Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. Dan kunt u vragen om schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding heet nadeelcompensatie. U vraagt nadeelcompensatie aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U krijgt alleen nadeelcompensatie als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

 • Bos kappen

  Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten (zoals aangewezen vanwege de Wet natuurbescherming), die: een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig: binnen de bebouwde kom erven en tuinen fruitbomen en windschermen langs boomgaarden kweekgoed; uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn); uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn) naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar het dunnen van een houtopstand

 • Ontheffing voorschriften zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

 • Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen (Vrijstelling Medegebruik Busbaan)

  De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling nodig heeft omdat u (mede)gebruik wilt maken van de busbanen, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. 

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Uitweg op provinciale weg

  Voor een uitweg heeft u vergunning nodig ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Dit doet u via het Omgevingsloket welke onderdeel is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). U kunt ons aanvraagformulier vinden op de website van het Omgevingsloket door in de zoekbalk ‘‘zoek uw activiteiten’ het volgende in te vullen: Activiteit langs een provinciale weg. De provincie heeft een voorkeur voor alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lagere orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijke uitweg.  Voor een duurzaam veilig wegennet is het belangrijk dat de vormgeving van wegen eenduidig en herkenbaar zijn. Daarom moet het aantal categorieën voor weggebruikers beperkt zijn. Hiervoor bestaan 3 categorieën: StroomwegenStroomwegen zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar mogelijke afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Zowel op de wegvakken als de kruispunten wordt prioriteit gegeven aan doorstromen. Dit vereist onder andere gescheiden rijrichtingen, ontbreken van overstekend en kruisend verkeer en in- en uitvoegend verkeer bij aansluitingen. GebiedsontsluitingswegenGebiedsontsluitingswegen zijn gericht op het stromen op de wegvakken, terwijl het uitwisselen plaats vindt op kruispunten. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende schakel tussen stroomwegen en erftoegangswegen. In de praktijk zijn de meeste provinciale wegen een gebiedsontsluitingsweg. Binnen de bebouwde kom vormen de belangrijke gemeentelijke wegen gebiedsontsluitingswegen. ErftoegangswegenErftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. Dit betreft alle manoeuvres die nodig zijn voor het bereiken van particuliere percelen, openbare percelen, het in- en uitstappen en het laden en lossen van goederen. Op zowel de wegvakken als de kruispunten is sprake van uitwisseling en moet de snelheid laag zijn.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Schadevergoeding voor intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

  Stel: u heeft een omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of om water in de bodem te brengen. Dat laatste noemen we infiltreren. Soms trekt de provincie die vergunning in of verandert zij die, maar is het niet uw schuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de provincie nieuw beleid ontwikkelt waardoor er andere regels gaan gelden. Als u hierdoor schade heeft of gaat krijgen, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. U kunt ook nadeelcompensatie krijgen wanneer de provincie uw vergunning voor een deel intrekt. Voorwaarde voor nadeelcompensatie is dat u niet hoort te betalen voor de gevolgen van de verandering of intrekking van de vergunning. Het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap kan de regels veranderen of intrekken. Wie dat doet, moet ook de nadeelcompensatie geven.

 • Gedoogbeschikking aanvragen

  Kunt u niet aan de regels van het provinciaal milieubeheer voldoen? Dan bestaat de mogelijkheid om een gedoogschikking aan te vragen bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio. Gedurende een bepaalde periode zijn uw activiteiten getolereerd.

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen. Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald. Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.