Zoekresultaat 1 - 10 van 28 resultaten

 • Naamswijziging

  Informatie over een wijziging van uw achter- of voornaam leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wapen bezitten of verkopen

  De gemeente Vlissingen levert geen vergunningen voor wapenbezit of wapenverkoop. Neemt u voor een vergunning en verdere informatie contact op met de Politie.

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Van elke vierkante meter grond binnen de gemeente Vlissingen is bepaald of het particulier of gemeentelijk eigendom is. Een stuk grond van u als particulier kan grenzen aan een groen- en reststrook die eigendom is van de gemeente.
  Als uw woning of bedrijf naast een openbare groenstrook ligt, dan kunt u die groenstrook onder bepaalde voorwaarden kopen. Als u een woning huurt, kunt u geen grond van de gemeente kopen. Het is ook niet mogelijk om een groen- en reststrook van de gemeente te huren.

 • Geboorte, aangifte

  Als een kind is geboren, moet de gemeente daarvan een akte maken. Dit heet geboorteaangifte. De gemeente neemt de geboorteakte op in de registers van de Burgerlijke Stand. U moet een geboorte aangeven in de gemeente waar uw kind is geboren.
  Na de geboorte heeft u 3 werkdagen de tijd om de geboorteaangifte te regelen. Algemeen erkende feestdagen tellen niet mee.


  Wie moet geboorteaangifte doen?


  De vader van de pasgeboren baby moet aangifte doen. Is het onmogelijk dat de vader aangifte doet? Dan mogen ook andere personen de geboorteaangifte bij de gemeente doen:


  • De moeder van het kind;
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest;
  • De persoon van wie het huis is waarin het kind is geboren;
  • Het hoofd of een gemachtigde van de inrichting, waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een ziekenhuis.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Let op: een afspraak maken kan alleen telefonisch, via 14 0118.


  Heeft u een geldige verblijfsvergunning maar nog niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt.
  Bij de gemeente vult de aanvrager samen met de baliemedewerker het aanvraagformulier in. Dit wordt met de andere documenten verzonden naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  Als de IND een beslissing heeft genomen, krijgt de aanvrager een brief dat het reisdocument wel of niet aangevraagd kan worden.
  Het vreemdelingenpaspoort kunt u gebruiken voor reizen naar alle landen, behalve naar het land van uw vermoedelijke nationaliteit.


  Wat moet ik meenemen?


  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook al zijn ze verlopen;
  • Een kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Hieraan worden strenge eisen gesteld. Lees deze eisen daarom goed door op de website van rijksoverheid;
  • In geval van vermissing eerder paspoort: een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente;
  • Betaling van het vreemdelingenpaspoort kunt u contant of per pin voldoen tijdens de aanvraag.

  Jonger dan 18 jaar?


  • Toestemmingsformulier minderjarige, ingevuld door beide ouders of degenen die het gezag hebben;
  • Een (kopie) identiteitsbewijs van beide ouders of van degenen die het gezag hebben.

  Het verwerken van een aanvraag van een vreemdelingenpaspoort, neemt gemiddeld minimaal 2 maanden in beslag. Dit komt onder andere door het feit dat wij als gemeente goedkeuring moeten krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Geboorteakte

  Direct aanvragen


  Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van uw geboorte en de inschrijving van uw geboorte bij de Burgerlijke Stand. U kunt hiervan een origineel afschrift of (internationaal) uittreksel aanvragen. Het afschrift of uittreksel van de geboorteakte is alleen op te vragen bij de gemeente waar u bent geboren.
  Als u een uittreksel aanvraagt, dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.
  Het origineel afschrift van de akte is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heeft u een afschrift van de akte in een andere taal nodig, dan moet u de akte zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.


  Talen


  Een internationaal uittreksel van de geboorteakte is wel in meerdere talen te verkrijgen. In het uittreksel staan alleen de persoonsgegevens die op de akte staan. Het meertalig uittreksel is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch verkrijgbaar. Indien nodig kunt u voor deze optie kiezen.

 • Naamskeuze

  Bij de aangifte van de geboorte van een eerste kind, kunt u zelf bepalen of uw kind de achternaam van de moeder of de vader krijgt. Dit geldt ook bij de erkenning van een eerste kind uit een andere relatie. Dit wordt ?naamskeuze? genoemd. Een naamskeuze kunt u alleen bij het eerste kind doen. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit dezelfde relatie.
  Na uw keuze maakt de gemeente een akte op van uw naamskeuze. Ook maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP).


  Wanneer maak ik een naamskeuze?


  U maakt een naamskeuze, als u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt dan de naam die het automatisch krijgt bij de geboorte.


  Er is geen naamskeuze, welke achternaam krijgt het kind?


  Het eerste kind dat uit het huwelijk is geboren, krijgt automatisch de geslachtsnaam van de vader. Het erkende eerste kind uit een andere relatie, krijgt de geslachtsnaam van de moeder.


  Op welk moment leg ik de naamskeuze voor mijn kind vast?


  U legt de naamskeuze vast vóór de geboorte van uw eerste kind (de ouders zijn met elkaar getrouwd), of op het moment van erkenning van het kind.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Voor een juiste opname van uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), bent u verplicht alle noodzakelijke officiële akten en geschriften te laten zien. Dit worden 'brondocumenten' genoemd. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Denkt u hierbij aan een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of bewijs van nationaliteit.
  Bijna alle publieke- en overheidsinstellingen maken gebruik van persoonsgegevens, die in de BRP zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf van het grootste belang.


  Ik heb de brondocumenten die ik nodig heb, niet in bezit. Hoe nu verder?


  Het kan gebeuren dat u niet in staat bent om buitenlandse documenten te krijgen. Of dit kan in alle redelijkheid niet van u worden verlangd. Als u dit kunt aantonen, kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen door een onder eed of belofte afgelegde verklaring. Deze legt u af bij de door de gemeente aangewezen ambtenaar. De verklaring wordt op papier gezet en moet u ondertekenen. De gegevens uit deze verklaring kunnen alleen worden gewijzigd, als de officiële brondocumenten na verloop van tijd toch beschikbaar zijn.

 • Attestatie de Vita

  Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat deze wordt afgegeven. Dit bewijs kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties in het buitenland. Voor gebruik in Nederland hebt u een 'bewijs van in leven zijn' nodig.


  • Een attestatie de vita is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt dit uittreksel alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven;
  • Een attestatie de vita kan uitsluitend worden aangevraagd door u zelf;
  • De attestatie de vita is naast in het Nederlands, ook in het Frans opgesteld.

  Wat is het verschil tussen een attestatie de vita en een bewijs van in leven zijn?


  Een 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een verklaring van de burgerlijke stand en wordt gebruikt in het buitenland.

 • Loterij organiseren

  Direct aanvragen


  Bij een loterij verkoopt u loten. Eén of meerdere kopers kunnen een prijs winnen met hun lot.


  Mag ik in de gemeente Vlissingen zomaar een loterij organiseren?


  Nee, het is verboden om zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. In de Wet op de Kansspelen staat beschreven dat u een vergunning nodig heeft.


  Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een vergunning te krijgen?


  U krijgt de vergunning als:


  • De opbrengst van de loterij voor een algemeen doel is. Dus iets voor de club, stichting en dergelijke. In de aanvraag moet u aangeven wat het doel is;
  • De kosten voor de loterij (inclusief prijzengeld) niet meer dan 40% zijn van de opbrengst van de lotenverkoop;
  • De prijzen die deelnemers kunnen winnen in totaal niet meer dan ? 4.500,- waard zijn.