Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

 • Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie

  De provincie beoordeelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. De Waterschapswet vermeldt dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Een waterschap zendt de begroting voor 1 december en de jaarrekening voor 15 juli in. De provincie beoordeelt in hoeverre de begroting dan wel de meerjarenraming in evenwicht zijn.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

  U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

  U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

  Nadere contactinfo: Dienstenplein van het provinciehuis, telefoon: 073 6808888