Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen

  Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een zakenpaspoort of tweede paspoort nodig hebben. Welke u nodig heeft, is afhankelijk van uw situatie.

  Een zakenpaspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visums en stempels.

  Een tweede Nederlands paspoort kan nodig zijn als:

  • u vaak landen bezoekt die een conflict met elkaar hebben
  • uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken

 • Zienswijze indienen

  In sommige gevallen moet de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen, voordat zij een definitief besluit mag nemen. Als dat het geval is, kunt u een zienswijze indienen tegen dat ontwerpbesluit.

  Als u een zienswijze indient dan wordt deze door de gemeente, gelijktijdig met het definitieve besluit, behandeld. Als de gemeente het eens is met uw zienswijze, dan kan het zijn de gemeente geen besluit neemt, of een aangepast besluit. Als dat besluit genomen is, en u bent het ook daar niet mee eens, dan kan u tegen dat definitieve besluit in beroep gaan bij de rechter. Op het moment dat u een zienswijze indient en op het moment dat is besloten over uw zienswijze, krijgt u altijd bericht over het verdere proces.

 • Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen

  Gemeenten kunnen industrie- of bedrijfsterreinen te koop aanbieden. Als u deze wilt kopen, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan onder andere in het omgevingsplan. Ook kunnen er eisen zijn ten aanzien van beeldkwaliteit, of grootte en zwaarte van het bedrijf.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

  Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

   

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt.

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

  Hou er rekening mee dat u misschien kansspelbelasting moet betalen.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente. Kinderen tot achttien jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van beide gezaghouders. Voor een identiteitskaart geldt de toestemming tot 12 jaar. Lukt de toestemming niet digitaal dan kunt u de toestemming ook schriftelijk doen. Zie ook onder kop "Formulier".

  Een paspoort is wereldwijd geldig. De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als reisdocument in Europa. Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Voor een volledige lijst van landen waar u naar toe kunt reizen met uw identiteitskaart kijkt u op landenlijst Rijksoverheid.

  Als u een reisdocument wilt aanvragen moet u altijd persoonlijk naar het loket komen. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.
  Om wachttijden te voorkomen moet u een afspraak maken

  Het is mogelijk om uw aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Zie onder kop "Verwijzingen".

 • Bezwaarschrift indienen

  Bezwaar tegen een besluit
  Misschien bent u, als burger, bedrijf of instelling, het niet eens met een besluit dat u heeft ontvangen. Of met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft. Tegen zo'n beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. 
  U maakt bezwaar door binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan zijn: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. De verzenddatum van het besluit herkent u aan de datumstempel op uw brief. U kunt ook bezwaar maken als een beslissing waar u om gevraagd heeft door de gemeente niet of niet op tijd wordt genomen.

  Uw schriftelijke bezwaarschrift stuurt u naar: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

  Tevens is het mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor kunt u onderaan deze informatie klikken op digitaal bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

  Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift.

  Let op: het indienen van bezwaar betekent niet dat het gemeentelijke besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het besluit is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

  Let op! Dit geldt NIET voor de zienswijze. Kijk daarvoor op de pagina Zienswijze indienen.

   

 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen ondernemer

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Er kan een kopie van deze gegevens opgevraagd worden. Dit heet een uittreksel. Hierop staat de naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

  Er zijn meerdere soorten uittreksels met verschillende gegevens. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens u nodig heeft. Dan kan het juiste uittreksel gemaakt worden. 

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent. 

  Wanneer heb ik dit nodig?
  Het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

  Wat is het?
  Het is een document waarin staat vermeld dat u in leven bent. Het bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat u kunt gebruiken in het buitenland.

  Wat zijn de uitzonderingsregels?
  U kunt het uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U kunt iemand machtigen om het document voor u af te halen. Wanneer u echter niet in Nederland staat ingeschreven, moet u het document zelf ophalen. De ambtenaar die het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afgeeft, moet in dat geval kunnen constateren dat u nog in leven bent.
   

 • Geboorteaangifte doen

  Elk kind dat in Nederland wordt geboren dient binnen drie dagen te worden aangegeven bij de gemeente waar het is geboren.

  Geboorteakte

  Van de geboorte van het kind wordt een authentieke akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon. In de geboorteakte wordt ook melding gemaakt van de eventueel gedane naamskeuze. De ouders kunnen van de geboorteakte een afschrift ontvangen.

  Naamskeuze

  Ouders hebben bij aangifte van hun gezamenlijke eerste kind een keuzemogelijkheid van de achternaam (geslachtsnaam) voor hun kind. Gekozen kan worden voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Worden er meer kinderen geboren dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene.
  Indien de moeder niet gehuwd is en/of een geregistreerd partnerschap leest u meer hierover onder het kopje "Wetgeving" onderaan deze pagina.

  Per 1 januari 2024 kunt u kiezen voor een dubbele geslachtsnaam. Voor meer info klik hier