Zoekresultaat 1 - 10 van 190 resultaten

 • Reconstructie Nieuwpoort-Vesting

  Het straatwerk in het centrum van Nieuwpoort krijgt een opknapbeurt. Aannemersbedrijf Gebr. Van Breda voert dit uit in opdracht van Gemeente Molenlanden. Vanaf 21 juni 2021 zijn de eerste werkzaamheden gestart. Op de speciale projectwebsite is alle laatste informatie te vinden: www.bredabv.nl/nieuwpoort/

 • Leerlingenvervoer

  Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school en als ze wat ouder zijn, gaan ze zelf op de fiets of met de bus. Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun school en hun huis. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente Molenlanden.

 • Standpunten politieke partijen

  Hier vindt u de StemWijzer en de verkiezingsprogramma’s van de Molenlandse partijen.

 • Grafbedekkingvergunning

  Op alle soorten graven mag een grafbedekking worden aangebracht. Dit kan in de vorm van een gedenkteken of met beplanting. Hiervoor gelden uiteraard wel regels. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze schriftelijk aanvragen bij de administratie van de begraafplaatsen.

 • Bekendmaking besluit op- en herbegraven

  De burgemeester van de gemeente Molenlanden; gelezen het voorstel over bovenstaand onderwerp; gelet op artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging; besluit: vergunning te verlenen voor het opgraven van de stoffelijke resten van wijlen de heer L.C. Hokke uit algemeen graf vak A nummer 232 op de algemene begraafplaats in Streefkerk en deze herbegraven in de door de familie nieuw te kopen particulier graf op dezelfde begraafplaats, waarbij één en ander conform de richtlijnen gesteld in de Handleiding opgraven en ruimen, genoemd onder stap B1 t/m B15 worden uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. De stoffelijke resten van wijlen U. Bakker en J. Streef-Molenaar uit hetzelfde graf ter aarde te bestellen in het verzamelgraf op de begraafplaats in Streefkerk. Bleskensgraaf, 19 augustus 2019 Namens de burgemeester, C. van der Wulp-van den Berg Besluit op- en herbegraven stoffelijke resten Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: · Uw naam en adres; · De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt; · Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt; · Het zaaknummer van het besluit; · De gronden waarop uw bezwaar berust. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 • MOLENLANDEN BESPAART ENERGIE iedereen kan wat doen!

  Kijk hieronder voor:

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

 • Molenaarsgraaf

  Informatie over het dorp Molenaarsgraaf.

 • Begraven

  Informatie over begraven en cremeren.

 • Legaliseren handtekening

  Met het legaliseren van uw handtekening bewijst u dat een handtekening op een document echt van u is. U maakt hiervoor een afspraak. Het legaliseren van een handtekening kan alleen persoonlijk met een legitimatiebewijs.