Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen

  Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een zakenpaspoort of tweede paspoort nodig hebben. Welke u nodig heeft, is afhankelijk van uw situatie.

  Een zakenpaspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visums en stempels.

  Een tweede Nederlands paspoort kan nodig zijn als:

  • u vaak landen bezoekt die een conflict met elkaar hebben
  • uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken

 • Zienswijze indienen

  In sommige gevallen moet de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen, voordat zij een definitief besluit mag nemen. Als dat het geval is, kunt u een zienswijze indienen tegen dat ontwerpbesluit.

  Als u een zienswijze indient dan wordt deze door de gemeente, gelijktijdig met het definitieve besluit, behandeld. Als de gemeente het eens is met uw zienswijze, dan kan het zijn de gemeente geen besluit neemt, of een aangepast besluit. Als dat besluit genomen is, en u bent het ook daar niet mee eens, dan kan u tegen dat definitieve besluit in beroep gaan bij de rechter. Op het moment dat u een zienswijze indient en op het moment dat is besloten over uw zienswijze, krijgt u altijd bericht over het verdere proces.

 • Huisverbod

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd gaat worden. Of als er een sterk vermoeden is dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De burgemeester overlegt in dat geval met Veilig Thuis.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. De persoon met het huisverbod en de gezinsleden of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste de hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel kleiner zijn.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

  Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

   

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een onderzoek starten.

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente. Kinderen tot achttien jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van beide gezaghouders. Voor een identiteitskaart geldt de toestemming tot 12 jaar. Lukt de toestemming niet digitaal dan kunt u de toestemming ook schriftelijk doen. Zie ook onder kop "Formulier".

  Een paspoort is wereldwijd geldig. De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als reisdocument in Europa. Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Voor een volledige lijst van landen waar u naar toe kunt reizen met uw identiteitskaart kijkt u op landenlijst Rijksoverheid.

  Als u een reisdocument wilt aanvragen moet u altijd persoonlijk naar het loket komen. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.
  Om wachttijden te voorkomen moet u een afspraak maken

  Het is mogelijk om uw aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Zie onder kop "Verwijzingen".

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag
  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

  Voogd
  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

  Als u Nederlander bent en in het buitenland woont, kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat doet u bij 1 van de 12 grensgemeenten in Nederland. Of u gaat naar een ambassade of consulaat in het land waar u woont.

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent. 

  Wanneer heb ik dit nodig?
  Het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

  Wat is het?
  Het is een document waarin staat vermeld dat u in leven bent. Het bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat u kunt gebruiken in het buitenland.

  Wat zijn de uitzonderingsregels?
  U kunt het uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U kunt iemand machtigen om het document voor u af te halen. Wanneer u echter niet in Nederland staat ingeschreven, moet u het document zelf ophalen. De ambtenaar die het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afgeeft, moet in dat geval kunnen constateren dat u nog in leven bent.
   

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? De aanvraag hiervoor kunt u niet bij de gemeente indienen. U moet een verzoek doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor gebruikt u een speciaal aanvraagformulier dat u hier kunt vinden. Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, treedt er een uitgebreide procedure in werking. De behandeling van uw verzoek kost € 835,=. Als u voor u en 1 of 2 van uw minderjarige kinderen naamswijziging aanvraagt, hoeft u dit bedraag maar 1 keer te betalen. Vraagt u naamswijzing aan voor u en 3 of meer kinderen moet u tweemaal dit bedrag betalen. 

  Keurt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de wijziging van uw achternaam goed? De gemeente verwerkt deze beslissing dan in de registers van de burgerlijke stand. Zowel de registers van de gemeente waar u bent geboren als van de gemeente waar u woont, worden gewijzigd. De naamswijziging wordt ook verwerkt op uw persoonslijst (lijst met GBA-gegevens) en op de lijst van uw familie.

  Wijst het ministerie uw verzoek af? U kunt dan in beroep gaan bij de minister van Veiligheid en Justitie. Wijst deze opnieuw uw verzoek af, dan is het mogelijk in beroep te gaan bij de rechtbank. Wordt uw beroep alsnog afgewezen? Een laatste mogelijkheid is in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Voor het in beroep gaan, heeft u een advocaat nodig. 

  Wilt u informatie over het wijzigen van uw voornaam? Kijk dan bij voornaam, wijziging.