Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Begrafenis of crematie uitstellen

  U moet een overledene uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, passagier/bestuurder of passagier, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres. Deze moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij moet de aanvrager duidelijk de noodzaak voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats omschrijven. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de gemeentewinkel of via e-mail. De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of de aanvrager de auto kan parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies. Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder. De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst. Tevens dient een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) te worden ingediend. De procedure duurt minimaal acht weken. Voor meer informatie kunt u terecht in de gemeentewinkel of kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of via e-mail.  

 • Wegafsluiting aanvragen (tijdelijke verkeersmaatregelen)

  U gaat bouwen, slopen of u wilt een evenementen organiseren en de straat moet hiervoor in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgesloten? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig.

 • Het pachten van gemeentegrond

  De gemeente Hulst heeft percelen los land in eigendom.U kunt deze pachten. De gemeente Hulst sluit geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden? U kunt via verloren of gevonden een melding doen. Heeft u uw verloren voorwerp teruggevonden? Meld dit dan bij de gemeente. Zij verwijderen de registratie van het voorwerp. Thuis bewaren of inleveren? U kunt er voor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Als u het voorwerp zelf bewaart, dan bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Levert u het voorwerp liever in bij de gemeente? Dan wordt het volgens de regels bewaard en beheerd. Sleutels en sleutelbossen Gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen worden niet geregistreerd en vindt u dus niet terug in onderstaande lijst. Heeft u sleutels of een sleutelbos gevonden? Geeft u deze dan af bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst. Als u uw sleutels of sleutelbos bent verloren, kunt u bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst informeren of deze gevonden zijn. Brom(fietsen) Treft u een (brom)fiets onbeheerd of verwaarloosd aan op de openbare weg en valt het u op dat deze langer dan gebruikelijk blijft staan? Meld dit dan via de melding openbare ruimte. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt het object verwijderd. Is uw fiets gestolen, doe dan aangifte bij de politie. Dit kan bij het politiebureau, maar u kunt uw aangifte ook online doen. Huisdieren Een gevonden of kwijtgeraakt huisdier kunt u niet via het formulier verloren of gevonden voorwerpen melden. Kwijtgeraakte of gevonden dieren meldt u bij stichting Amivedi, via de website kunnen dieren online geregistreerd worden. Dode dieren Ziet u een dood dier? Meld dit bij de gemeente via de melding openbare ruimte.

 • Huren van jachtrecht

  De gemeente kan als eigenaar van grond en daarmee als jachthouder, het jachtrecht verhuren aan derden. Dit gebeurt voor een periode van zes jaar. U kunt een verzoek indienen voor het huren van het jachtrecht voor een bepaald perceel en de gemeente beoordeelt of dit kan. Is dit akkoord, dan sluit de gemeente een huurovereenkomst met u.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is. Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen.

 • Verzoek tot beoordelen verjaren grondgebruik

  Wanneer een burger te goeder trouw bezitter is van een stuk grond dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en indien hij niet te goeder trouw is, bedraagt die termijn 20 jaar. Als u een beroep doet op verjaring, dan beoordeelt de gemeente of dit inderdaad het geval is. Daarvoor moet u bewijsmateriaal aanleveren (denk aan oude foto's, luchtfoto's, verklaringen, kadastrale tekeningen etc.). Als de gemeente instemt met de verjaring, dan bent u eigenaar van de strook grond. Dan kunt u de verjaring inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Als de gemeente niet instemt met de verjaring, dan gaat de gemeente met u in gesprek over de mogelijkheden.