Zoekresultaat 1 - 10 van 31 resultaten

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Dan zijn hiervoor nieuwe regels sinds 1 januari 2024. Wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

 • Huwelijksbevoegdheid, verklaring van

  Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. De verklaring is een internationaal document. Hierin verklaart de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand dat u in het buitenland een huwelijk mag aangaan. Om deze verklaring te kunnen krijgen moet in ieder geval één van de partners de Nederlandse nationaliteit hebben. Waar kunt u terecht? Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente. Hebt u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond. Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade. Of bij het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken. Voor het aanvragen van de verklaring van huwelijksbevoegdheid neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0115. Meenemen Beide partners hebben nodig: geldig legitimatiebewijs; geboorteakte, te verkrijgen in uw geboorteplaats; uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat; eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden. als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont. En een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land. Let op: zijn de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moeten deze vertaald worden door een beëdigde tolk/vertaler. Kosten De kosten van een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 29,-.

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De aanvraag voor het briefadres doet u in de gemeente waar de verlener van het briefadres woont.   Afspraak maken briefadres   Briefadres aanvragen Het aanvragen van een briefadres doet u aan de balie van de gemeente. Gebruik hiervoor de knop 'Afspraak maken briefadres'. Let op: het adres dat u opgeeft is van een woonhuis. Het mag geen bedrijf of postbusnummer zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument), een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of bewijs van de kamer van koophandel, een schriftelijke toestemming van de briefadresgever met een kopie van zijn identiteitsbewijs. Voorwaarden Om een briefadres te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u heeft geen woonadres (de gemeente onderzoekt dit), het briefadres bevindt zich in Nederland, u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties. Verzorgingstehuis / verpleegafdeling Wij krijgen vaak de vraag om personen in een verzorgingstehuis in te schrijven op het adres van de mantelzorger. Dit is helaas niet mogelijk. Enkel personen die zijn opgenomen op een verpleegafdeling komen in aanmerking voor een briefadres. Zij kunnen een briefadres nemen bij een mantelzorger. Gevolgen briefadres voor huidige bewoners Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.  

 • Echtscheiding

  Wilt u gaan scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Zodra de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent. Meenemen naar de advocaat Een afschrift van de huwelijksakte. Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit. Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen. U kan ook zonder de gevraagde documente langsgaan bij een advocaat. De advocaat zal in veel gevallen zelf contact opnemen met de gemeente om de documenten op te vragen. Inschrijving echtscheiding bij de gemeente Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig: Een schriftelijk verzoek tot inschrijving. Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking. Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen. In de meeste gevallen zal uw advocaat de inschrijving bij de gemeente doorgeven. Meer informatie Scheiden of uit elkaar gaan: wat moet ik regelen? Geldplan Scheiden  

 • Nachtregister

  Wilt u als ondernemer overnachtingen aanbieden? Dan moet u een nachtregister bijhouden. Dit is wettelijk verplicht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister in te zien. Bijvoorbeeld bij de aangifte van de toeristenbelasting of bij een controle. In het nachtregister zet u de volgende gegevens: naam en adres van de gast; dag van aankomst; dag van vertrek; welk identiteitsbewijs de gast heeft getoond. U mag een eigen formulier of systeem gebruiken. Er is eventueel een (voorbeeld)lijst beschikbaar. Hotel, bed and breakfast of camping starten Wilt u een hotel, bed and breakfast (B&B), minicamping of ander nachtverblijf starten? Of wilt u het overnemen, verplaatsen en beëindigen? Neem dan contact met ons op. Wij ontvangen graag de volgende informatie: gegevens van de bedrijfsleider de locatie van het bedrijf Kunnen er in uw bedrijf meer dan 10 personen tegelijk overnachten? Vraag dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan via Omgevingsloket online. Wilt u alcohol verkopen? Dan vraagt u ook een alcoholwetvergunning aan. Starten met kamerverhuur, B&B etc. In de gemeente Terneuzen is voor het starten van kamerverhuur een vergunning nodig. Vraag naar de voorwaarden, ook als u een bestaande situatie met kamerverhuur overneemt. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunning en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.   Maak telefonisch een afspraak voordat u langskomt, via telefoonnummer 14 0115. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw persoonsgegevens ontvangen? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij hebben daarom toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt geheimhouding van uw BRP-gegevens online aanvragen. Wij verwerken uw verzoek binnen 14 dagen.   Geheimhouding aanvragen of intrekken   Geheimhouding aanvragen of intrekken aan de publieksbalie Als u aan de balie langs wilt komen, maak dan eerst een afspraak. U neemt mee: uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Vanaf 16 jaar mag je zelf een verzoek indienen. Jonger dan 16 jaar? Dan moet de ouder/voogd/verzorger het machtigingsformulier ondertekenen. Geheimhouding schriftelijk aanvragen of intrekken U stuurt ons hiervoor een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven. Wat gebeurt er als ik ga verhuizen? Verhuist u binnen de gemeente waar u de geheimhouding heeft aangevraagd? Dan gaat de geheimhouding alleen mee als de geheimhouding persoon gerelateerd is, en niet adres gerelateerd. Als u verhuist naar een andere gemeente dan moet u opnieuw de geheimhouding aanvragen. U vraagt geheimhouding aan bij uw woongemeente. Wilt u dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens geven? Dan moet u ook een verzoek doen bij die gemeente(n). Meer informatie Wat is de BRP? Wie heeft recht op inzage?

 • Klein kansspel (bingo of rad van fortuin)

  Voor kleine kansspelen zoals bingo of rad van fortuin dient u een melding te doen bij de gemeente. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de waarde van de prijzen per spelronde mag niet meer bedragen dan € 400,- en de waarde van de prijzen per bijeenkomst (per dag) mag niet meer bedragen dan € 1.550,- en de vereniging moet minstens drie jaar bestaan en de opbrengst van het kansspel moet ten bate komen van een doel conform de statuten van de vereniging of een ander maatschappelijk goed doel. Dit mag niet het organiseren van kansspelen zijn. Ook mag er geen enkel persoonlijk belang zijn. Hoe doe ik een melding klein kansspel? Maak uw keuze uit de knoppen 'Klein kansspel melden'. Als burger heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie eHerkenning . Doe uw melding minimaal twee weken van te voren.   Klein kansspel melden als burger Klein kansspel melden als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en handhaving, tel 14 - 0115.

 • Gebruik andere achternaam

  Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bij ons aangeven met welke achternaam u voortaan aangeschreven wilt worden. Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam. U kunt uw naamgebruik (laten) registreren in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven. De BRP geeft dit door aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het gekozen naamgebruik geldt alleen voor correspondentie van overheidsinstanties. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam vermeld. Ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kunt u uw naam laten aanvullen met de naam van uw (overleden) partner. U kunt uw verzoek om een andere naam te gebruiken online indienen. We verwerken uw verzoek binnen 14 dagen.   Naamgebruik wijzigen   Wat zijn de naamsmogelijkheden? Voor de vermelding van de achternaam heeft u 4 mogelijkheden: aanschrijving alleen op eigen naam; aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner; aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam; aanschrijving alleen op de naam van de partner. Gescheiden of weduw(e)(naar) Bent u gescheiden of weduw(e)(naar)? Dan kunt u de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken. U mag dan niet met een ander zijn getrouwd of een partnerschap hebben geregistreerd. Deze keuze kunt altijd weer veranderen. Verzoek vooraf doen Wilt u op korte termijn een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u het verzoek ook van tevoren doen. Het verzoek verwerken wij dan op de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Meer informatie trouwboekje

 • Geregistreerd partnerschap beĆ«indigen

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Dat hoeft niet altijd via de rechtbank. Gaat u hiervoor wel naar de rechter? Dan is de werkwijze hetzelfde als bij een echtscheiding. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de ontbinding ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Daarna is de beëindiging van het geregistreerd partnerschap pas definitief. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het ontbinden van een geregistreerd partnerschap door de burgerlijke stand. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van een afschrift van de ontbinding. Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,60. U moet wel de ingeschakelde advocaat of notaris betalen voor zijn werkzaamheden. Beëindigen zonder rechter Bent u het met elkaar eens en hebt u geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kan ontbinding zonder een rechter. Bij een advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst. Daarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u in deze overeenkomst afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen. Beëindigen via rechter Bent u het niet met elkaar eens of zijn er kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor is een advocaat nodig. De advocaat verzoekt de rechter om het geregistreerde partnerschap te ontbinden. De werkwijze voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding. Meer informatie Scheiden of uit elkaar gaan: wat moet ik regelen?