Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan zet de

 • Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. 

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

 • Aanvragen schadevergoeding door gevolgen ontgrondingsvergunning

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Watervergunning

  Als u activiteiten verricht in oppervlaktewater of met grondwater, is een melding hiervan vaak voldoende. In sommige gevallen heeft u een watervergunning nodig. Het gaat hierbij om het onttrekken van water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater).