Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Informatieplicht bestuur

  Iedereen kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Milieu-informatie: aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Register van het waterschap, inzage

  Wanneer u met het oog op verkiezingen van het waterschapsbestuur wilt weten of u al dan niet behoorlijk bent opgenomen in het register van stemgerechtigden, kunt u kosteloos inlichtingen uit dat register opvragen.

 • Wet open overheid: verzoek

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan beschikbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij het waterschap.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing. De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Weging waterbelang bij ruimtelijke plannen

  De weging van het waterbelang is een proces dat ervoor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen de waterhuishouding voldoende toekomstbestendig is ingericht en aspecten als waterveiligheid en een goede waterkwaliteit geborgd zijn. De weging van het waterbelang is verplicht voor alle overheden die ruimtelijke plannen ontwikkelen of hierover besluiten.

 • Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

  Wanneer u ontheffing wilt van één van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Ook kan ontheffing worden verleend van diverse bepalingen in de Regeling voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.