Zoekresultaat 1 - 10 van 169 resultaten

 • Bibob

  In gemeente Smallingerland vinden we veilig wonen en ondernemen belangrijk. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld die moeten voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze diensten, zoals een vergunningaanvraag. Deze regels staan in de Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Vergunningen en andere activiteiten Om te voorkomen dat bepaalde vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties of overheidsopdrachten worden misbruikt voor criminele activiteiten, is de Wet Bibob ingevoerd. In gemeente Smallingerland voeren we bij verschillende vergunningen en verschillende andere activiteiten een Bibob-toets uit.  Bibob-toets Bij een Bibob-toets doen wij als gemeente onderzoek naar u als persoon of als ondernemer. Als wij zo'n onderzoek doen, laten we dat altijd aan u weten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk. Zowel de gemeente als u hebben geheimhouding over de uitkomsten en mogen hierover niets naar buiten brengen. Beschermen Als gemeente willen we voorkomen dat we ongewild en onbewust criminele activiteiten mogelijk maken. Met de regels in de Wet Bibob beschermen we u als inwoner of de concurrentiepositie van u, als betrouwbare ondernemer. Bibob in beeld Bij deze vergunningen of activiteiten wordt een Bibob-toets uitgevoerd:     Vergunning Branche Omgevingsvergunning milieu afvalbranche vuurwerkbranche Omgevingsvergunning bouw drugsbranche horecabranche kamerverhuurbranche zonneparken zorginstellingen woonwagenterrein vliegveld Drachten kansspelbranche prostitutiebranche Alcoholvergunning   Exploitatievergunning horeca coffeeshops speelautomatenhallen seksinrichtingen/escortbedrijven smartshops, headshops, growshops belwinkels nachtwinkels Evenementenvergunning vechtsportgala's vliegveld Drachten Bij deze activiteit doen we soms een Bibob-toets, maar dat gebeurt niet altijd:   Activiteit vastgoedtransacties subsidies overheidsopdrachten Icoontjes gemaakt door Freepik (Flaticon) en gemeente Almelo. Meer informatie Meer informatie over de Wet Bibob staat op de website van Justis.

 • Leges en tarieven

  De leges zijn de kosten die u als inwoner of ondernemer moet betalen als u een dienst of product van de gemeente afneemt. Bijvoorbeeld als u uw paspoort of rijbewijs moet vernieuwen, maar ook als u een aanvraag voor een bouw- of omgevingsvergunning doet.  Waarom heffen we leges? Het is gebruikelijk dat de degene die de dienst of product afneemt de kosten (leges) daarvoor geheel of voor een deel, zelf betaalt. Zo zorgen we ervoor dat niet alle inwoners meebetalen aan diensten waar een aantal mensen gebruik van maken.  Hoogte van de leges De hoogte van de leges wordt voor een deel landelijk en voor een deel door de gemeente zelf bepaald. De leges verschillen per aanvraag. De hoogte van deze kosten wordt aan het einde van elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Moet u betalen voor een product of dienst? Dan staat dat vermeld bij het product of dienst. Meestal betaalt u op het moment van de aanvraag. Legesverordening In de legesverordening staat wat de tarieven per dienst zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan het leveren van de specifieke diensten.  Meer informatie en contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de leges? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 0512 58 12 34. 

 • Parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen

  Vraag een gehandicaptenparkeerplaats aan als u geen eigen parkeerplek bij uw woning heeft en minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. U moet eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voordat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.  Aanvragen parkeerplaats Voorwaarden U heeft een gehandicaptenparkeerkaart die nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet in het bezit zijn van een auto en het kenteken moet op uw naam of die van uw huisgenoot staan. U heeft geen eigen parkeerruimte bij uw woning, zoals een garage of oprit. In de directe omgeving van uw woning is geen openbare parkeerruimte beschikbaar. Kosten De kosten van aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn voor eigen rekening. De richtprijs hiervoor is € 370,-. Na aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken krijgt u een situatieschets met prijsopgave. De kosten van de aanleg zijn eenmalig. 

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Sinds 1 januari 2022 zijn de WMO Adviesraad en de Cliëntenraad Smallingerland samen verder gegaan als een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland, afgekort ASD Smallingerland. Wat is de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland Deze nieuwe Adviesraad heeft als taak het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over (komend) beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over keuzes die de gemeente moet maken voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en ook over hoe we omgaan met mantelzorgers en armoedebestrijding. Maar ook over onze jeugd en het welzijn van inwoners. Uitgangspunt bij onze adviezen zijn altijd onze inwoners, met daarbij speciale aandacht voor (mogelijk) kwetsbare burgers Wie zijn wij en wat doen we Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen vergaderen we zo’n tien maal per jaar. Daarnaast vergaderen we regelmatig in de werkgroepen. Dit is dan op het gebied van de WMO, Jeugd of Participatie. Elke werkgroep heeft o.a. zijn eigen ervaringsdeskundigen op een bepaald (sub)gebied. Samenstelling Adviesraad De adviesraad heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit vier personen, die tevens lid zijn van het Adviesraad. Het Dagelijks Bestuur heeft periodiek een persoonlijk gesprek de wethouder over onderwerpen die spelen en hem te spreken over het vervolg op door ons aangedragen adviezen. Daarnaast is er tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering altijd een ambtenaar vanuit de gemeente aanwezig om ons te informeren. Deze persoon is tevens onze contactpersoon wanneer wij vragen hebben over bepaalde zaken. Adviezen De werkgroepen bereiden adviezen voor die vervolgens met het de hele Adviesraad worden besproken en vastgesteld. Deze adviezen kunnen zijn naar aanleiding van een op te stellen beleidsplan; de zogeheten gevraagde adviezen. Deze adviezen gaan vervolgens ook naar de gemeenteraad indien zij een besluit over een voorstel moeten gaan nemen. Maar de werkgroepen kunnen ook zelf adviezen aandragen als zij constateren dat er behoefte is om het college van burgemeester en wethouders te wijzen op zaken die aandacht nodig zouden kunnen hebben, ter bevordering van het welzijn van onze inwoners. Het gaat hierbij om algemene adviezen. De Adviesraad is er niet om individuele gevallen onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een Ombudsvrouw aangesteld. Maar we horen het wel graag als er iets speelt. Mocht het vaker voorkomen dat kunnen we vragen of er inderdaad iets is wat aandacht nodig heeft en of er dan een structurele oplossing te vinden is. Tijdig betrokken Op deze wijze probeert de ASD Smallingerland op tijd betrokken te worden bij nieuw of aan te passen beleid, die soms vanuit de gemeente komt en soms vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd. Wij proberen om bij een op te stellen beleidsvoorstel of verordening zo vroeg mogelijk betrokken te worden. Hiermee is het onze opdracht om mee te denken over beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor onze inwoners, met name voor de kwetsbare groepen.  Waar vanuit het college vaak wordt uitgegaan van de wettelijke, financiële en juridische kant van toekomstige plannen heeft de ASD Smallingerland als doelstelling juist de menselijke kant erbij te betrekken om zo beter maatwerk voor onze inwoners te bereiken in de nieuwe beleidsplannen en verordeningen. Contact U kunt de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland per mail bereiken via onze ambtelijk secretaris.

 • Ontheffing voetgangersgebied

  Vraag een ontheffing voetgangersgebied aan als u met uw voertuig in het voetgangersgebied moet zijn. Voor inloggen als bedrijf heeft u eHerkenning nodig. Heeft u een éénmanszaak dan kunt u uw DigiD gebruiken. Een pasje voor de zakpalen kunt u op het gemeentehuis ophalen. Hiervoor betaalt u een borg. Lever het pasje na gebruik weer in op het gemeentehuis en u krijgt uw borgsom teruggestort. Aanvragen ontheffing Kosten Soort heffing Kosten Ontheffing voetgangersgebied € 35,60 + € 90,- borgsom  

 • Wethouderspreekuur

  Heeft u een idee of mening over een onderwerp van de gemeente? En wilt u dit bespreken met een wethouder?  Maak dan gebruik van het wethouderspreekuur. Het spreekuur is om de week in de oneven weken. Naam Dag en tijd Wethouder Hoekstra maandag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Hartogh Heys van de Lier woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Le Roy woensdag tussen 15.30 uur en 16.30 uur Wethouder Van der Zwan donderdag tussen 08.30 uur en 09.30 uur Let op: In de schoolvakanties zijn er geen wethouderspreekuren. Spreekuur Tijdens het spreekuur heeft u 15 minuten tijd om met de wethouder te praten. Het spreekuur is niet bedoeld om te praten over onderwerpen die een relatie hebben met inspraak, klacht- en bezwaarprocedures en acquisitie. Afspraak maken Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@smallingerland.nl met als onderwerp Wethouderspreekuur. Zet in de mail met wie u een afspraak wilt en wat u wilt bespreken. 

 • Standplaatsvergunning

  U heeft een standplaatsvergunning nodig als u goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden vanaf een openbare en in de openlucht gelegen plaats. Vraag deze vergunning aan per e-mail via gemeente@smallingerland.nl  U moet uw aanvraag ten minste acht weken voor het innemen van de standplaats indienen Lever bij uw aanvraag ook een situatietekening met afmetingen van de standplaats in. Kosten   Duur vergunning Kosten innemen van een standplaats voor één dag € 109 innemen van een standplaats voor ten hoogste een maand € 164 innemen van een standplaats voor langer dan vier maanden tot één jaar € 220 Weekmarkt In Drachten is op donderdag en zaterdag een weekmarkt. Wilt u informatie over de mogelijkheden voor een standplaats op de weekmarkt? Neem dan contact op met Stichting Marktbeheer. Dit moet u weten Het innemen van een standplaats mag niet in strijd zijn met het omgevingsplan. Dit kunt u zelf controleren via Planviewer Bij het innemen van de standplaats moet worden voldaan aan de voorschriften die in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) staan vermeld Gaat de aanvraag over particulier terrein? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag graag een schriftelijke ondertekende verklaring van de grondeigenaar. Hieruit moet blijken dat de grondeigenaar geen bezwaar heeft tegen het innemen van de standplaats Verkoopt u etenswaren of drinken? Dan moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit

 • Parkeervergunning vergunningszone

  Woont u in het gebied waar betaald parkeren geldt of in een vergunningszone , vraag dan een parkeervergunning voor een vergunningszone aan. U kunt maximaal 3 kentekens op uw adres registreren. Stuur een leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring mee bij de aanvraag van de parkeervergunning als u een auto least of een auto van uw werkgever gebruikt. Aanvragen vergunning Kosten Vergunningen Kosten per kalenderjaar Eerste vergunning € 43,80 Tweede vergunning € 87,10 Derde vergunning € 130,70

 • Vliegveld Drachten

  Het vliegveld in Drachten is in 1962 aangelegd als airstrip voor Philips. Tegenwoordig wordt het vliegveld gebruikt voor particuliere doeleinden.  Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van het Vliegveld Drachten. De exploitatie van het Vliegveld ligt in handen van Stichting Vliegveld Drachten. Een groot aantal taken werden door de Stichting aan gemeente Smallingerland uitbesteed. Hierdoor was het voor veel partijen onduidelijk wie nu verantwoordelijk was voor een goede exploitatie van het vliegveld. Met als gevolg dat er de afgelopen jaren enig achterstallig onderhoud op het vliegveld is ontstaan.  Luchtvaartgerelateerde ondernemers Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers de handschoen opgepakt en plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. En dat op een manier dat het vliegveld binnen enkele jaren bedrijfseconomisch goed kan renderen zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente.  Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld.  Opdracht Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland. Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld.  Procedure politieke besluitvorming De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. Deze kunt u hier lezen. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld.  Klachten  Heeft u klachten over het starten of landen van vliegtuigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO).  Dit kan telefonisch of per e-mail.   Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00 Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22 Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer.  Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dan kunt u ons dit via gemeente@smallingerland.nl laten weten. 

 • Inleveren bij ecostations

  Bij de ecostations aan De Boeg 5 en De Hemmen 99 in Drachten kunt u het meeste afval gratis kwijt. Openingstijden Beide ecostations zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur en zaterdag van 9.00 tot 14.45 uur. Lever uw afval bij het juiste ecostation in Lees in onderstaande tabel bij welk ecostation u uw afval kwijt kunt. Of bekijk de plattegrond (pdf) Ecostation De Boeg 5                  Ecostation De Hemmen 99 Kunststof tuinmeubelen Bouw en sloop Huishoudelijke restafval  Gasbeton PVC-harde kunststoffen Bankstellen en stoelen B-hout Gips Papier en karton Puin C-hout / tuinhout  Zwarte grond en zand IJzer en metalen  Vervuild grind Tapijt Asbest en asbestgelijkende platen (alleen inleveren met een vergunning)  PMD Dakbedekking  Gasflessen  Electronica (alles met een stekker) Matrassen Blad en gras Autoruiten  Autobanden zonder velg Bontglas / glasbak  Takken Textiel  Stobben Vlakglas   EPS (piepschuim)   KCA depot   TL-buizen / spaarlampen   frituurvet/olie