Zoekresultaat 1 - 10 van 186 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  In onze gemeente zorgen voor de gladheidbestrijding: Rijkswaterstaat (A1), Provincie Gelderland en de gemeente.

  Provincie Gelderland

  De provincie Gelderland heeft de volgende wegen onder haar beheer: Rijksstraatweg Apeldoorn Deventer (N344); Wilpsedijk Rijksstraatweg Deventerweg (N790); Hoofdweg Klarenbeek (N789) Terwoldseweg Twelloseweg Dorpsstraat Schotanusstraat Vaassenseweg (N792); Zutphenseweg Rijksstraatweg Voorst (N345) en Molenallee vanaf Wilp en Fliertweg tot aan opritten A1 (N791)

  Strooien

  De gladheidbestrijding (strooien) op de gemeentelijke hoofdroutes is in de periode van 1 november tot 1 april. Bij zeer extreme winterse omstandigheden, zoals langdurige zware sneeuwval en ijzel, wordt ook de gladheid op de overige gemeentelijke verharde wegen bestreden. Woonerven en doodlopende wegen worden bij zeer extreme winterse omstandigheden gestrooid als de overige verharde wegen goed begaanbaar zijn.

  Een route is een als hoofdroute als aan (een van) de volgende criteria wordt voldaan: 

  • Doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen
  • Bewegwijzerde routes
  • Busroutes (buurtbussen en lijndiensten)
  • Doorgaande fietsroutes (niet zijnde recreatief)
  • Openbare parkeerterreinen bij (drukke) winkelcentra
  • Openbare parkeerterreinen bij sportcomplexen met sporthal
  • Directe omgeving nabij verpleeg-/verzorgingstehuizen, huisartsenpraktijken en schoolcomplexen

  Inspanningsverplichting

  De gemeente Voorst heeft een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid op gemeentelijke wegen. Geen resultaatverplichting. De gemeente is daarom niet verplicht om op alle gemeentelijke wegen de gladheid te bestrijden. Volgens het huidige, door het college vastgestelde, strooibeleid wordt bij winterse omstandigheden uitsluitend gladheid op een hoofdroute bestreden.

 • Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen

  Het predicaat Koninklijk is een eretitel voor verenigingen, stichtingen, instellingen of grote bedrijven. Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

  Krijgt u het predicaat Koninklijk of Hofleverancier? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijke wapen gebruiken.

 • Echtscheiding melden

  Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

  Indien u en uw partner hebben besloten te gaan scheiden dan kunt u zich ook laten bijstaan door een mediator om de scheiding in samenspraak te regelen.

  De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de scheiding, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de scheiding/ontbinding wordt uitgesproken.

 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

  Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig.

  Daarnaast heeft u schriftelijke toestemming nodig van Tennet. Dit bedrijf is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland.

 • Klein chemisch afval inleveren

  Doe uw lege batterijen, accu's, verfpotten en resten schoonmaakmiddelen of olieproducten niet bij het restafval en lever ze zoveel mogelijk gescheiden in bij het KCA (Klein Chemisch Afval).

  Chemokar

  Kleine hoeveelheden KCA (niet meer dan één doos vol) kunt u inleveren bij de chemokar. Deze staat elke tweede vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 18.00 uur, op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, aan de Zuiderlaan 5 in Twello. Breng uw klein chemisch afval regelmatig weg. Zo voorkomt u grote hoeveelheden.

  Recyclepleinen

  Heeft u grote hoeveelheden chemisch afval? Dit kunt u wegbrengen naar het recycleplein in Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Adres en openingstijden zijn hier te vinden. Inwoners van Voorst hebben geen milieupas (nodig). 

   

 • Oude kleding inleveren

  Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel of een speciale container voor textielinzameling.

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.

  Op de website van Circulus-Berkel kunt u zien waar de textielcontainers zich bevinden. 

 • Burgerinitiatief indienen

  U kunt een eigen onderwerp dat u belangrijk vindt direct in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt dit voorleggen aan de raad als uw initiatief door minimaal 25 mensen wordt ondersteund. Het recht van burgerinitiatief biedt u de gelegenheid om onderwerpen die u belangrijk vindt, maar waarvoor (nog) geen gehoor is bij de politiek, op de agenda van de raad te plaatsen.

 • Subsidie aanvragen voor maatschappelijke zorg

  De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

  Biedt uw organisatie maatschappelijke zorg? Kijk in de gemeentelijke verordening of u een subsidie kunt aanvragen voor dit werk. 

 • Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren

  U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Ook mag u een overledene vanuit Nederland naar het buitenland vervoeren. U heeft daarvoor een aantal documenten nodig. Bij binnenkomst in Nederland moet u deze documenten aan de douane laten zien.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • slopen
  • bomen kappen
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • reclame aanbrengen
  • brandveilig gebruik gebouwen

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

  • aanlegvergunning;
  • sloopvergunning;
  • ontheffing bestemmingsplan;
  • bouwvergunning;
  • milieuvergunning;
  • monumentenvergunning;
  • ontheffing verbod lozen afvalwater;
  • vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
  • uitweg-/inritvergunning;
  • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
  • kapvergunning;
  • provinciaal projectbesluit;
  • reclamevergunning.