Zoekresultaat 1 - 10 van 66 resultaten

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Reclame driehoeksborden

  Een evenement mag u aankondigen met reclameborden, ook wel driehoeksborden genoemd. Dit zijn borden die om een lantaarnpaal geplaatst worden. U heeft een vergunning nodig om deze te mogen plaatsen. De vergunning vraagt u minimaal 21 dagen vóór het plaatsen van de borden aan. Na de aanvraag van de vergunning ontvangt u een lijst van de beschikbare lantaarnpalen. U kiest dan welke u wilt gebruiken en maakt daarmee de aanvraag definitief. De borden mogen maximaal voor een periode van 2 weken geplaatst worden. Na 2 weken dient u de borden zelf weer weg te halen. Het plaatsen mag enkel gebeuren om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen. Voorwaarden De borden mogen enkel om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen worden geplaatst. De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het uitzicht van de verkeersdeelnemers niet belemmeren c.q. de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen. De borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van  85 x 120 cm. De borden dienen te worden bevestigd op metalen frames zonder uitstekende scherpe delen. De te verlijmen affiches dienen met weersbestendige lijm op de ondergrond te worden aangebracht. Leegstaande frames dienen z.s.m. van een nieuwe poster te worden voorzien. Het onderhoudsdeksel van de lantaarnpalen moet altijd zichtbaar blijven. Aanvragen vergunning Digitaal De vergunning vraagt u digitaal aan via:  Aanvragen vergunning reclame driehoeksborden Kosten De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 134,45.

 • Gebruik welkomstborden bij invalswegen

  Bij de invalswegen van de gemeente staan welkomstborden waarop sport, cultuur, recreatie en evenementen in Brunssum gepromoot kunnen worden. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken dient u 10 dagen voor het plaatsen van de borden een melding in bij de gemeente. Het bord moet u zelf maken, plaatsen en na maximaal 2 weken ook weer weghalen. De welkomstborden staan op de volgende locaties: Trichterweg Emmaweg (Gamma) Akerstraat (Brunssheim) Schinvelderstraat RImburgerweg SW20 (richting Sittard) Loogstraat Per locatie kunnen tegelijkertijd 3 borden worden geplaatst. Melding indienen Digitaal De melding dient u digitaal in via het formulier Melden gebruik welkomstborden bij invalswegen. Voorwaarden Er moet uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop de borden moeten worden geplaatst een melding zijn gedaan bij de gemeente. De borden mogen alleen worden geplaatst voor de aankondiging van activiteiten van Brunssumse non-profit organisaties die de gemeente Brunssum betreffen op het gebied van sport, cultuur, recreatie en evenementen. De borden mogen gedurende een periode van maximaal 2 weken worden geplaatst. Het formaat van de borden bedraagt 180 x 45 cm en 8 mm dik of 180 x 30 cm en 8 mm dik. Kosten Het gebruik maken van de welkomstborden is gratis.

 • Adviesrecht schuldenbewind

  Vanaf 1 januari 2021 hebben gemeenten daarom het adviesrecht gekregen. Dit betekent dat zij de rechtbank een advies mogen geven bij het uitspreken van schuldenbewind voor hun inwoners. In het advies geeft de gemeente aan of de inwoner het beste kan worden geholpen door de instelling van het bewind, of dat een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning misschien beter past.  Nadat de rechter het bewind heeft uitgesproken, laat de bewindvoerder de gemeente binnen twee weken weten dat het bewind is uitgesproken. Binnen drie maanden na de uitspraak stuurt de bewindvoerder een kopie van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak naar de gemeente. Hierna heeft de gemeente vier weken de tijd om een advies te geven.  Om een goed advies te kunnen geven, is het soms nodig dat de gemeente met de inwoner en de bewindvoerder spreekt. De gemeente nodigt de inwoner en de bewindvoerder dan uit. Het is belangrijk dat de inwoner en de bewindvoerder naar het gesprek komen. Alleen zo kan de gemeente een goed advies geven aan de rechtbank.   De gemeente stuurt het advies naar de rechtbank, de inwoner en de bewindvoerder. De rechter beslist vervolgens of het advies een reden is om het bewind te beëindigen. Ook hiervan maakt de rechtbank een beschikking. De gemeente ontvangt ook een kopie van deze beschikking.  De gemeente Brunssum maakt gebruik van het adviesrecht in het kader van schuldenbewind. Krijgt u een uitnodiging van de gemeente Brunssum om naar een gesprek over uw schuldenbewind te komen? Dan is het belangrijk dat u naar de afspraak komt. Alleen zo kan de gemeente een goed advies geven.  Het adviesrecht is geregeld in Boek 1, artikel 432a van het Burgerlijk Wetboek. Bent u bewindvoerder en wilt u ons in het kader van een uitspraak van de rechtbank documenten sturen? Gebruik dan het onderstaande formulier.  Documenten adviesrecht toesturen  

 • Welstand (uiterlijk van bouwwerken)

  Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft u een welstandsadvies nodig. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn criteria over hoe uw bouwwerk eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze welstandscriteria beschreven in de welstandsnota. De stadsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de stadsbouwmeester in het welstandsadvies. Aanvragen Maak een afspraak voor het aanvragen van een welstandsadvies. Kosten De kosten van het advies hangen af van de situatie. Meer informatie hierover staat in de legesverordening. Voorwaarden De criteria waaraan u dient te voldoen staan in de welstandsnota van de gemeente Brunssum (pdf, 107 mb). U kunt deze ook digitaal raadplegen Meer informatie Informele behandeling middels schetsplan (pré-advies) Het is mogelijk om de stadsbouwmeester, voordat u de omgevingsvergunning voor het bouwen gaat aanvragen, om een pré-advies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het pré-advies van de stadsbouwmeester. Omgevingsvergunning voor het bouwen U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De stadsbouwmeester adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

 • Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

  Als u niet tevreden bent met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen. Die klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een ongeïnteresseerde of onheuse bejegening door een ambtenaar of bestuurder; brieven aan de gemeente die niet of veel te laat worden beantwoord, of administratieve fouten die maar niet hersteld worden. Procedure Volgens de procedure zoals die is vastgelegd in de Klachtenverordening wordt eerst een gezamenlijk gesprek gearrangeerd waarbij zowel klager als beklaagde aanwezig zijn. Ook het afdelingshoofd van beklaagde is daarbij aanwezig. Dit gesprek is bedoeld om na te gaan of de klacht langs minnelijke weg opgelost kan worden. Wordt tijdens het gezamenlijke gesprek geen oplossing gevonden voor de klacht, dan wordt de klacht voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie externe personen die geen enkele binding met de gemeente hebben. Deze klachtencommissie hoort klager en beklaagde en brengt advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college van B&W neemt vervolgens een beslissing naar aanleiding van de ingediende klacht: gegrond of ongegrond. Is de klager het niet eens met de beslissing van het college, dan kan deze de klacht tenslotte voorleggen aan de Nationale ombudsman in Den Haag. Indienen klacht Nadat de betreffende gedraging zich heeft voorgedaan dient u de klacht zo spoedig mogelijk in. Dit kan uiterlijk een jaar later. Digitaal Indienen klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders (inloggen met DigiD) Post Vul het klachtenformulier (pdf, 1 mb) in en stuur dit op naar: Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG  Brunssum Dit kan ook telefonisch via (045) 527 85 55 (alleen tijdens kantooruren).

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt o.a. bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen. De vergunning vraagt u tenminste 3 weken van te voren aan. Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen Wilt u een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van goederen, bouwmaterialen en materieel (zoals containers of hijskranen) op trottoir of op de weg. Wanneer heeft u geen vergunning nodig? Indien u goederen, bouwmaterialen of materieel korter dan een week plaatst, heeft u geen vergunning nodig wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het mag geen schade toebrengen aan de weg. De voorwerpen mogen niet op de rijbaan worden geplaatst. De voorwerpen mogen geen gevaar voor het gebruik van de weg opleveren. Op het trottoir dient voldoende ruimte over te blijven voor rolstoelgebruikers. Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier plaatsen van voorwerpen op of aan de weg Kosten Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 134,45. Meer informatie De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening .

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool. Aanvraag (nieuwe) rioolaansluiting Digitaal Aanvraagformulier rioolaansluiting (inloggen met DigiD) E-mail of post Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 161 kb) Kosten De kosten voor een rioolaansluiting kunt u vinden in de legesverordening. Voorwaarden De gemeente handhaaft bij het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting een aantal Algemene voorwaarden. Rioolonderhoud De eigenaar en/of gebruiker van een pand is verantwoordelijk voor het gebruik van de rioolaansluiting. Constateert u een verstopping? Onderzoek waar de verstopping zit. U kunt hier eventueel een particulier bedrijf voor inhuren. De verstopping kan op eigen of gemeentelijk terrein zitten. Zit de verstopping op eigen terrein? Dan moet u de kosten zelf betalen. Is het gemeentelijk deel verstopt? De gemeente zal (indien er sprake is van een defect) het defect herstellen op basis van kosten van ongelijk.  Als u op het drukriool bent aangesloten kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Ophangen spandoeken

  Op diverse aangewezen locaties in Brunssum is het mogelijk om spandoeken op te hangen voor het promoten van sport, cultuur, recreatie en evenementen. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken vraagt u minimaal 21 dagen voor het plaatsen van het spandoek een vergunning aan bij de gemeente. Het spandoek moet u zelf maken, ophangen en na maximaal 2 weken ook weer weghalen. De aangewezen locaties: Trichterweg (bij Chinees-Indisch restaurant "De Lange Muur") Emmaweg/SW 20 Akerstraat (nabij ingang "Zeekoelen") rotonde Rimburgerweg bij informatiebord aan de Schinvelderstraat Europalaan/Titus Brandsmastraat SW  20 richting Kennedylaan Per locatie kunnen tegelijkertijd 3 spandoeken worden opgehangen. Voorwaarden Er moet uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop de spandoeken worden opgehangen een vergunning zijn aangevraagd bij de gemeente. De spandoeken mogen alleen worden opgehangen voor de aankondiging van activiteiten van Brunssumse non-profit organisaties die de gemeente Brunssum betreffen op het gebied van sport, cultuur, recreatie en evenementen. De spandoeken mogen gedurende een periode van maximaal 2 weken worden opgehangen. Voor het ophangen van de spandoeken staan op de aangewezen locaties palen. Deze palen staan 6 meter uit elkaar, dit is dan ook de maximum breedte van het spandoek.  Vergunning aanvragen Digitaal De vergunning vraagt u digitaal aan via: Aanvragen vergunning ophangen spandoeken Kosten De vergunning voor het ophangen van de spandoeken is gratis.

 • Omgevingsvergunning voor een uitweg (inrit)

  De aanvraag voor zo’n omgevingsvergunning kan digitaal of persoonlijk in de Gemeentewinkel. Aanvragen Digitaal U kunt uw aanvraag doen via het Omgevingsloket. De aanvraag is compleet als u naast het volledig ingevulde aanvraagformulier ook een foto en/of tekening met plattegrond en de afmeting van de te realiseren in-/of uitweg digitaal heeft bijgevoegd Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Toetsingscriteria Uw aanvraag wordt getoetst. Een omgevingsvergunning voor een uitweg kan geweigerd in het belang van:  een veilig gebruik van de weg;  het noodzakelijk behoud van een openbare parkeerplaats;  de bescherming van de openbare groenvoorzieningen;  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;  Of bij strijdigheid met het Omgevingsplan;  als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats. Wilt u een vergunning voor een 2e inrit op een perceel? Maak dan altijd eerst een afspraak.  Kosten Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een uitweg. De kosten voor de aanvraag bedragen € 49,60. Daarnaast bent u kosten verschuldigd voor de verplichte publicatie- en advertentiekosten en deze bedragen € 11,30. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, zullen stoepranden met een schuin gedeelte voor uw rekening worden aangelegd. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Dit kost voor particulieren: Voor een volledige inrit, tot maximaal 5 meter € 942,75. Voor elke extra meter inrit € 188,55. Voor bedrijven gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Vragen over deze pagina? Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.