Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Stichting OndernemersFonds Doetinchem

  Stichting OndernemersFonds Doetinchem levert sinds 2008 een belangrijke bijdrage aan onze stad. In 2019 is de uitvoering van het centrummanagement ondergebracht in de Stichting Binnenstadbedrijf Doetinchem waarin naast de binnenstadondernemers ook de vastgoedeigenaren en de gemeente partner zijn.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het flyeren ofwel verspreiden van reclame- en informatiefolders in de gemeente Doetinchem is geen vergunning nodig.

 • Verzoek om handhaving

  Als u vermoedt dat regels van de gemeente en/of van de wet niet worden nageleefd, kunt u een verzoek om handhaving of een klacht indienen. Het college van burgemeester en wethouders besluit of er handhavend wordt opgetreden, of niet. Alleen in bijzondere omstandigheden kan het college besluiten een illegale situatie te gedogen. Voor klachten over openbare ruimte kunt u een verzoek indienen bij het meldpunt onderhoud van Buha.

 • Geluidhinder

  Het gebruik van geluidsapparatuur of het uitvoeren van lawaaimakende activiteiten is in de openbare ruimte verboden als het voor anderen overlast veroorzaakt.

 • Wet open overheid (Woo)

  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Zo kunnen burgers inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming.

 • Zondagopenstelling supermarkten

  De supermarkten in de gemeente Doetinchem mogen elke zondag open zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur. De supermarkten mogen niet open zijn op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

 • Klein kansspel organiseren

  Voor het houden van kleine kansspelen zoals kien activiteiten (bingo, kienspel, vogelpiekspel, rad van avontuur en dergelijke) is het niet nodig om een vergunning aan te vragen.

 • Toestemming reisdocument minderjarige

  Kinderen kunnen niet zonder toestemming van beide ouders (of gezaghouders) een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort is tot 18 jaar toestemming van ouders nodig. Voor het aanvragen van een identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming van ouders nodig. Dit kan schriftelijk of aan de balie. 

 • Marktvergunning

  Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktvergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.