Zoekresultaat 1 - 10 van 1607 resultaten

 • Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland.

 • Podia en podiumkunstproducties, subsidie

  Wanneer u een project wilt organiseren dat de samenwerking tussen verschillende podia of een vernieuwing in de podiumkunsten stimuleert, kunt u daa...

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen bij de Provincie Limburg. 

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Vergoeding na schade intrekken vergunning voor onttrekken grondwater

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

 • Stedelijk afvalwater zuiveren voor irrigatie

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u stedelijk afvalwater wilt zuiveren voor landbouwirrigatie.

 • Flora- en fauna-activiteit

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Als u iets wilt doen dat mogelijk gevolgen heeft voor wilde dieren of inheemse planten, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Flora- en fauna-activiteit.

  Veel verschillende soorten activiteiten kunnen gevolgen hebben voor wilde dieren of inheemse planten. Staat een flora- en fauna-activiteit op zichzelf, dan behandelt de provincie uw aanvraag. Bijvoorbeeld als u wetenschappelijk onderzoek wilt doen in een natuurgebied.

  Echter soms is een flora- en fauna-activiteit onderdeel van een andere vergunningplichtige activiteit. Meestal is dan de gemeente degene die uw vergunningaanvraag behandelt. Voor het onderdeel flora- en fauna-activiteit vraagt de gemeente dan akkoord van de provincie. Een voorbeeld:

  Stel u wilt een kantoorflat bouwen aan de rand van de stad op een stuk land waar veel weidevogels nestelen. Er is dan niet alleen een omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-activiteit, maar ook een omgevingsvergunning voor het bouwen zelf.

  De gemeente beoordeelt uw vergunningaanvraag voor het bouwen zelf en vraagt advies aan de provincie voor de flora- en fauna-activiteit. De provincie geeft dan wel of niet instemming. Daar kan de provincie voorwaarden aan verbinden. Bijvoorbeeld dat er pas mag worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond wanneer het broedseizoen voorbij is.

  Let op: Heeft uw activiteit mogelijk gevolgen voor een Natuur 2000-gebied, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor een Natura 2000-activiteit. Hiervoor gelden andere regels. De aanvraagprocedure voor een Nature 2000-activiteit is bijvoorbeeld langer. 

 • Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen, aanvraag toestemming

  Bedoeld om tijdelijk verkeersmaatregelen te mogen plaatsen en toe te passen op of langs een provinciale weg. 

 • Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

  De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, moeten schoon blijven. Ook de gebieden eromheen moeten schoon blijven. Daarom gelden er regels voor activiteiten in deze gebieden.

  In gebieden waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt, mogen alleen activiteiten plaatsvinden die daarmee rechtstreeks te maken hebben. Alle andere activiteiten zijn verboden.

  In de gebieden eromheen mogen ook andere activiteiten plaatsvinden, maar deze mogen de zuiverheid van het grondwater niet bedreigen. U mag in deze gebieden bijvoorbeeld niet:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

  Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie weet of alleen een melding voldoende is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  In de vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.