Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

  U kunt als eigenaar van een horecabedrijf een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege 1 evenement. Voor een eenmalig evenement vraagt u ontheffing aan.

 • Vondeling gevonden

  Het is in Nederland verboden een kind te vondeling te leggen. De politie start meteen een onderzoek om de ouders te vinden. Ook worden de Raad voor de Kinderbescherming en andere hulpverleners ingeschakeld. De burgemeester doet aangifte van de geboorte bij de eigen gemeente. De ambtenaar die de aangifte behandelt, geeft de baby een naam.

 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  Uw omgevingsvergunning moet ter beoordeling aan de stadsbouwmeester worden voorgelegd, tenzij het bouwplan in een welstandsvrij gebied ligt. Uw bouwplan moet namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn bepalingen hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze bepalingen beschreven in de welstandsnota of in een beeldkwaliteitsplan. De stadsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van zijn beoordeling schrijft hij in het welstandsadvies. 

  U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert of u zich aan de regels en afspraken houdt.

  De inspecteur controleert ook:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

  Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein stoppen.

  In sommige gevallen mag u pas gebruikmaken van de vergunning als deze onherroepelijk is, dat betekent dat er geen bezwaar is ingediend. In de vergunning staat wanneer de vergunning in werking treedt en wanneer u er gebruik van mag maken.

 • Gedwongen hulp bij ernstige psychische problemen

  Als iemand door psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen en niet meewerkt aan een behandeling, dan kan diegene gedwongen worden tot een behandeling. Bijvoorbeeld medicatie, therapie of een opname in een ggz-instelling.

  Iedereen kan melden bij de gemeente dat iemand gedwongen hulp nodig heeft. U hoeft dus geen familie of een zorgverlener te zijn.

  Bij een gewone procedure beslist de rechter of gedwongen hulp nodig is. Is er direct gevaar en duurt de procedure te lang? Dan kan de burgemeester een crisismaatregel nemen. Zo kan iemand snel behandeld worden. Hiervoor heeft de burgemeester een verklaring nodig van een psychiater.

 • Hulp en advies bij huiselijk geweld

  Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Misschien kunt u zich slecht beheersen, wordt u regelmatig geslagen of denkt u dat iemand anders uit uw omgeving mishandeld wordt. Laat het er niet bij zitten en meld het. U kunt terecht bij Veilig Thuis.

  U kunt bij Veilig Thuis terecht voor gratis hulp en advies bij huiselijk geweld. Huiselijk geweld is soms lichamelijk, zoals slaan. Maar ook iemand verwaarlozen, afpersen of vaak uitschelden kan huiselijk geweld zijn.

  U kunt Veilig Thuis dag en nacht bellen. Ook als u vragen heeft of zich zorgen maakt om iemand anders. Of als u zelf geweld gebruikt. U kunt anoniem blijven.

  Een lokale hulpverlener van Veilig Thuis beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook bespreekt de hulpverlener met u welke professionele hulp er nodig is.

 • Bibliotheek

  In de bibliotheek kunt u onder andere:

  • boeken en e-books lenen
  • cd's en dvd's lenen
  • tijdschriften en kranten lezen
  • internetten
  • studeren in een stilteruimte
  • luisteren naar een lezing
  • meedoen aan een debat
  • een cursus volgen

  Op de website van de Nederlandse openbare bibliotheken vindt u informatie over literatuur, achtergronden, online cursussen en meer. Ook kunt u op de website boeken aanvragen bij een vestiging van de bibliotheek.

 • Huisaansluiting op de riolering

  U vraagt bij iedere bouw- of verbouwactiviteit 'altijd' eerst een rioolaansluiting aan bij de gemeente en gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier huisaansluiting riolering

  Zonder een ingediend formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

   

  Bij nieuwe ontwikkelingen als bouwen en verharding van het maaiveld stellen we strikte regels voor het bergen van hemelwater om te voorkomen dat dit water via riool of waterlopen snel afstroomt.

  Die minimum waterbergingen per vierkante meter bouwoppervlak zijn voor de verschillende activiteiten als volgt: 

  • Uitbreiding woongebied: 60 mm
  • Uitbreiding bedrijventerrein: 60 mm
  • Nieuwbouw en bestaande bebouwing buiten de bebouwde kom: 60 mm
  • Inbreidingen woongebied: 30 mm
  • Uitbouw van woningen binnen de bebouwde kom: 30 mm
  • Rioolvervanging, herstructurering, wegrenovatie: 30 mm

   

 • Monument slopen

  Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

 • Verplichting om bouwwerk te verbeteren

  Uw woning, woonwagen of ander bouwwerk moet voldoen aan bouwregels. Die gaan over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Als het pand hier niet aan voldoet, moet u dit verbeteren. De gemeente bepaalt welke verbeteringen u moet doorvoeren en hoe snel u dit moet doen.