Zoekresultaat 1 - 10 van 65 resultaten

 • Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

  Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • reizen;
  • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
  • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

 • Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Stelt dit bedrijf vast dat de verstopping buiten uw erf zit, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Geef uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt.

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie

  Bent u door uw sociale of medische situatie niet in staat om zelf op uw kind te passen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. Als u deze indicatie krijgt, vergoedt de gemeente tijdelijk (een deel van) de kosten voor kinderopvang.

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

  De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente.

  U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

  Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

 • Inkomsten doorgeven

  U levert uw inkomstenspecificatie in, meteen als u deze krijgt. Het is belangrijk dat u dit altijd direct doet. U krijgt dan op tijd uw uitkering. Krijgt u uw loonstrook later dan de betaaldatum van de uitkering? Dan schatten wij uw inkomen en levert u uw loonstrook later in.

  Levert u geen inkomstenspecificatie of loonstrook in? Dan kunt u geen uitkering ontvangen, omdat de gemeente dan niet weet hoe hoog de uitkering moet zijn.

  Wat moet u doorgeven?

  • de loonstrook van uw werkgever
  • de specificatie van de uitkering die u van UWV ontvangt
  • de specificatie van uw pensioenuitkering
  • inkomsten uit zelfstandig bedrijf
  • ontvangen alimentatie
  • overige inkomsten

  Gaat u werken en weet u nog niet hoeveel u gaat verdienen? Bel dan met uw klantmanager. U kunt dan samen een schatting maken van uw inkomsten.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • Overlast melden

  Met dit formulier meldt u overlast. Geef aan waar u hinder van ondervindt en waar dit plaatsvindt. Uw melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

 • Inburgeren

  Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

  Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit: met een examen of een afsluitend gesprek

  U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn gaat in op het moment dat u bericht krijgt dat u moet inburgeren.

  Verder moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

 • Woningzoekende urgentieverklaring

  Het is soms moeilijk om een andere woning te vinden. Het kan zijn dat u door ernstige problemen niet in uw huis kunt blijven wonen. U kunt dan een aanvraag doen voor een woonurgentie. Dit is voor een sociale huurwoning.

  Van alle sociale huurwoningen in Aalsmeer zijn er elk jaar een aantal woningen voor mensen met een woonurgentie. Een woonurgentie betekent dat u voorrang krijgt op andere mensen die een woning zoeken. Zij moeten dan langer wachten. U kunt alleen een aanvraag doen als u in een dringende noodsituatie zit en heel snel een woning nodig heeft. De gemeente beoordeelt dan of u een urgentie kunt krijgen.

 • Klacht of verzoek indienen over verkeer

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Werken de verkeerslichten niet? Ook daar kunt u een melding van maken.

  De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • drempels
  • plateaus
  • verkeerslichten
  • dertigkilometerzones

  Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de verkeersituatie zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.