Zoekresultaat 1 - 10 van 329 resultaten

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Als uw bedrijf of inrichting bedrijfsactiviteiten verricht die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan krijgt u te maken met de Wet milieubeheer. Uw bedrijf of inrichting moet vergunning hebben als er te veel vluchtige organische stoffen (VOS) of oplosmiddelen vrijkomen. De maximaal toegestane hoeveelheden staan in het Oplosmiddelenbesluit. Voorbeelden van bedrijfsactiviteiten zijn: chemisch reinigen; fabricage van schoeisel; lamineren van hout en kunststof; vervaardiging van geneesmiddelen; coating van hout; en bewerking van rubber. Komen er meer oplosmiddelen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit is afhankelijk van de omvang van de energiestromen en de verontreiniging.  

 • Natura 2000-activiteit

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een Natura 2000-gebied is een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van een Europees netwerk aan beschermde natuurgebieden.

  Als u iets wilt doen dat mogelijk een belangrijke impact heeft op een Natura 2000-gebied dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Het kan dan gaan om activiteiten in het gebied zelf, maar het kan ook gaan om activiteiten in de buurt van een Natura 2000-gebied (bijv. als door uw activiteit stikstof vrijkomt).

  U hoeft geen vergunning aan te vragen als:

  • uw activiteit maar een kleine, onbelangrijke impact heeft op een Natura 2000-gebied;
  • uw activiteit nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied.   

  Heeft uw activiteit mogelijk impact op een Natura 2000-gebied, dan vraagt u in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit: Natura 2000-activiteit.

 • Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

  Wilt u een bijdrage leveren aan het verder versterken en verbeteren van de natuur, en in het bijzonder bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Geluidproductieplafond industrieterrein opvragen

  Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als het bedrijf niet te veel geluid maakt. De gemeente of provincie stelt voor een industrieterrein vast hoeveel geluid er mag zijn. Dit is het geluidproductieplafond (gpp). Het gpp geldt op de geluidreferentiepunten. Die liggen op een afstand van 50 m tot 500 m van de grens van het industrieterrein. Heeft u een bedrijf dat veel geluid produceert? U meet dan het geluid van uw bedrijf op het dichtstbijzijnde geluidreferentiepunt. Als het niet te hard is, dan voldoet u aan de regels. Gaat u beginnen met een nieuwe activiteit? Reken dan het geluidniveau op het geluidreferentiepunt uit. Deze informatie kunt u gebruiken bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

 • Projectbesluit windenergie

  U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen.

  De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

  Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast.

  Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast.

  Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

 • Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

  Subsidie voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden. Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

  Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260. U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023

  Sporters met een beperking en sporttalenten van 12 tot en met 21 jaar kunnen vanaf augustus een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor onder andere vervoer, materiaal en trainingsstages. Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.