Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Klacht over gemeentelijk handelen

  Bent u niet tevreden over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente heeft gedaan? Vindt u dat u onvriendelijk bent behandeld? Of doet de gemeente niet wat ze heeft beloofd? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat dat door de gemeente komt? Door gebreken in het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken? Of heeft u schade door een botsing met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan. Kosten € 41,35 Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd. Regelen Voor de aanvraag komt u persoonlijk naar de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren. Maak een afspraak Dienst Justis (Direct naar aanvraagformulier) 

 • Echtscheiding inschrijven

  Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond. De ambtenaar schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Als het huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag. De ambtenaar schrijft uw echtscheiding direct in. Kosten De inschrijving van uw echtscheiding is gratis.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het “bewijs van in leven zijn” is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: “Attestatie de vita”. Het “bewijs van in leven zijn” kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het “bewijs van in leven zijn” is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Kosten Een “bewijs van in leven zijn” kost € 16,60 (2024). Als u de verklaring nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds, dan krijgt u het bewijs kosteloos mee. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds laten zien. Aanvragen Aanvragen via de website kan met DigiD, de behandeling van uw aanvraag duurt 3 werkdagen. Als u langs komt bij het team Dienstverlening kunt u de verklaring direct meenemen. Neem uw legitimatiebewijs mee. Maak via onderstaande link een afspraak om langs te komen. U vraagt eenvoudig online dit uittreksel aan. Online aanvraag Komt u liever bij de balie langs?  Maak een afspraak 

 • Naamswijziging

  Voor het aanvragen van een wijziging van uw achternaam stuurt u een aanvraag naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de brochure “Naamswijziging” staat beschreven hoe u de aanvraag indient en waar u deze naar toe stuurt. In deze brochure staat ook een voorbeeldbrief van de aanvraag. De brochure vindt u op de website van Dienst Justis en kunt u daar downloaden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie neemt uiteindelijk een besluit over uw aanvraag in de vorm van een Koninklijk besluit en informeert de gemeente hierover. De gemeente verwerkt vervolgens uw gewijzigde achternaam in de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP). Meer informatie over naamswijziging vindt u op de website van het Ministerie Veiligheid en Justitie.    

 • Aanbestedingsregels

  Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente?  Dan gelden hiervoor veelal aanbestedingsregels, zowel voor de gemeente als voor ondernemers. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, Algemeen Reglement Werken 2016 en die Gids Proportionaliteit. Hiermee moet de gemeente rekening houden wanneer zij inkoopt. Kleine opdrachten Kleine opdrachten waarvan de totale waarde  circa 25.000 euro is mogen zonder aanbesteding worden uitgezet bij één leverancier. Enkele voorbeelden van kleine opdrachten, die vaak door de gemeente aan lokale ondernemers worden gegeven, zijn: Het laten ontwerpen van flyers; Inhuren van sprekers; De organisatie van grote en kleine evenementen; Fotografie opdrachten; Social media marketing opdrachten. Grotere of terugkerende opdrachten met een hogere waarde (ook op bovengenoemde gebieden) moeten aanbesteed worden.  Op alle inkopen van gemeente Dordrecht is het Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020 van toepassing. Aanbestedingen: de procedure in het kort toegelicht Hieronder wordt in vogelvlucht toegelicht hoe een aanbesteding er uit kan zien. Voortraject Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. Voor de start van een succesvolle aanbesteding heeft de gemeente een aanbestedingsstrategie bepaald. Er dient voldoende budget beschikbaar te zijn voor aanschaf van het gevraagde. De gemeente stelt een offerteaanvraag op: de aanbestedingsstukken.  Meedoen aan een  aanbesteding De aanbestedingen worden door de gemeente gepubliceerd op www.tenderned.nl. U kunt zich als ondernemer via de website van Tenderned laten informeren over de voor u interessante aanbestedingen middels een signaleringfunctie. In het  geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding ontvangen alleen de door de gemeente uitgenodigde leveranciers de stukken. Stellen van vragen In een aanbestedingsprocedure is altijd een vragenronde ingebouwd. Hoe zorgvuldig de stukken ook opgesteld zijn, er kunnen toch onduidelijkheden in zitten. Als ondernemer is het verstandig hier altijd gebruik van te maken: later in het proces heeft u die kans niet meer. Via een Nota van Inlichtingen ontvangt u vervolgens een totaaloverzicht van alle gestelde vragen en de daarop geformuleerde antwoorden. Indienen en beoordeling van uw offerte  Het indienen van uw offerte (inschrijving) en de beoordeling hiervan gebeurt volgens een vooraf vastgestelde methode, zoals omschreven in de aanbestedingsstukken. Zorg ervoor dat u niet van afwijkt van de gestelde eisen (zoals maximaal aantal pagina's) om mogelijke uitsluiting te voorkomen. De gemeente heeft namelijk de plicht om iedereen gelijk te behandelen.  Mededeling gunning en opdrachtverlening Na de beoordeling ontvangen alle partijen de gunningsbeslissing, waarin ze hun eigen beoordeling toegelicht krijgen. De winnaar zal een voornemen tot gunning ontvangen en de overige partijen een onderbouwde afwijzing. Met het verzenden van deze beslissing gaat ook de wettelijk verplichte bezwaartermijn in, een zogenaamde standstill termijn. In die periode kunnen partijen die zijn afgewezen bezwaar aantekenen en eventueel juridische stappen zetten. Zodra deze termijn voorbij is – en er geen bezwaren zijn – kan de gemeente overgaan tot opdrachtverlening. Contractafspraken Afhankelijk van de aard van de opdracht volgt een opdrachtbrief, een bestelling of een contract dat wederzijds ondertekent dient te worden. In het contract staat beschreven welk product of welke dienst onder welke voorwaarden geleverd wordt. In het contract zijn de afspraken helder geformuleerd en de onderwerpen duidelijk verdeeld. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid dat de samenwerking mislukt en partijen tegenover elkaar komen te staan. Hiertoe worden allerlei clausules en ontbindende voorwaarden opgenomen. Deze zijn echter nooit een garantie voor een geslaagde samenwerking en een goed resultaat. Daarvoor is een gedegen voorbereiding en een wederzijds vertrouwen nodig. De uitvoering: realisatie en acceptatie Uiteindelijk wordt beoordeeld of de levering, dienst of werk conform contract is uitgevoerd. De criteria hiervoor zijn reeds in de aanbestedingsstukken opgenomen en de wijze waarop gecontroleerd wordt, is van te voren afgesproken. Bij eenmalige opdrachten loopt de samenwerking na afronding automatisch ten einde. Bij terugkerende opdrachten is de kans groot dat er eerst verleningsopties zijn opgenomen in het contract, alvorens er opnieuw aanbesteed dient te worden. De 5 inkoopdoelen Onderdeel van het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden zijn 5 gezamenlijke inkoopdoelen: versterken lokale economie bevorderen sociaal klimaat bijdragen aan duurzaamheidsambities verbeteren bereikbaarheid en verminderen overlast zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering Bij elke aanbesteding houdt de gemeente rekening met een of meer van bovenstaande doelen. De invulling daarvan is per aanbesteding maatwerk. Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden altijd van toepassing Op elke opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 van toepassing. U vindt het document hier inclusief de bijlage. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DRECHTSTEDEN 2020 (3).pdf Bijlage 1 behorend bij AIVD 2020 GIBIT 2016.pdf Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (2).pdf Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden.pdf