Zoekresultaat 1 - 10 van 51 resultaten

 • Marktstandplaats

  De markt in Krimpen aan den IJssel wordt iedere dinsdag gehouden van 8:00 tot 15:30 uur en bestaat uit circa 100 kramen. Op dit moment zijn alle kramen bezet. Voor marktkooplieden die belangstelling hebben voor een plaats op de markt, werkt de gemeente met een wachtlijst.

 • Milieubeheer, vergunning of melding

  Bij het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten of het veranderen van bestaande bedrijfsactiviteiten kunt u volstaan met een melding, als die activiteiten onder het Activiteitenbesluit vallen. U dient dan wel zelf na te gaan aan welke regels uit het Activiteitenbesluit u zich moet houden. Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit dan moet u zich waarschijnlijk melden en een plattegrond en eventueel aanvullende informatie (zoals een bodem- of geluidsonderzoek) aanleveren. U kunt zich voor het Activiteitenbesluit alleen digitaal melden, via de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar kunt u ook een overzicht downloaden van de voorschriften waaraan u zich moet houden.

  Vergunning

  Als u niet onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een milieuvergunning aanvragen. Omdat een vergunningaanvraag zeer uitgebreid kan zijn, is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium (voordat u uw bedrijf opricht of verandert) met de DCMR te overleggen. U krijgt dan tijdig informatie over de voorschriften die voor uw bedrijf gelden. Bovendien hoort u of afstemming met de procedures voor een bouwvergunning en Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) noodzakelijk is. Meer informatie vindt u hier.

  Geen melding of vergunning

  In uitzonderlijke gevallen valt een bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit en is er ook geen milieuvergunning nodig. De DCMR kan u hierover informeren.

 • Ventvergunning

  VERGUNNING VOOR PROMOTIONELE ACTIVITEITEN (WERVINGSACTIE)

  U kunt voor de verkoop van goederen en aanbieding van diensten onder bepaalde voorwaarden een vergunning krijgen.

  U kunt een vergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en het doen van promotionele activiteiten (wervingsactie).

  Bij de vergunningaanvraag letten we op:

  • de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de bepaling in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • eventuele bijzondere omstandigheden

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders goederen of diensten te verkopen. Hieronder valt het tegen geld aanbieden van producten en diensten op alle, voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen locaties. Het verbod geldt naast de openbare ruimte ook voor op uw eigen grond. De manier waarop u iets aanbiedt (bijvoorbeeld venten of vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit. Wanneer u aan het venten bent houdt dit in dat u voortdurend in beweging bent en u biedt uw goederen steeds vanaf een andere plaats aan. Alleen tijdens een transactie (wanneer u iets verkoopt) mag u stilstaan. Het verbod geldt niet voor uitstallingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

  Een Verklaring van Goed Gedrag kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.


   

 • Gebruiksbesluit

  In het Gebruiksbesluit staat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk (bijvoorbeeld een circustent). Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken.

  Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes en het aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. De brandweer controleert het gebouw periodiek. Gebreken die aan het licht komen moeten op aanwijzing van de brandweer verholpen worden.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Voor dit product moet u een afspraak maken of u vraagt het digitaal aan bij Justis.
  Gaat u werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen? Dan kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is een officieel bewijs van goed gedrag.

  Voorkom extra kosten

  Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat u uw VOG-aanvraag klaarzetten door zo'n bedrijf? Dan betaalt u de kosten die tot tientallen euro's kunnen oplopen aan dat bedrijf.

  Voor aanvraag VOG schippers zie; https://www.niwo.nl/?pageID=226

  Digitaal aanvragen

  Gaat u de VOG digitaal aanvragen? Dan zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van een screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft de DigiD, IDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

 • Omgevingsvergunning

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met ingang van 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal kunnen 25 bestaande vergunningen als één worden behandeld. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, sloop- en inritvergunning aan, maar een omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘inrit’. Dat kan in één aanvraag, maar dat kan ook in 3 aparte aanvragen.

  Voordelen van één omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen, maar verschillende “losse” aanvragen kan ook. In geval van één aanvraag, behandelt de gemeente deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De vergunningsaanvraag kan digitaal worden ingediend.

 • Evenement organiseren (feest), vergunning

  Evenementen zijn onder restricties weer toegestaan. U moet zich wel houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Zie hiervoor de informatie van de Rijksoverheid.

  Als u een evenement wilt organiseren dat voor iedereen toegankelijk is, dan hebt u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest, een wedstrijd of een braderie. In sommige gevallen moet ook voor een besloten feest vergunning worden aangevraagd.

  Wanneer

  In de volgende situaties hebt u een evenementenvergunning nodig:

  • als het evenement voor het publiek toegankelijk is;
  • als het een besloten evenement is, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een horecabedrijf);
  • als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang voor de brandveiligheid als het een tent of een gebouw betreft);
  • als verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
  • voor (levende) muziek of geluidsinstallatie anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
  • als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

   

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft en er binnen uw maximale loopafstand onvoldoende parkeerplaatsen zijn.

  De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd bij uw woning en/of bij uw werkadres. In het laatste geval moet u aangeven op welke dagen en welke tijden u parkeert bij uw werkadres.

  Indien u een aanvraag wilt doen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. (zie voorwaarden)

   

 • Klinker

  De Klinker is het gemeentelijke magazine voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd in Krimpen aan den IJssel en verzonden naar relaties. Constateert u dat bepaalde gegevens niet goed zijn vermeld of hebt u suggesties of ideeën, dan horen wij dat graag van u.

 • Naturalisatie

  Er zijn twee manieren om Nederlander te worden:

  • Via de optieprocedure. Door het afleggen van een verklaring dat u Nederlander wilt worden. Deze procedure geldt voor een aantal groepen;
  • Door naturalisatie. Dit is de andere mogelijkheid om als vreemdeling Nederlander te worden.