Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Wie doet wat in het waterbeheer

  De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Daarnaast heeft u als inwoner van de gemeente Hellendoorn ook verantwoordelijkheden. Per thema kunt u lezen wie waar voor verantwoordelijk is.


  Bouwen op of bij het water
  Op de watergangen van Waterschap Regge en Dinkel is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket..
   
  Drinkwater
  Vitens zorgt voor de drinkwatervoorziening in de gemeente Hellendoorn.
   
  Grondwater
  De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Hellendoorn de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het kwantitatieve beheer van al het grondwater en voor de kwaliteit van het grondwater. Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen: 
  • - koude-warmte opslag; 
  • - industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar; 
  • - openbare drinkwatervoorziening. 
  Voor alle overige categorieën onttrekkingen die niet onder de  provincie vallen, is het waterschap verantwoordelijk. Dus voor het aanvragen van een vergunning voor beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per dag en dergelijke kunt u bij het waterschap terecht. 
   
  Grondwater onttrekken
  Indien u grondwater onttrekt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Het waterschap regelt in de meeste gevallen de procedure voor onttrekken van grondwater. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Koude-warmte opslag
  Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
  De provincie Overijssel gaat over de regels van koude-warmte opslag.
   
  Riolering, afvalwater en zuivering
  De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
   
  Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Wet en Regelgeving van het lozen van huishoudelijk afvalwater en zwembadwater kunt u terecht op de landelijke website Overheid.nl; de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (Besluit lozing afvalwater huishoudens).
   
  Bij het lozen van zwembadwater op het drukrioolstelsel dient u er rekeningen mee te houden dat u dit gedoseerd afvoert met een maximum van 2m3 per uur.
  De waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zorgen voor de zuivering van het afvalwater.

  Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering  aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

  Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen, lees hiervoor de volgende tips.

  De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen. 

  Regenwater
  In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen 
  In gebieden met drukriolering verzamelt de gemeente geen regenwater. De eigenaar van het perceel verwerkt bij voorkeur het regenwater op eigen terrein of voert het regenwater af naar oppervlaktewater. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.
  Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening  of afvoeren naar het oppervlaktewater.
   
  Oppervlaktewater
  De gemeente Hellendoorn ligt in het beheergebied van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen). Het waterschap onderhoudt het oppervlaktewater in het bebouwde gebied 

  Zwemwater
  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. In samenwerking met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta controleert de provincie jaarlijks de officieel aangewezen open wateren op geschiktheid als zwemwater. Hierbij let de provincie op veiligheid, zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van hygiënische en veiligheidsvoorzieningen. De waterschappen controleren 's zomers gemiddeld elke twee weken de zwemwaterkwaliteit en de hygiëne van en rond het zwemwater. De provincie controleert de zwemaccommodaties minstens één keer per seizoen, of zo vaak als nodig, op veiligheid.
  Voor meer infromatie willen wij u graag verwijzen naar onze pagina over Recreatie en Water.

  Vergunningen

  Lozen van afvalwater (bedrijven)
  Voor het lozen van afvalwater heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

  U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Lozen op oppervlaktewater
  Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. 
   

 • Subsidie Dorpsbudget; subsidie voor sociale-, culturele en leefbaarheidsactiviteiten

  De subsidie aan de Plaatselijk Belangen en Dorpraden is door de gemeente verstrekt onder de voorwaarden dat zij deze aanwenden voor:

  a. het aansluiten op, of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en/of emancipatie;

  b. het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de al in de wijk aanwezige voorzieningen;

  c. het bieden van een gespreksforum, om de contacten tussen de wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren.

  De Dorpsraden en Plaatselijk belangen dienen elk jaar de subsidie te verantwoorden voor 1 juni. De subsidie 2022 dient verantwoord te worden voor 1 juni 2023. Hiervoor zijn het jaarverslag/activiteitenverslag nodig en de/het jaarrekening/ financieel verslag. De verantwoording kan via de gemeentelijke website ingediend worden.  

   

   

   

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

  Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

 • Subsidie muziekverenigingen gemeente Hellendoorn

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Schoolsportactiviteiten

  De basisschoolleerlingen kunnen ieder jaar mee doen aan ongeveer 20 schoolsport toernooien die door de gemeentelijkje sportverenigingen worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fietscross
  • Schoolvoetbaltoernooi
  • Schaatsbaan
  • Koningsspelen
  • Reggesurvival

 • Meldingen openbare ruimte

  U kunt op verschillende manieren melding doen:

  1. Online melding doen

  Wilt u iets melden? Dat kan digitaal.

  2. Telefonisch melding doen

  Meldingen zien we het liefst digitaal, maar uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen door te bellen met (0548) – 630 000.

  We proberen meldingen zo goed en snel mogelijk op te pakken, maar stellen uiteraard wel prioriteiten. Niet op alle meldingen kunnen we direct actie ondernemen. Vaak wordt een melding bij het volgende  regulier geplande onderhoud meegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel groenonderhoud.

  Heeft u een spoedmelding buiten kantooruren?

  Meldingen worden van maandag tot en met donderdag tussen 7:30 en 17:00 uur en vrijdag tussen 7.30 en 16.00 uur in behandeling genomen. Constateert u een probleem buiten deze kantooruren en moet uw melding met spoed opgepakt worden?  Neemt u dan contact op  via telefoonnummer: 06-54347295.

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  U ontvangt alleen een terugkoppeling over uw melding wanneer u een persoonlijk belang heeft. Bijvoorbeeld als u zelf hinder ondervindt van een tak die in uw tuin hangt of wanneer u last heeft van een verstopt riool of een verzakking van de straat. Vul dan wel altijd uw e-mailadres in bij uw melding. Op dat e-mailadres informeren wij u over de stand van zaken.

  Heeft u een storing aan het drukriool?

  Voor storingen aan het drukriool kunt u onze storingsmonteurs 24 uur per dag bereiken via telefoonnummer: 06-50280885.

  Is er een storing aan de straatverlichting?

  Een storing aan de straatverlichting kunt u online melden.

 • Gladheidsbestrijding

  Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  Gladheid proberen wij zo effectief en snel mogelijk te bestrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van (grote) strooiwagens. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u om gedurende de winterperiode zo veel mogelijk uw auto te parkeren op eigen terrein. Indien u genoodzaakt bent op de openbare weg te parkeren, verzoeken wij u zoveel mogelijk daar waar gestrooid wordt, aan één kant van de weg te parkeren.

  Doorgaande wegen hebben prioriteit en zijn dus opgenomen in het strooiplan. De wegen in het strooiplan worden preventief gestrooid. Dat houdt in dat de strooiacties starten voordat de gladheid optreedt, vaak al 's nachts. Dat gebeurt met ‘nat' zout. Zout wordt hierbij opgelost in water. Hierdoor is minder zout nodig om de wegen berijdbaar te krijgen/houden dan bij het strooien met 'droog' zout. De routes lopen door alle bebouwde kernen en het buitengebied en hebben een totale lengte van ongeveer 300 km. Per fase is circa 3,5 uur nodig om de route eenmaal te strooien.

  Wegen die niet in het strooiplan zitten, zoals ontsluitingswegen, wegen waar scholen en bejaardencentra aan grenzen en de belangrijkste fietspaden en bruggen, worden pas overdag gestrooid, en alleen als de hoofdroute schoon is. Daarna worden in de wijken waar sprake is van een concentratie van ouderen, ook deze straten gestrooid, maar alleen als dat past binnen de beschikbare menskracht, werkuren en budgetten.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt.

  De gemeente heeft AED-apparaten hangen bij enkele gemeentelijke gebouwen, maar de AED's in onze gemeente zijn met name door andere instellingen aangeschaft. De gemeente subsidieert deze AED's verder niet. Ook niet voor opleidingen. 

  Hebt u een AED als bedrijf of particulier? Meld deze dan aan bij het oproepsysteem reanimatie. Inwoners die wonen en werken binnen onze gemeente kunnen zich via de website van HartslagNu.nl aanmelden.

  Ook als u burgerhulpverlener wilt zijn, kunt u zich daar aanmelden. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. 

 • Sport- en speluitleen

  Kijk voor een overzicht van alle beschikbare materialen op www.sport-speluitleen.nl en neem het initiatief tot een sportief feestje! 

  Locatie:

  De Sport- en Speluitleen is ondergebracht bij Stichting Philadelphia.

  Adres: 


  Twente Uniek
  Rudolf Dieselstraat 37
  7442 DR Nijverdal
  T: 06 – 11 21 83 54
  E: twenteuniek@philadelphia.nl

   

   

   

 • Gemeentegids aanvragen

  Ieder adres in de gemeente ontvangt een gemeentegids aan huis. In de gemeentegids staat informatie over:

  • de gemeentelijke organisatie
  • gemeentelijke instellingen
  • verenigingen in de gemeente
  • stichtingen in de gemeente
  • instanties in de gemeente