Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Bibob-onderzoek uitvoeren

  Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, deelneemt aan een aanbesteding (overheidsopdracht) of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, kan er een Bibob-onderzoek naar u worden ingesteld. Maar ook nadat u de vergunning of subsidie heeft, de aanbesteding aan u is gegund of de vastgoedtransactie is gesloten, kan de provincie nog steeds een Bibob-onderzoek naar u instellen. Dit benadrukt het belang dat de provincie hecht aan het waarborgen van de integriteit.

 • Klacht over de provincie indienen

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de voorzieningenrechter (van de rechtbank) vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

 • Klacht of melding over provinciale wegen

  U belt dit telefoonnummer als de veiligheid of doorstroming op één van de provinciale wegen acuut belemmerd wordt. Een provinciale weg heeft altijd een N-nummer. Het telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 • Transitie landbouw - Investeren in dierenwelzijn vleeskuikens, subsidie

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren van extra staloppervlak van een dierenverblijf ten behoeve van een buitenuitloop om zo aan de voorwaarden van het Beter Leven Keurmerk te voldoen,  waarbij er geen uitbreiding van het aantal vleeskuikens zich voordoet.

 • Bezwaar maken tegen besluit van provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is.

  Het komt vaak voor dat u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting.

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de provincie. Vervolgens behandelt de provincie uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan de provincie. De provincie hoeft dit advies niet over te nemen.

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat de provincie uw aanvraag of bezwaarschrift behandelt.
  • Het duurt te lang voordat de provincie uw klacht afhandelt.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt de provincie niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl.

 • Vergoedingen en rechtsmiddelen

  Recht op vergoeding bij niet tijdig beslissen

  U heeft een aanvraag of een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing van ons krijgt.Natuurlijk doet de provincie er alles aan uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen en u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit niet lukken, en is dit te wijten aan de provincie, dan heeft u recht op een vergoeding.

  Bestuursrechter

  Nadat u aan de provincie de brief hebt geschreven waarin u hebt aangegeven dat wij te laat zijn met een beslissing en er binnen veertien dagen daarna niet alsnog een beslissing is genomen, kunt u ook beroep bij de bestuursrechter instellen. Als regel kan dat bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

  Vergoeding van wettelijke rente

  Als u aanspraak maakt op betaling door de provincie van een bestuursrechtelijke geldschuld, bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop, en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan heeft u in principe recht op vergoeding van wettelijke rente.

  U hoeft daarvoor geen stappen te ondernemen. De provincie neemt in zo’n geval uit eigen beweging een besluit en het bedrag wordt automatisch naar uw bank- of girorekening overgemaakt. Het omgekeerde kan overigens ook het geval zijn. Als de provincie aanspraak maakt op het betalen van een bestuursrechtelijke geldschuld en u bent te laat met betalen, dan wordt de wettelijke rente bij u in rekening gebracht.