Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld: de oppervlakte van een stuk grond waar water is waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens) Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

 • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond: verplaatsen op hetzelfde terrein afvoeren naar een andere plek op een later tijdstip terugstorten Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

 • Vergoeding aanvragen na planschade

  Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van een woonwijk, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Een paar voorbeelden van planschade: het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt. Nu een vergoeding aanvragen na planschade via DigiD Nu een vergoeding aanvragen na planschade via eHerkenning

 • Speelterreinen

  De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Denk aan speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten. Zo kunnen kinderen veilig spelen of samen zijn, zonder overlast te veroorzaken. Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties. Is er toch iets mis met een speelterrein van de gemeente? Geef het dan door. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Ook kan de gemeente jeugd- en jongerenwerk inschakelen. Let op; een speelterrein is verboden voor honden. Het is niet toegestaan er uw hond op uit te laten.  De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Bijvoorbeeld als mensen hun trampoline in de gemeentelijke speeltuin zetten. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten.

 • Omgevingsplan wijzigen

  Het omgevingsplan van onze gemeente beschrijft welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan. Voor nu bestaat het omgevingsplan van De Ronde Venen uit een tijdelijk omgevingsplan. In dit tijdelijke omgevingsplan zijn alle bestemmingsplannen opgenomen die op 31 december 2023 golden. Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan van de gemeente. Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Passen uw bouw- of verbouwplannen niet in het huidige omgevingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het omgevingsplan. Als dat niet mag, dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. De gemeente kan een omgevingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt. Belanghebbenden kunnen meedenken over het wijzigen van het omgevingsplan en hun mening geven. Belanghebbenden zijn degenen op wie het plan direct of indirect invloed heeft, bijvoorbeeld buurtbewoners. U kunt er last van hebben als de gemeente een omgevingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld: Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis. Het nieuwe omgevingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het omgevingsplan gewijzigd wordt.

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  Bedrijven, instellingen en inwoners kunnen in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) kijken. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken. Iedereen kan in de BAG kijken.  Ziet u foute gegevens in de BAG? Klik dan op de website op 'terugmelding doen'. Stuur als het mogelijk is ook documenten mee waaruit blijkt dat de gegevens in de BAG fout zijn.

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag. In een omgevingsplan staat onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied gemeentelijke monumenten regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld: regels over milieubelastende activiteiten regels over bomen kappen regels over parkeren

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals: vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen onder de grond U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken: wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter) wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland) wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond) Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op het Omgevingsloket.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer. U moet een vergunning aanvragen als: u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij: u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.