Zoekresultaat 1 - 10 van 63 resultaten

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden. Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

  Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade, subsidie

  Houders van landbouwhuisdieren en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen (niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.

 • Voorkomen van legionella in zwembaden

  Bij het verrichten van de activiteit, zwemmen of baden, wordt voldaan aan de regels over de risicoanalyse, het beheersplan en het registreren van incidenten.

  Degene die gelegenheid biedt tot zwemmen of baden in badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd, zal een analyse moeten maken van het risico voor de gebruikers als gevolg van de Legionella bacterie in het zwemwater.Op basis van deze risicoanalyse wordt door diegene een beheersplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de geïnventariseerde risico’s te beheersen. Bovendien moet een registratie worden bijgehouden van incidenten.

  Bij afwezigheid van aërosolvormende elementen in het zwemwatersysteem is de eventuele aanwezigheid van Legionella niet relevant en is een risicoanalyse Legionella voor het zwemwater niet nodig. Mogelijk is een risicoanalyse wel nodig voor het douchewater, wat een drinkwatervoorziening is.

  Legionella dient halfjaarlijks te worden gemeten bij de vorming van aërosolen of waternevel  indien dit risico is vastgesteld via de Risicoanalyse.

  Wanneer sprake is van een overschrijding Legionella, meld dit meteen om een boete te voorkomen. Bel dan snel de MilieuKlachtenCentrale, tel: 073-6812821

 • Regels voor beschermde planten en dieren

  Zijn er beschermde dieren- of plantensoorten aanwezig op de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren? En kunnen uw werkzaamheden invloed hebben op deze soorten? Bijvoorbeeld door het vernielen van nesten, het verstoren of doden van dieren of het beschadigen van beschermde planten? Dan moet u een omgevingsvergunning 'flora- en fauna-activiteit' aanvragen.

 • Test - Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

  In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

  Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

 • Cultureel erfgoed - Stimulans publieksbereik musea en theaters, subsidie

  Rechtspersonen kunnen voor de uitvoering van projecten in de eigen regio gericht op het verbreden van het publieksbereik, een subsidie ontvangen.  

 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Tot 1 januari 2024 waren de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch bevoegd gezag Wet bodembescherming. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming en zijn de individuele gemeenten het bevoegd gezag over de verontreinigingen in de vaste bodem. Uitzondering hierop zijn de locaties die onder het Overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet vallen (zie Notitie overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet).

  Onder de Omgevingswet worden bestaande bodemverontreinigingen aangepakt bij ontwikkelingen. De voorgenomen activiteit of gebiedsopgave staat dan voorop, in plaats van de verontreiniging. Het verrichten van de melding en het aanleveren van gegevens en bescheiden voorafgaand aan of na afloop van de activiteit, vindt plaats via het Omgevingsloket.

  Als een bodemsanering wordt uitgevoerd op een locatie die onder het overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet valt dan blijft het oude recht gelden. Betreft het bodemsanering in de gemeente Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg of ’s-Hertogenbosch dan moet u deze melden bij de betreffende gemeente. Voor verontreinigingen elders in Brabant is de provincie het bevoegd gezag. De uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst. 

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • Aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond.
  • Verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

  Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

  U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier'.

  U moet de omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Wanneer een vrijstelling geldt, ziet u in de vergunningencheck van het Omgevingsloket.