Zoekresultaat 1 - 10 van 106 resultaten

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Of bij een afscheiding tussen balkons of dakterassen, zonweringen of rolluiken. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket of neem contact met ons op.

 • Welstandsadvies vragen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand. Daarmee bedoelen we onder andere het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het ontwerp en het materiaal dat u gebruikt. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw bouwaanvraag aan de eisen voor welstand. In de Welstandsnota staat hoe deze commissie dat doet. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere woensdag in de even weken om 9.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. De agenda ligt vanaf de dinsdag ervoor ter inzage in het KCC en is opvraagbaar via 14 0117. De Welstandsnota inzien Voordat u een bouwaanvraag indient, kunt u om een welstandsadvies vragen. Dit heet een bouwplanvooroverleg. Aan een bouwplanvooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de leges van een omgevingsvergunning. Regelen Een bouwplanvooroverleg aanvragen Let op: Momenteel ondervinden we problemen met het verzenden van de aanvraag. Dit kan te maken hebben met de grootte van de bestanden die geüpload moeten worden. Daarom vragen wij u, om na verzending van de aanvraag, telefonisch contact met ons op te nemen via 140117. We proberen dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indienen Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van naastgelegen bebouwing (van de bestaande situatie en de nieuwe situatie). Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen. Vragen? Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of stopzetten

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen speciale reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Geheimhouding aanvragen Regelen Stuur de geheimhoudingsaanvraag en een kopie van uw identiteitsbewijs op naar: Gemeente Sluis t.a.v. het College van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Wat u moet weten Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Kosten Geen Nog vragen? Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Een omgevingsvergunning kan gaan over de volgende onderdelen: Bouwen Wonen Slopen of wijzigen van monumenten Handelen in strijd met de regels van het omgevingsplan Kappen van bomen Uitvoeren van een werk Brandveilig gebruik van gebouwen Milieutoets Gevelreclame Regelen Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt. Stap 1: Vergunning wel of niet nodig? Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket. Dit duurt een paar minuten. U weet dan of u vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.  Twijfelt u na de vergunningscheck? Vul dan het intakeformulier Bouwplan in. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u meestal een vergunning nodig. Stap 2: Check het omgevingsplan Ga na of uw plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Een overzicht van de omgevingsplannen vindt u op Regels op de kaart op de website van het Omgevingsloket. Past uw project niet in het omgevingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.  Stap 3: Vooroverleg Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen voor uw plan? Vul dan het intakeformulier Bouwplan in. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller. Stap 4: Aanvraag indienen Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Kosten De kosten hangen af van uw aanvraag. Reactie De gemeente handelt een aanvraag binnen 8 tot 26 weken af. Dit kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Nog vragen? Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar een gebouw of woning slopen. U moet hiervoor een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of asbest gaat verwijderen. Regelen U doet de melding via het Omgevingsloket. U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop. Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren: Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf, of; Een asbestvrij verklaring van een gecertificeerd bedrijf, of;   Een bewijsstuk dat het een gebouw betreft van na 1993.  De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket.  Voorwaarden Meld het slopen minimaal 4 weken voor u begint. U moet hinder voorkomen. Bekijk daarvoor de gemeentelijke beleidsregel Handhaving bouwoverlast Sluis (PDF).  Kosten Aan het in behandeling nemen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.  Nog vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 14 0117.

 • Gemeentegrond gebruiken

  U heeft toestemming nodig voor het gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld als u een bouwkeet, bouwmaterialen, een bouwplaats, steiger of afvalcontainer op de stoep of straat wilt plaatsen. Online toestemming vragen bedrijf Online toestemming vragen inwoner Regelen U kunt online toestemming vragen, maar u kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Het papieren aanvraagformulier kunt u per post naar ons sturen. Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Online toestemming vragen, gaat als volgt: Ga naar Toestemming vragen voor het plaatsen van bouwmaterialen en steigers. Vul alle gegevens in. Voeg een situatietekening bij. Verzend uw online formulier. Kosten € 45,95 voor het gebruiken van gemeentegrond. Voor bouwmaterialen en steigers betaalt u daarnaast € 2,45 per week per m2 aan precariobelasting. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Bodemgesteldheid/ bodemonderzoek

  Wilt u weten wat de kwaliteit van de bodem is, omdat u bijvoorbeeld van plan bent een woning te kopen, deze te laten taxeren of voor het vooronderzoek t.b.v. een bodemonderzoek. Dan kunt u bij de gemeente historische bodeminformatie opvragen.  Historische bodeminformatie geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van de bodem, maar bevat wel aanwijzingen over mogelijke verontreinigingen uit het verleden. Historische toets bodemkwaliteitskaart Voor het toepassen van grond en baggerspecie gelden de nodige regels. Deze staan in het Besluit bodemkwaliteit. Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om ophogingen van terreinen, wegen of dijken. U moet dan voldoen aan de regels van het besluit. De gemeente heeft beleid opgesteld en uitgewerkt in de Nota bodembeheer (PDF) en de Bodemkwaliteitskaart (PDF). Hierin beschrijft de gemeente hoe om te gaan met grondverzet. Door gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart is in veel gevallen een bodemonderzoek niet meer nodig. De gemeente kan voor u toetsen of u gebruik kunt maken van de bodemkwaliteitskaart. Kunt u geen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart dan is een partijkeuring (bodemonderzoek) nodig. Regelen Neem contact met ons op via 14 0117. Kosten € 68,10. Nog vragen? Neem contact met ons op via 14 0117.

 • Energiesubsidie

  Wilt u uw woning of bedrijfspand energiezuinig maken? Of wilt u zonnepanelen plaatsen? Bekijk de mogelijkheden op duurzaambouwloket.nl

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen. Regelen Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. U moet een asbestiventarisatierapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf.   De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Zelf asbest verwijderen U mag asbest zelf verwijderen uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie als het gaat om minder dan 35 m2 aan geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels, vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.  Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest en deze inleveren bij de Milieustraat.  Ons advies Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding. Asbest afvoeren Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat. Kosten De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop. Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren: Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf Pas als u toestemming van ons heeft, mogen de werkzaamheden beginnen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen. Let op: Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunningen nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket.  Subsidieregeling asbestdaken De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wie verdient een lintje? Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel 'lintje". Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer (minimaal zes à tien uur per week) onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid komen in aanmerking voor een lintje. Kent u iemand in de gemeente Sluis die een Koninklijke onderscheiding verdient? En vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen.  Iemand voordragen Wat u moet weten Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag deze dan zes maanden van tevoren aan. De bijzondere gelegenheid moet een relatie hebben met de verdienste. Om die reden is een trouwdag of verjaardag geen passende gelegenheid. Wilt u de onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid, oftewel de lintjesregen, laten uitreiken? Dien dan uw verzoek uiterlijk 1 augustus in. De lintjesregen vindt de laatste werkdag vóór Koningsdag plaats. Doet u een voorstel? Dan wordt u om aanvullende gegevens gevraagd brieven van de verenigingen of organisaties waar het vrijwilligerswerk gedaan is. Noem ook de begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren de persoon eraan besteedt en geef duidelijk aan waarom de persoon een Koninklijke onderscheiding verdient. Kosten Aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden. Meer weten? Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen? Kijk dan op lintjes.nl. Daar vindt u ook een aanvraagformulier. Of neem contact op met de medewerker Kabinetszaken op het telefoonnummer 14 0117 of e-mail kabinetszaken@gemeentesluis.nl.