Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Gedraging van provincie, klacht

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking op openbaarmaking te verlengen.

 • Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

  U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden (bep. 3.2.3):

  • het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen;
  • het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem;
  • het op te richten, het hebben of gebruiken van begraafplaatsen of terreinen voor de uitstrooiing van as;
  • het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen;
  • het aanleggen, hebben, in exploitatie nemen of exploiteren van kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen;
  • het tot stand brengen van zwembaden;
  • het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet;
  • het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

  U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

  U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Afmetingen en diepgang van schepen, ontheffing

  Het is verboden zich op de genoemde gedeelten van de vaarweg te bevinden met een schip of samenstel, dat met inbegrip van de lading, de toegestane afmetingen of diepgang overschrijdt: zie tabel

  1. Gedeputeerde Staten kunnen de regeling, als bedoeld in het eerste lid, wijzigen. Op een besluit tot wijziging van deze regeling is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
  2. Het besluit tot wijziging, bedoeld in het tweede lid, wordt bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal blad.

   

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23 per dag. De 14 dagen daarna € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1442.

  U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Soortenbescherming, projectsubsidie

  De provincie stelt vast welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben om uitsterven te voorkomen en van welke uitgestorven soorten het wenselijk is dat ze terugkeren in het landschap. U kunt bij de provincie subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van soortenbescherming.

 • Zaken en activiteiten langs wegen, ontheffing

  Zaken en activiteiten langs wegen
  Het is verboden op terreinen langs een weg:

  • masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen of te hebben binnen een afstand van 1,80 meter uit een verkeersbaan, niet zijnde een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad;
  • binnen een afstand van 5 meter uit de buiteninsteek van bermsloten die niet staan aangegeven in een legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet, beplanting, grondwallen of andere zaken aan te brengen die het onderhouden van die sloot met machines vanaf de landzijde belemmeren, indien op de wegberm aanwezige beplanting of andere obstakels verhinderen zulk onderhoud vanaf de weg uit te voeren;
  • handelingen te verrichten die de hoogteligging van die terreinen binnen een afstand van 7 meter uit de grens van de weg meer dan 0,50 meter beneden het oorspronkelijke niveau brengt;
  • loslopende dieren te houden indien geen deugdelijke maatregelen zijn genomen om te verhinderen dat die dieren op de weg kunnen komen.

  Ontheffing of omgevingsvergunning
  Handelsreclame
  Op grond van artikel 2.2 (sub h en i) van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geldt dat wanneer in een Provinciale verordening een ontheffing is vereist om handelsreclame te maken met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats (zoals de openbare weg) dit verbod geldt om deze activiteit uit te voeren zonder Omgevingsvergunning. Nu in artikel 9 van de Wegenverordening Zeeland 2010 is bepaald dat het onder andere verboden is om masten, palen, borden, spandoeken, vlaggen etc. te plaatsen langs de weg, geldt dat als deze activiteit betrekking heeft op handelsreclame hiervoor een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag indien u in strijd met dit verbod handelt. U wordt in dit verband verwezen naar www.omgevingsloket.nl.

 • Koninklijke onderscheidingen, toekenning

  Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.