Zoekresultaat 1 - 10 van 249 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

 • FinanciĆ«le regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

  • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
  • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
  • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
  • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

  Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

  • gemeentelijk monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • provinciaal monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • rijksmonument:
   • Restauratiefonds
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening

  Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.

  Ook voor het wind- en waterdicht houden van de buitenkant van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. De hoogte van de gemeentelijke subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de onderhoudskosten tot maximaal € 5.000,--. Wel stelt de raad jaarlijks een subsidieplafond vast, voor 2023 is deze op € 0,00 vastgesteld, waardoor er in 2023 geen gemeentelijke subsidie verstrekt kan worden.

  Nadat een onderhoud is uitgevoerd beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een subsidie. Voor deze beoordeling moet u onder andere de rekeningen van het onderhoud en een inspectierapport van de Monumentenwacht, dat na uitvoering van de werkzaamheden gemaakt moet worden, inleveren.

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Wie doet wat in het waterbeheer

  De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Daarnaast heeft u als inwoner van de gemeente Hellendoorn ook verantwoordelijkheden. Per thema kunt u lezen wie waar voor verantwoordelijk is.


  Bouwen op of bij het water
  Op de watergangen van Waterschap Regge en Dinkel is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket..
   
  Drinkwater
  Vitens zorgt voor de drinkwatervoorziening in de gemeente Hellendoorn.
   
  Grondwater
  De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Hellendoorn de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het kwantitatieve beheer van al het grondwater en voor de kwaliteit van het grondwater. Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen: 
  • - koude-warmte opslag; 
  • - industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar; 
  • - openbare drinkwatervoorziening. 
  Voor alle overige categorieën onttrekkingen die niet onder de  provincie vallen, is het waterschap verantwoordelijk. Dus voor het aanvragen van een vergunning voor beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per dag en dergelijke kunt u bij het waterschap terecht. 
   
  Grondwater onttrekken
  Indien u grondwater onttrekt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Het waterschap regelt in de meeste gevallen de procedure voor onttrekken van grondwater. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Koude-warmte opslag
  Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
  De provincie Overijssel gaat over de regels van koude-warmte opslag.
   
  Riolering, afvalwater en zuivering
  De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
   
  Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Wet en Regelgeving van het lozen van huishoudelijk afvalwater en zwembadwater kunt u terecht op de landelijke website Overheid.nl; de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (Besluit lozing afvalwater huishoudens).
   
  Bij het lozen van zwembadwater op het drukrioolstelsel dient u er rekeningen mee te houden dat u dit gedoseerd afvoert met een maximum van 2m3 per uur.
  De waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zorgen voor de zuivering van het afvalwater.

  Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering  aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

  Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen, lees hiervoor de volgende tips.

  De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen. 

  Regenwater
  In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen 
  In gebieden met drukriolering verzamelt de gemeente geen regenwater. De eigenaar van het perceel verwerkt bij voorkeur het regenwater op eigen terrein of voert het regenwater af naar oppervlaktewater. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.
  Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening  of afvoeren naar het oppervlaktewater.
   
  Oppervlaktewater
  De gemeente Hellendoorn ligt in het beheergebied van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen). Het waterschap onderhoudt het oppervlaktewater in het bebouwde gebied 

  Zwemwater
  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. In samenwerking met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta controleert de provincie jaarlijks de officieel aangewezen open wateren op geschiktheid als zwemwater. Hierbij let de provincie op veiligheid, zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van hygiënische en veiligheidsvoorzieningen. De waterschappen controleren 's zomers gemiddeld elke twee weken de zwemwaterkwaliteit en de hygiëne van en rond het zwemwater. De provincie controleert de zwemaccommodaties minstens één keer per seizoen, of zo vaak als nodig, op veiligheid.
  Voor meer infromatie willen wij u graag verwijzen naar onze pagina over Recreatie en Water.

  Vergunningen

  Lozen van afvalwater (bedrijven)
  Voor het lozen van afvalwater heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

  U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Lozen op oppervlaktewater
  Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. 
   

 • Reclamebelasting

  De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame (een openbare aankondiging) maakt. De reclame moet dan vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij drankreclame aan de gevel van een café, of een reclamebord langs de weg.

  Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen

  Voor de bepaling of iemand belastingplichtig is, maakt de gemeente foto's van het belastbare feit.

 • Subsidie Dorpsbudget; subsidie voor sociale-, culturele en leefbaarheidsactiviteiten

  De subsidie aan de Plaatselijk Belangen en Dorpraden is door de gemeente verstrekt onder de voorwaarden dat zij deze aanwenden voor:

  a. het aansluiten op, of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en/of emancipatie;

  b. het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de al in de wijk aanwezige voorzieningen;

  c. het bieden van een gespreksforum, om de contacten tussen de wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren.

  De Dorpsraden en Plaatselijk belangen dienen elk jaar de subsidie te verantwoorden voor 1 juni. De subsidie 2022 dient verantwoord te worden voor 1 juni 2023. Hiervoor zijn het jaarverslag/activiteitenverslag nodig en de/het jaarrekening/ financieel verslag. De verantwoording kan via de gemeentelijke website ingediend worden.  

   

   

   

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

  Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

 • Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

  U kunt als eigenaar van een horecabedrijf een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege 1 evenement. Voor een eenmalig evenement vraagt u ontheffing aan.

 • Overlast van bomen en struiken melden

  Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

 • Inburgeringscursus volgen

  Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.