Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Regels voor beschermde planten en dieren

  Zijn er beschermde dieren- of plantensoorten aanwezig op de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren? En kunnen uw werkzaamheden invloed hebben op deze soorten? Bijvoorbeeld door het vernielen van nesten, het verstoren of doden van dieren of het beschadigen van beschermde planten? Dan moet u een omgevingsvergunning 'flora- en fauna-activiteit' aanvragen.

 • Cultureel erfgoed - Stimulans publieksbereik musea en theaters, subsidie

  Rechtspersonen kunnen voor de uitvoering van projecten in de eigen regio gericht op het verbreden van het publieksbereik, een subsidie ontvangen.  

 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Versnelling voorfase woningbouw, subsidie

  Gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen in hun gemeente(n) sneller uitvoeringsgereed te krijgen.

 • Hedendaagse cultuur - Professionele kunsten 2025-2028, subsidie

  Instellingen of organisaties, zijnde privaatrechtelijke rechtspersonen, kunnen voor activiteiten gericht op professionele kunsten een subsidie aanvragen. Het betreffen instellingen die een BIS-subsidie (culturele Basis Infra Structuur van ministerie OCW) hebben ontvangen in de periode 2021-2024 en instellingen die vallen onder overig Brabants cultureel aanbod met tenminste een regionale uitstraling. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.

   

   

 • Economie, kennis en talentontwikkeling - Innovatieve startups, subsidie

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen.

 • Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Opgave wonen en zorg, subsidie

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. een gemeente namens de gemeenten die samenwerken ten behoeve van activiteiten binnen een woondealregio;
  2. een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van activiteiten binnen een woondealregio.

 • Informatieplicht bij risico's op zware ongevallen

  Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie aan de provincie door te geven. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, hangt af van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die er in het bedrijf is.

  Daarnaast moet er in deze bedrijven een preventiebeleid en een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig zijn. Hogedrempelinrichtingen moeten daarnaast een veiligheidsrapport en een intern noodplan maken. Ook moeten hogedrempelinrichtingen een actuele lijst bijhouden van welke gevaarlijke stoffen er binnen het bedrijf zijn.

 • Energie - Radartechniek windturbines, subsidie

  1. Subsidie kan worden aangevraagd door: 
   1. een exploitant van één of meerdere windturbines; 
   2. een samenwerkingsverband van exploitanten van een verzameling windturbines. 
  2. Indien een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit: 
   1. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en 
   2. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.