Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Kansen voor alle Kinderen

  Een fiets om naar school te fietsen of een laptop om huiswerk te maken. Helaas kunnen ouders dat niet altijd voor hun kinderen betalen. Dan helpt Kansen voor alle Kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Bent u van mening dat een gezin aanspraak dient te maken op het budget? Dan kunt u hieronder een verzoek indienen. Professionals kunnen deze maatwerkvoorziening inzetten als een kind niet mee kan doen met de andere kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Het is niet een maatwerkvoorziening die iedereen zelf kan aanvragen, alleen professionals kunnen een aanvraag doen met onderbouwing door onderstaande voorwaarden toe te passen. Nu een aanvraag kansen voor alle kinderen doen  Nu een aanvraag kansen voor alle kinderen doen

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  U kunt in het najaar van 2024 weer een collectieve zorgverzekering aanvragen. Uw voordeel Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Voordeel op brillen/lezen, fysiotherapie, tandarts en de eigen bijdragen Wmo. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring. In deze video leggen we uit wat de collectieve zorgverzekering is.

 • Openbaar groen kopen of huren

  Als er naast uw woning of tuin een groenstrook ligt, dan is het in soms mogelijk om deze strook onder voorwaarden van de gemeente te kopen of te huren. Dien hiervoor een aanvraag in bij de gemeente. Om een aanvraag in te dienen heeft u een situatieschets nodig waarop is aangegeven welk perceel u van de gemeente wilt kopen/huren. Nu een verzoek voor koop of huur openbaar groen indienen

 • Beschrijving kleine landschapselementen

  Algemene beschrijving In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse landschapselementen ontstaan. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie was vaak meerledig: zo dienden landschapselementen als perceelscheiding, veekering of drinkwatervoorziening voor het vee maar ze leverden ook gebruikshout op. Door de komst van het prikkeldraad, de schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers en hectares van deze elementen verdwenen. De landschapselementen hebben vaak een hoge natuurwaarde, doordat veel dieren en planten er beschutting, dekking en voedsel vinden. De lijnvormige landschapselementen worden gebruikt als migratieroute. Door bijvoorbeeld vleermuizen en de das. De blauwe landschapselementen dienen als voortplantingsplaats voor amfibieën en insecten. Veel vogels vinden nestgelegenheid in de dichte begroeiing of juist in ontstane holtes in de beplanting. Planten en insecten profiteren optimaal van het microklimaat dat de verschillende landschapselementen bieden. Landschapselementtypen L01 Groen blauwe landschapselementtypen Bron BIJ12 L01.01 Poel en klein historisch water Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken. Andere al dan niet gegraven kleine wateren met een historische betekenis zijn bijvoorbeeld voorraadbassins voor bluswater, visvijvers, schapenwasplaatsen, pingoruïnes en veenputten. Vaak vervulden poelen meerdere functies. De mens heeft altijd water nodig gehad en daarvoor zijn zowel bestaande natuurlijke wateren als zelf gegraven laagtes gebruikt. Ook uit de middeleeuwen zijn putten en kuilen bekend. Tot op de dag van vandaag worden poelen gegraven en gebruikt. Poelen en kleine wateren in het landschap kunnen dus al eeuwen oud zijn, alhoewel sommige van zeer recente datum zijn, denk aan nieuw gegraven amfibieënpoelen. Het beheertype Poel en klein historisch water is te vinden in heel Nederland. Er zijn diverse vormen bekend. In het waterrijke West-Nederland dienden de sloten veelal als veedrinkplek en waren poelen dan ook minder noodzakelijk. In dit gebied vinden we de veenputten die door het kleinschalig afgraven van veen zijn ontstaan.Poelen zijn van groot belang als voortplantingsbiotoop voor amfibieën en libellen in het cultuurlandschap. Afbakening Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert Veenputten mogen in verbinding staan met het slotenstelsel in het gebied L01.02 Houtwal en houtsingel Een houtkade is een lijnvormige aarden waterkering, beplant met boom- en struiksoorten. De beplanting zorgde door een goede verankering van de wortels voor een sterke waterkering. Deze kade is gering in hoogte. Bij de ontginning van laag gelegen delen in het westen van Utrecht, beschermden houtkades tegen wateroverlast. Houtkades werden beplant met geriefhout. Deze houtkades worden in het westen van Utrecht ook wel tiendwegen of zuwen genoemd. Kenmerkend voor tiendwegen is dat er aan beide zijden een watervoerende sloot is aangelegd. Op de houtkade staan zwarte els, es, lijsterbes, meidoorn, schietwilg etc. L01.03 Elzensingel Elzensingels zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit een enkele rij zwarte elzen, en vaak langs slootkanten staan. Deze elzensingels komen vooral voor in het laagveen-, zand- of rivierengebied en zijn zeer kenmerkend voor de Friese Wouden en komen in verscheidene andere delen van Nederland voor, zoals het Groninger Westerkwartier, de Gelderse Vallei, Midden-Brabanten de gebieden rond Staphorst en Vriezeveen. Elzensingels zijn van belang voor schuilmogelijkheden voor fauna in het cultuurlandschap. Afbakening Een elzensingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten eenrijig landschapselement dat grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd L01.04 bossingel/bosje Een bosje is een houtopstand met opgaande bomen waar geen hakhoutbeheer plaatsvindt. In het bosje kan een struik- en kruidlaag aanwezig zijn. Diverse soorten bomen en struiken afhankelijk van de bodemstructuur en de functie van het bosje. Bosjes kunnen ook op het erf bij boerderijen aanwezig zijn. Afbakening Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken. Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot. L01.05 Knip- of scheerheg Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Waar in natte delen van Nederland sloten als eigendoms- of perceelscheiding dienden, werden in drogere delen veelal heggen gebruikt. De doornige meidoorn kon daarnaast ook nog een veekerende functie hebben. Ook op landgoederen en forten is het gebruik van meidoornhagen bekend. De introductie van het prikkeldraad rond 1900 heeft gezorgd voor het verdwijnen van veel heggen. Heggen komen in heel Nederland voor, maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen. Door het regelmatig knippen heeft de heg een strak en recht uiterlijk. Heggen zijn van belang als leefgebied en migratieroute. Daarnaast bieden heggen schuilmogelijkheden voor de fauna in het cultuurlandschap. Afbakening Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang. Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype L01.06 Struweelhaag In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse lijnvormige landschapselementen verschenen met houtige gewassen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie van dergelijke landschapselementen was perceelscheiding en veekering. Door de komst van prikkeldraad en de schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers van deze elementen verdwenen. Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten.Het verschil met een knip- of scheerheg is dat een struweelhaag minder frequent wordt gesnoeid en daardoor meer en breder uitgroeit. Soms is er sprake van speciale beheervormen zoals bij vlechtheggen. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor fauna. Afbakening Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken Hagen die minimaal eenmaal per 3 jaar worden gesnoeid horen tot het beheertype L01.05 Knip- of scheerheg L01.07 Laan Lanen zijn wegen die aan beide zijde met een of meerdere rijen bomen zijn beplant. Lanen vormen sinds de 17e eeuw belangrijke dragers van landgoederen en buitenplaatsen. Lanen werden niet alleen aangeplant uit esthetische motieven, maar dienden ook als beschutting tegen weersinvloeden en voor de houtproductie. Lanen blijven populair in de diverse tuinstijlen. Nog altijd worden nieuwe lanen aangelegd. Lanen komen voor in heel Nederland, vaak op en rond landgoederen. Soms herinneren lanen aan vroegere landgoederen op die locatie.Lanen zijn belangrijke onderdelen van landgoederen en geven vaak de structuur aan. Niet zelden bevindt zich het landhuis aan het eind van een laan, of biedt een laan een ver zicht naar een markant punt in de omgeving. Zeker oudere lanen met markante bomen kunnen zeer indrukwekkende landschapselementen zijn. Lanen zijn van belang voor aan oude bomen of boomholten gebonden vogels en vleermuizen. Verder zijn ze van belang voor op bomen groeiende mossen en korstmossen en oude lanen waar jaarlijks weinig strooisel blijft liggen zijn van groot belang voor zeldzame mycorhizapaddestoelen. Afbakening Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is bedoeld en aangelegd als laan. Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een herkenbaar en regelmatig plantverband. Een laan is minimaal 50 meter lang. Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype L01.13 Bomenrij/solitaire boom. L01.08 Knotboom Knotbomen zijn bomen met een opgaande stam, waarbij periodiek de boven op die stam groeiende takken (of pruik) worden geoogst. Door die oogst ontstaat er op deze hoogte een vergroeiing van de stam: de knot. De knotboom levert gemakkelijk oogstbaar hout op dat op een plaats groeit waar het vee er niet bij kan. Knoteiken worden traditioneel een keer in de zeven tot acht jaar geknot. Bij knotessen gebeurde dat eens in de vijf tot zes jaar en knotwilgen en knotpopulieren worden meestal eens in de vier jaar geknot. Al van voor het begin van onze jaartelling zijn er vermeldingen bekend van knotbomen. Het gaat dan om de soorten wilg, populier, es, els, eik en haagbeuk. Knotessen, knothaagbeuken en knoteiken kunnen bijzonder oud worden. Ook wilgen en bijvoorbeeld populieren worden als knotboom veel ouder dan wanneer ze vrijuit groeien. Voor grote delen van vooral Laag Nederland is de knotwilg een zeer kenmerkend landschapselement. Utrecht en Zuid-Holland zijn de provincies met de meeste knotbomen, geschat wordt dat het alleen daar al om honderdduizenden exemplaren gaat.Het silhouet van knotbomen is uit veel regio’s bekend. Per gebied verschillen echter wel de boomsoorten die ervoor worden gebruikt.Knotelzen staan vaak op armere gronden, ze zijn vooral kenmerkend voor akkerranden in landschappen met kampontginningen, slagenlandschappen en esdorpenlandschappen. Ze kwamen vroeger op veel plaatsen in Nederland voor, langs slootkanten als geknotte elzenhagen, maar ook in rijen tussen akkers en weilanden. In laagveengebieden en langs rivieren en dijken staan verschillende wilgen- en populierensoorten, maar daar en vooral in het laagveengebied worden ook gewone essen gebruikt. De bodem heeft daar weinig draagkracht en essen kunnen geknot veel ouder worden dan doorgroeiende essen. Knotbomen bieden broedgelegenheid aan diverse vogels, waaronder de Steenuil en Wilde eend. Vooral oude knotbomen kunnen zeldzame hierop groeiende mossen en korstmossen herbergen. Afbakening Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0 meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot) Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen L01.09 Hoogstamboomgaard Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen of notenbomen. Hoogstamboomgaarden zijn al bekend uit de middeleeuwen bij kloosters en kastelen, zowel voor eigen gebruik als handel. Ook bij boerderijen komen boomgaarden dan ook al eeuwen voor en sommige locaties kunnen heel oud zijn. De bomen zelf worden vaak niet ouder dan honderd jaar. De stijgende prijzen voor fruit zorgden voor een ware explosie van het aantal boomgaarden tussen 1850 en 1900. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen veel hoogstammen voor de efficiëntere teelt in eerst half- en vervolgens laagstammen. Rooipremies hebben in het hele land veel hoogstamboomgaarden doen verdwijnen. Inmiddels worden er uit landschappelijke en ecologische motieven weer hoogstambomen aangeplant, maar de oppervlakte is nog maar een fractie van de oppervlakte die kort na de Tweede Wereldoorlog bestond.Overal in Nederland komen hoogstamboomgaarden voor, vooral als onderdeel van het boerenerf. Ook bij landgoederen en buitenplaatsen waren vaak (grootschalige) boomgaarden te vinden. Niet overal in Nederland komen hoogstamboomgaarden evenveel voor. In het Hollands-Utrechtse veenweidegebied komen nog veel boomgaarden bij boerderijen voor. Hier is door afzetting van rivierklei een geschikte groeiplaats ontstaan. Boomgaarden zijn dikwijls verbonden aan boerderijen. Enkele grotere complexen horen bij landgoederen en buitenplaatsen of dateren uit de tijd van de grote groei (1850-1900). Boomgaarden worden vaak door een heg, haag of sloot afgescheiden van de omgeving. De ondergrond van de hoogstamboomgaard is vaak een begraasd grasland: de hoogte van de stammen zorgden er immers voor dat het vee geen fruit kon eten! Naast hun functie voor fruitproductie hebben hoogstamboomgaarden ook een belangrijke landschappelijke betekenis en vormen ze het leefgebied voor diverse diersoorten zoals bijvoorbeeld steenuil. In oude boomgaarden groeien vaak ook bijzondere zeldzame fruitrassen en in de ondergroei van de hoogstammen handhaaft zich vaak een soortenrijke kruidenvegetatie. Afbakening Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en maximaal 150 bomen per hectare Maximaal 10% van de bomen bestaat uit walnoten Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving. L01.10 Struweelrand L01.11 Hakhoutbosje L01.12 Griendje L01.13 Bomenrij en solitaire boom Bomenrijen komen in heel Nederland voor en zijn vaak zeer bepalende elementen in het landschap, met een grote verscheidenheid aan vormen. Ze kunnen bestaan uit één of meerdere boomsoorten, vrij in het veld staan of langs een watergang, schouwpad, weg of anderszins. In deze vorm hebben bomenrijen niet alleen een landschappelijke waarde maar ook waarde als broedgebied voor vogels, of als ecologische corridor, bijvoorbeeld voor vleermuizen. Solitaire bomen zijn eveneens zeer kenmerkend voor het landschap, en vanuit die optiek waardevol om te behouden. Afbakening Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond. L01.14 Rietzoom en klein rietperceel Een laaggelegen perceel met een hoge grondwaterstand waar riet de meest dominante plant is. Vroeger werd het riet gebruikt als dakbedekking, isolatiemateriaal (bijvoorbeeld onder “holle” dakpannen) en om rieten schermen (bijvoorbeeld voor eendenkooien) te maken. Het beheer is afhankelijk van de beheerdoelstelling. Rietlandjes kunnen jaarlijks of eenmaal per drie jaar gemaaid worden in de nazomer of winterperiode. Is het een bloemrijk rietland met kenmerkende soorten zoals dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, dan is jaarlijks maaien in de periode half augustus-half september aan te bevelen. Het maaisel niet laten liggen op het perceel maar afvoeren. Bij overjarig riet bestaat de vegetatie alleen uit riet, dan volstaat eenmaal maaien per 2 tot 3 jaar. Overjarig riet is een belangrijk biotoop voor moeras- en rietvogels zoals de rietzanger en de kleine karekiet. Het maaien kan het beste plaatsvinden bij vorst zodat schade aan de ondergrond zoveel mogelijk voorkomen wordt. Landschap kenmerkend voor nattere delen van de provincie Utrecht zoals het veenweidegebied, stroomgebied van rivieren als de Eem, Lek, Vecht en veen-riviertjes zoals de Angstel en de Winkel. Afbakening Een rietzoom bevindt zich langs een waterloop en bestaat uit riet-, biezen en/of zeggevegetaties, waarvan riet meer dan 50% van de oppervlakte inneemt. De rietzoom heeft een breedte van minimaal 2 meter en is minimaal 25 meter lang. Een klein rietperceel is een vlakvormig element met een vegetatie die overwegend uit riet bestaat. Het rietperceel heeft een maaibare oppervlakte van maximaal 0,5 ha. L01.15 Natuurvriendelijke oever Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland voor langs waterlopen maar het meest karakteristiek zijn de natuurvriendelijke oevers voor Laag Nederland. Natuurvriendelijke oevers zijn door de mens aangebracht in de vorm van een plas- of dras berm of een flauw talud langs een bestaande waterloop. De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte ruigten en natte graslanden. Door de kenmerkende flora en fauna hebben deze oevers een hoge ecologische waarde. Zij zijn gebonden aan typische terreinomstandigheden. Afbakening Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm van een plas- of drasberm of flauw talud (minimaal 1:3) met een begroeiing van inheemse planten De oever heeft een breedte van tenminste 3 meter en maximaal 10 meter en heeft een minimale lengte van 25 meter L01.16 Bossingel Een bossingel is een houtopstand die vroeger vaak werd aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar doorgeschoten is. Ze komen in veel gebieden in Nederland voor. Afbakening Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken Een bossingel heeft een breedte van minimaal 2 en maximaal 20 meter en een minimale oppervlakte van 1,0 are

 • Kabelgoten

  Kabelgoot aanvragen Inwoners kunnen bij de gemeente een kabelgoot aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, legt de gemeente de kabelgoot aan. Het is niet toegestaan om zelf of zonder aanvraag een kabelgoot aan te leggen.Aanvraag kabelgoot Vraag een kabelgoot aan met DigiD Een kabelgoot wordt gemaakt met tegels. Hierdoor ontstaat een goot in het trottoir waarin de oplaadkabel kan worden gelegd. De kabelgoot is daarmee een veilige en makkelijke voorziening voor eigenaren van elektrische auto’s die thuis willen opladen maar niet over een eigen oprit beschikken. -->

 • Exploitatievergunning aanvragen

  U heeft een exploitatievergunning nodig als u eten en/of (alcoholische) drank verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. U mag uw bedrijf niet starten zonder een exploitatievergunning. Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig. Kijk hiervoor bij Alcohol schenken, vergunning aanvragen. Het is niet nodig om een vergunning aan te vragen voor een terras. Verandert er iets? Bijvoorbeeld als u een bedrijf met exploitatievergunning overneemt, verplaatst of beëindigt. Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente. Dit doet u door opnieuw een vergunning aan te vragen.   Misschien heeft u nog meer vergunningen nodig of moet u melding doen Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn? Kijk dan bij Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gokautomaat plaatsen? Kijk dan bij Gokautomaat plaatsen. Exploitatievergunning aanvragen U vraagt hieronder een Exploitatievergunning aan. Dit kan via DigiD of via eHerkenning. Nu een Exploitatievergunning aanvragen via DigiD Nu een Exploitatievergunning aanvragen via eHerkenning

 • Urgentie aanvragen voor een huurwoning

  Wanneer u onverwacht in een situatie terecht komt waardoor u dringend woonruimte nodig heeft, wordt verwacht dat u eerst zelf probeert een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor urgentie. Voor de gemeente De Ronde Venen verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

 • Stemmen in het buitenland

  Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u toch op Nederlandse kandidaten stemmen. Hiervoor moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Dit doet u online bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten. U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen: per brief met een schriftelijke volmacht met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent Staat u ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europese verkiezingen tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.  Ook kunt u stemmen per brief. Dat vraagt u aan bij de gemeente Den Haag. Woont u in een ander EU-land? Dan kunt u er ook voor kiezen om met de verkiezingen in dat land mee te doen. Bent u EU-burger van een ander land, maar woont u in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen om op Nederlandse kandidaten te stemmen. Registreer u bij de gemeente met het formulier Y 32.

 • Informatieverzoek of Woo-verzoek doen

  Informatieverzoek U doet een informatieverzoek als u informatie wilt die alleen voor u belangrijk is. U heeft de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. De informatie die we u sturen, maken we niet openbaar.  U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar gemeente@derondevenen.nl met als onderwerp: informatieverzoek. Woo-verzoek U doet een Woo-verzoek als u informatie over een onderwerp openbaar wilt maken. Vul hieronder het formulier verzoek Wet open overheid in. Zet in uw verzoek in ieder geval: Dat het om een Woo-verzoek gaat Om welke taak van de gemeente het gaat Welke informatie u wilt ontvangen Om welke periode het gaat Hoe u de informatie wilt ontvangen Uw naam en adres Als u een Woo-verzoek heeft gedaan, dan krijgt u bericht dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Als wij extra informatie nodig hebben, dan nemen we binnen 2 weken contact met u op. Nu een verzoek Wet open overheid doen Nu een verzoek Wet open overheid doen Nu een verzoek Wet open overheid doen zonder inloggen

 • Uitkering voor oudere gestopte ondernemers

  Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner uw eigen vermogen het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar, studenten en huurders.