paspoort aan: In uw eerste paspoort staan stempels van landen die in conflict zijn met landen die u moet bezoeken. Dit geeft problemen bij de toelating tot die landen. Uw eerste paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Daardoor kunt u er niet mee reizen of er een visum mee aanvragen. Afspraak maken voor: Aanvraag tweede paspoort Eisen U heeft de Nederlandse nationaliteit. U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig. U kunt bewijzen: dat u tijdens uw reis verschillende conflicterende landen moet bezoeken. óf dat u geregeld dringend moet reizen terwijl uw paspoort voor een visumaanvraag bij een ambassade ligt. U gebruikt het tweede paspoort om te reizen naar landen waar u niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt. U gebruikt uw tweede paspoort niet voor een eenmalig bezoek aan een land. Hiervoor kunt u een noodpaspoort aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort persoonlijk aan.  Uw paspoort is binnen 5 werkdagen klaar.  Haal uw paspoort binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op.  Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14:00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (geldig, verlopen of buitenlands). 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Documenten waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft: reserveringsbevestiging van een reis naar een land dat conflicteert met een land waarvan in uw eerste paspoort een visum zit. of een reserveringsbevestiging van de reis en een bewijs van de ambassade dat het eerste paspoort daar is voor een visumaanvraag. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49kb) van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s): paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Formulieren Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument(Nederlands) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engels)  Kosten en geldigheid Tweede paspoort voor personen van 18 jaar en ouder € 75,80 (2 jaar geldig). Tweede paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 57,30 (2 jaar geldig). Spoedtoeslag € 50,90. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Afspraak maken voor: melding vermissing reisdocument Direct regelen: Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming. Wie het niet eens is met een beslissing van het deze bestuursorganen kan een bezwaarschrift indienen. Het betreffende bestuursorgaan bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift. Direct regelen Bezwaar maken Voorwaarden U kunt een bezwaarschrift indienen als: U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan heeft genomen op een aanvraag van iemand anders en waar u rechtstreeks bij betrokken bent. Het besluit op uw aanvraag niet binnen de geldende termijn is of wordt genomen. Het bestuursorgaan weigert een besluit te nemen. U nadelige gevolgen ondervindt van een besluit dat een bestuursorgaan van de gemeente uit zichzelf (ambtshalve) neemt. Hoe werkt het?  Een bezwaar dient u als volgt in bij de gemeente: Post Schrijf uw bezwaar en stuur dat naar: Gemeente Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen Digitaal Vraag uw bezwaarschift via het digitale formulier aan. Bezwaar maken  Vermelden bij bezwaar In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres,  uw telefoonnummer zodat contact opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. de reden waarom u bezwaar maakt. uw handtekening. Het bezwaarschrift moet bij de gemeente ingediend zijn binnen 6 weken nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt (door toezending aan de aanvrager of publicatie in de krant). Komt uw bezwaarschrift te laat binnen dan wordt het niet inhoudelijk in behandeling genomen. Afhandeling U ontvangt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het bestuursorgaan geeft uw bezwaarschrift in behandeling bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie is verdeeld in drie kamers. De commissie brengt advies uit aan het betreffende bestuursorgaan met een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de raad, het college of de burgemeester. U ontvangt bericht van de commissie bezwaarschriften wanneer uw zaak wordt behandeld. De voorzitter van de kamer beslist of u op een hoorzitting wordt gehoord. Als dit het geval is, wordt u uitgenodigd voor de hoorzitting. Deze schriftelijke uitnodiging wordt tenminste twee weken van tevoren toegezonden. Wanneer de datum en/of het tijdstip van de hoorzitting een probleem voor u is, kunt u met opgaaf van redenen tot 3 dagen voor de hoorzitting aan de voorzitter verzoeken om wijziging van dit tijdstip. De beraadslaging over het door de kamer uit te brengen advies vindt plaats achter gesloten deuren. U en de andere partij(en) kunnen de beraadslaging dus niet bijwonen. Het mondelinge advies van de kamer wordt op schrift gesteld en via de betrokken vakafdeling toegezonden aan het betreffende bestuursorgaan. Voorlopige voorziening Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden. Hoe hoog de kosten in uw specifieke geval zijn, kunt u navragen bij de Rechtbank. In die gevallen dat een bezwaarschriftprocedure geen toegevoegde waarde meer biedt omdat er al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om in het bezwaarschrift te verzoeken deze procedure over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep. Besluit Het bestuursorgaan tegen wiens besluit een bezwaarschrift is ingediend, moet vervolgens binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn van 6 weken een nieuwe beslissing nemen. Indien nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. U ontvangt dan een brief hierover. De nieuwe beslissing houdt een heroverweging in van het eerdere besluit met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.  Als de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de kamer, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. Kosten Geen Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.    

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. Er zijn verschillende typen uittreksels. U kunt een uittrekstel digitaal aanvragen met DigiD, maar ook op afspraak op het stadskantoor of via een brief. U kunt alleen een uittreksel BRP aanvragen in de plaats waar u woont. Let op: Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor u aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat uw gevraagde product bij u binnen is. Daarnaast machtigt u hiermee iemand om voor u een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wilt u toch iemand machtigen omdat u zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van uw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid.  Hiermee kunt u uw gegevens deels afschermen en blijft uw privacy gewaarborgd. Direct regelen Vul het webformulier in met DigiD Vul het webformulier in met E-Herkenning Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Maak een afspraak voor: aanvraag uittreksel BRP Standaarduittreksel BRP Op een uittreksel BRP staan uw burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en het land waar u woont. Meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat of adreshistorie? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor een pensioen, een andere uitkeringsinstantie of een levensverzekering. U bewijst ermee dat u op het moment van afgifte als levend staat ingeschreven.  Attestatie de vita Een attestatie de vita is een internationale verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Deze verklaring kunt u alleen zelf aanvragen.  Bewijs van Nederlanderschap Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. U kunt dit document nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk in het buitenland. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Hoe werkt het Digitaal aanvragen Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in.  U rekent direct af Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Let op: Heeft u een verzoekschrift van een pensioenfonds ontvangen voor een bewijs van in leven zijn? Stuur deze dan mee als bijlage.​​​ Op afspraak aanvragen Maak een afspraak. Vraag het uittreksel of bewijs persoonlijk aan. U kunt hier ook iemand voor machtigen via het machtigingsformulier. U krijgt het uittreksel of bewijs direct mee. Schriftelijk aanvragen Stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld in uw brief waarom u het uittreksel of bewijs nodig heeft. Vermeld naar welk postadres het afschrift of uittreksel verstuurd moet worden. De gemeente verstrekt geen digitale uittreksels. Onderteken de brief. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. U krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 5 werkdagen opgestuurd. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs. Eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel of bewijs wordt gevraagd. Neem een verzoek van een pensioenfonds altijd mee. Een gemachtigde die het uittreksel of het bewijs voor u aanvraagt, moet meenemen: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde . een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). Kosten en geldigheid Uittreksel, bewijs van in leven zijn of bewijs van Nederlanderschap: € 13,65 Bewijs in leven voor buitenland / Attestatie de vita: € 16,60 Digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 9,35 Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien. Voor het versturen van documenten betaalt u portokosten. Alle uittreksels en bewijzen zijn 3 maanden geldig. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Briefadres

  Heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en is verplicht uw post aan u door te geven. Maak een afspraak voor: Aangifte briefadres Voorwaarden U heeft geen vaste woonplaats omdat u: dak- of thuisloos bent. bent opgenomen in een zorginstelling of een psychiatrische instelling. korte tijd geen woonadres heeft omdat u nog niet op het nieuwe adres terecht kunt. korter dan 8 maanden in het buitenland bent. op een schip vaart of een ander reizend beroep heeft. in de gevangenis zit. Er moet iemand ingeschreven staan op het adres dat u als briefadres wilt gebruiken. De bewoner van het briefadres, moet schriftelijk toestemming geven. Let op In onderstaande gevallen kunt u geen briefadres aanvragen: Op het adres staat niemand ingeschreven; Het adres komt niet voor in de Basisregistratie personen (BRP); Het is een postbusnummer; U verblijft in het buitenland vanwege vakantie; U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat die persoon een uitkering of toeslagen heeft; U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat u schulden heeft. Neem dan contact op met Stroomopwaarts, telefoonnummer 010 246 5555, www.stroomopwaarts.nl. Hoe werkt het Download het formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB). Print het formulier uit en vul het in. Zorg ervoor dat uzelf en de bewoner van het briefadres het formulier ondertekenen. Zorg voor kopieën van het identiteitsbewijs van u en de bewoner van het briefadres. Als het briefadres wordt toegekend, staat u binnen 5 werkdagen ingeschreven op het briefadres.  Is er extra informatie nodig of wordt het briefadres niet toegekend? Dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Maak een afspraak. Goed om te weten Als u in aanmerking komt voor een briefadres verwerken wij dit in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij controleren regelmatig of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. Een briefadres is alleen een administratief adres. U woont daar niet. Een briefadres wordt verstrekt voor een korte periode maximaal 3 maanden, daarna wordt er opnieuw beoordeeld wat uw situatie is. Het kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. Krijgt u een briefadres omdat u tijdelijk geen woonadres heeft? Dan moet u er alles aan doen om uw situatie te verbeteren en een woonadres te vinden. U kunt niet op een woonadres én een briefadres tegelijk ingeschreven staan. Als u een vaste woon- of verblijfadres heeft in een (woon)boot en een woonbotenhaven, een woonwagen, een caravan op een camping of vaartuig komt u niet in aanmerking voor een briefadres. Hiervoor moet u aangifte doen van dit woonadres bij de gemeente waaronder dit adres valt. Heeft u een vergunning of zijn er afspraken geweest met de gemeente? Voeg bewijs toe. Als u denkt dat uw situatie anders is, kunt u altijd een aangifte briefadres indienen. Wij zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn. Meenemen naar afspraak Ingevuld en ondertekend formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB) Kopie van uw identiteitsbewijs Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van het briefadres. Kosten Geen. Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving.  Afspraak maken voor: Aanvraag verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eisen U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het Digitaal de werkgever of organisatie start de aanvraag met eHerkenning op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. u ontvangt daarna een e-mail met een link en een aanvraagcode. log in met uw DigiD en controleer de aanvraag. betaal de aanvraag via iDeal. Op afspraak: maak een afspraak bij het stadskantoor. vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in. neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl. de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Let op: Er zijn commerciële bedrijven die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Dit kost veel geld. Vraag een VOG alleen aan via de gemeente of via Justis. Hiermee bespaart u onnodige kosten. Weet u niet of uw werkgever de aanvraag met een formulier of digitaal klaarzet? Neem dan contact op met uw werkgever, zet niet zelf iets klaar. Meenemen naar afspraak identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’. Een gemachtigde moet ook meenemen: eigen identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Kosten en geldigheid op afspraak aan de balie: € 41,35 voor vrijwilligers: gratis Hoe lang een VOG geldig is, bepaalt de werkgever of de organisatie waar u de VOG voor aanvraagt.  Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u een vluchteling en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u op afspraak een paspoort voor vluchtelingen aanvragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is binnen 5 werkdagen klaar.  Afspraak maken voor: Aanvraag vluchtelingenpaspoort Melding vermissing reisdocument Direct regelen Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engelstalig) (668 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Eisen U bent als vluchteling erkend door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  U heeft een geldige verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U heeft (nog) niet de Nederlandse Nationaliteit. U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw reisdocument persoonlijk aan.  Uw paspoort is binnen 5 werkdagen klaar.  Haal uw paspoort binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op.  Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14.00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die u heeft (geldig, verlopen of buitenlands). Uw geldige verblijfsvergunning. 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument van de ouders of gezaghouder(s). Identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Kosten en geldigheid € 57,30. Spoedtoeslag: € 50,90. Hoe lang het paspoort geldig is, hangt af van hoe lang uw verblijfsvergunning geldig is. Het maximum is 5 jaar. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.