Zoekresultaat 1 - 10 van 95 resultaten

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg

  Wilt u uw auto verkopen? In de gemeente Kaag en Braassem mag u uw voertuig niet overal parkeren om te zorgen dat u het van de hand kunt doen. Voorwaarden Op deze plaatsen mag u geen voertuigen parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen: het parkeerterrein aan de Noordhoek te Roelofarendsveen de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Narcisstraat te Roelofarendsveen de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Populierenstraat te Roelofarendsveen de overgang van de Watergang naar de Dotterbloem ter hoogte van de verbindingsweg naar de Alkemadelaan te Oude Wetering.

 • Wijkpunten

  U kunt bij een wijkpunt terecht met allerhande vragen. Bij het wijkpunt kunt u uw vragen stellen aan professionals van de deelnemende organisaties: Tom in de buurt, De Driemaster, het Kernteam en het Wmo-loket. Begeleiding Met de professional gaat u na wat uw behoefte is, onderzoekt u mogelijke oplossingen en wordt u begeleid naar passende ondersteuning. Hiervoor is geen indicatie nodig. Heeft u deze wel nodig, dan wordt u gekoppeld aan een medewerker die dit kan aanvragen. Locaties U kunt terecht bij het wijkpunt in Roelofarendsveen bij voetbalvereniging aan het Sportpad 17 op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. U kunt hier terecht zonder een afspraak te maken. Bent u niet in de gelegenheid om naar een wijkpunt te komen en heeft u wel een vraag? Die kunt u stellen aan het Kernteam Kaag en Braassem. Zij helpen u verder.

 • Vliegen met een drone

  Vanwege de veiligheid mag u niet overal vliegen met een drone. De Rijksoverheid bepaalt de regels.In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. Daar geldt een no-fly zone. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Lees de regels voor dronebestuurders op overheid.nl. Andere luchtvaart Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen. Lees de regels voor luchtvaart op Zuid-Holland.nl.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

  Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening. Voorwaarden U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn  Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn Bijzonderheden Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl) De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen Het rentepercentage voor de rentebedragen lening ligt wettelijk vast Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden namelijk voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen. Tips Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Activiteiten college

  De leden van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeente bij diverse gelegenheden.  Van verschillende openbare activiteiten plaatsen wij op de facebookpagina van gemeente Kaag en Braassem foto's van het college.

 • Blijverslening

  Als huiseigenaar of huurder kunt u een blijverslening aanvragen zodat u uw woning levensloopbestendig kunt maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Of wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u aanpassingen aan uw woning financieren. U kunt denken aan de volgende aanpassingen: Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond Bad vervangen door douchecabine Verhoogde toiletpot plaatsen Deuren verbreden Drempels verwijderen of verlagen Aanrecht op aangepaste werkhoogte De blijverslening kent twee varianten: Persoonlijke (consumptieve) Voor huiseigenaren en huurders. Voorwaarden persoonlijke (consumptieve) lening Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- De aanvrager is jonger dan 76 jaar Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar De aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-). Kijk voor meer informatie op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voorwaarden hypothecaire lening U bent eigenaar van een (onder)pand waarop de hypotheekrecht kan worden gevestigd Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- De totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de Blijverslening mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd (t/m € 10.000,- is de looptijd 10 jaar). Boven de € 10.000,- bedraagt de looptijd 20 jaar De afsluitkosten zijn € 850,-, ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag Bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-) Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Bijzonderheden De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies ZZP’ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn De lening geldt niet voor een Verening van Eigenaar (vvE) De gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvraag U vraagt de starterslening aan bij de gemeente via het contactformulier of bel 071 3327272. Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief. Hiermee vraagt u een blijversleningaan  bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Het SVn voert een inkomens- en krediettoets uit. Van het SVn ontvangt u een offerte van de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Zodra de offerte is geaccepteerd wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen door publicatie op de website www.overheid.nl. Voorwaarden de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend de zienswijze wordt bij/ter attentie van de gemeenteraad ingediend de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens Voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Kosten Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Als u na vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekent bij de Raad van State, dan zijn daar wel proceskosten aan verbonden. Bijzonderheden Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening geïnformeerd. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: naam en zaaknummer van het ontwerpbestemmingsplan reden van uw zienswijze of u voor uzelf of namens iemand een zienswijze indient als u namens iemand een zienswijze indient de naam van degene die u heeft gemachtigd en de reden van machtiging naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) van indiener of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn. Stuur de volgende bijlage(n) mee: een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing) machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing). Zienswijze indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting. U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 071 3327272 om een afspraak te maken.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld als gevolg van gebrekkig onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten. Voorwaarden De schade is een direct gevolg van het niet handelen en/of nalaten van de gemeente U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. Kosten Geen. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis omschrijving van het voorval en relatie tussen schade een oorzaak uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen. Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing: foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond proces-verbaal van politie ondertekende getuigenverklaringen foto’s van de door u opgelopen schade facturen van reparaties/medische behandeling als gevolg van opgelopen schade bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak. Gemeente aansprakelijk stellen via digitaalloket.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. U ontvangt binnen 6 weken een reactie. Dien uw claim ook in bij uw eigen verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. U bent mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde.  

 • Minimaregeling aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Bijzonderheden Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, is er de regeling duurzame gebruiksgoederen. Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.  Ook is er de mogelijkheid voor het aanvragen van kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing.  Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A en B halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur.  Zie ook het overzicht op de website Driemaster.nu > appeltje voor de dorst. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm).  Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten: recent loonstrookje laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).

 • Jeugdhulp, verblijf in instelling

  Soms is ondersteuning van uw kind niet voldoende en heeft uw kind zorg en begeleiding nodig die u in de gezinssituatie niet kunt geven. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is. Voorwaarden De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties: heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'. is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'. heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als dreigt voor te komen dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt. heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven. heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven. Als uw kind het hele leven in een instelling verblijft, dan regelt uw zorgverzekeraar de vergoeding hiervan en niet de gemeente. Aanvraag Neem contact op met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw contactpersoon kijkt samen met u welke begeleiding nodig is en schakelt specialistische hulp in bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Kunnen deze zorgaanbieders niet de juiste hulp bieden, dan kijkt het team met u of een Persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verstrekt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt.