Zoekresultaat 1 - 10 van 61 resultaten

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Honden

  Binnen de bebouwde kom moeten alle honden aan de lijn (uitgezonderd de losloopplaatsen). In het buitengebied is er geen aanlijnplicht De gemeente heeft plaatsen aangewezen waar honden los mogen lopen (zie overzicht bij Voorwaarden). Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, tenzij anders aangegeven. U bent verplicht overal de poep van uw hond op te ruimen (ook op losloopplaatsen). Hondenpoepzakjes kunt u ophalen bij de gemeente. In de gemeente Teylingen betaalt u geen hondenbelasting. Bekijk het filmpje over het hondenbeleid Meld overlast bij de gemeente Zijn de prullenbakken voor hondenpoep vol? Heeft u overlast van loslopende honden of hondenpoep? Maak hiervan een melding via Fixi. Boete bij niet nakomen opruim- en aanlijnplicht Het is overal verplicht om hondenpoep op te ruimen. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) controleren regelmatig of dit gebeurt. Laat u uw hond uit of loslopen op een plek waar dit niet mag? Of ruimt u de poep van uw hond niet op? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u een handicap en heeft u een geleidehond? Dan geldt de opruimplicht niet.  Bij een overtreding wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als de dezelfde overtreding zich herhaalt, wordt er een proces verbaal opgemaakt. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is € 140,-. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt € 95,-. De boete voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of het stiltegebied op Koudenhoorn is ook € 140,-.

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Aangifte van overlijden

  De aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger deze aangifte, maar een nabestaande mag dit ook doen.   Wilt u als nabestaande de aangifte doen, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0252 voor een afspraak. Neem bij de aangifte een geldig legitimatiebewijs mee en de verklaring van overlijden (via arts). Neem het trouwboekje van de overledene mee als u het overlijden daarin wilt laten vastleggen.    Info voor uitvaartverzorgers  U kunt digitaal aangifte doen. Gebruik hiervoor de knop 'afspraak maken' op deze pagina. Uitvaartverzorgers kunnen ook aangifte doen via de mail. Heeft u niet eerder in deze gemeente via de mail aangifte gedaan, neem dan telefonisch contact op met burgerzaken via telefoonnummer 14 0252. 

 • Emigreren

  Emigreert u naar het buitenland? Of gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u de verhuizing doorgeven aan de gemeente. U kunt uw emigratie maximaal 5 dagen voor vertrek aan de gemeente doorgeven. Dat kan persoonlijk (aan de balie) en soms schriftelijk. U kunt dit formulier gebruiken voor de aangifte (English form). Persoonlijk aangifte Persoonlijk aangifte doen via een afspraak mag altijd, maar moet als: Niet alle gezinsleden van uw adres meeverhuizen naar het buitenland. Iedereen die wel emigreert moet bij de afspraak aanwezig zijn. U verhuist naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba. U heeft op die eilanden een  bewijs van uitschrijving uit Nederland nodig voor inschrijving.   Schriftelijk aangifte als u alleen woont als álle familieleden die op uw adres ingeschreven staan emigreren Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) met een ondertekende brief naar team Burgerzaken. In de brief zet u tenminste de volgende gegevens: Uw naam en de namen en geboortedata van alle familieleden die meeverhuizen Het land waar u naar toe gaat Nieuwe woonplaats en adres Verhuisdatum Telefoonnummer/emailadres

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo). De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Onder de nieuwe Omgevingswet: Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging. Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

 • Reizen met kinderen

  Reist u met kinderen naar het buitenland? Dit kan problemen opleveren bij de paspoortcontrole. U heeft bewijs nodig dat u met de kinderen mag reizen, in de volgende gevallen: Het zijn uw kinderen, maar zij hebben een andere achternaam dan u heeft U heeft niet het gezag over uw kinderen Het zijn niet uw kinderen   Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over reizen met kinderen, documenten die u hierbij nodig heeft en een toestemmingsformulier.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen Het is niet mogelijk uw klacht via de mail in te dienen    Let op: gebruik de groene knop ‘online indienen’ alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • Collecteren en kleding inzamelen

  Organisaties die in het landelijke collecterooster van het CBF zijn opgenomen mogen collecteren of kleding inzamelen in de toegewezen week. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij de gemeente. Organisaties met een CBF-keurmerk maar niet opgenomen in het landelijk collecterooster moeten een vergunning aanvragen voor de week waarin zij willen collecteren of kleding willen inzamelen. Organisaties die in Teylingen gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Teyllingen word een vergunning verleend, in de nog beschikbare vrije periode, wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aan organisaties die niet zijn opgenomen in het collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Teylingen wordt alleen vergunning verleend als de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar. Informatie collecterooster CBF Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’, staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van De Teylinger en op onze website onder ‘Gemeenteberichten'.

 • Starterslening

  Voor starters op de woningmarkt De eerste 3 jaar zijn rente- en aflossingsvrij De lening heeft een looptijd van 30 jaar