Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Gebouw als woning gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. U heeft hier een vergunning voor nodig. Gebouwen die niet zijn bedoeld als woning zijn bijvoorbeeld een kantoorgebouw of een winkel. 

  U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan. Als u ook gaat verbouwen heeft u hiervoor mogelijk ook een omgevingsvergunning nodig. U kunt checken of u een omgevingsvergunningnodig heeft op www.omgevingsloket.nl.

 • Omgevingsplan wijzigen

  De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

  U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het omgevingsplan.

  Mag u van de gemeente niet afwijken van het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het omgevingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.

  Gegevens die al in de BAG staan, hoeft u niet meer door te geven aan overheidsorganisaties. Een adreswijziging hoeft u bijvoorbeeld maar 1 keer aan de gemeente door te geven. Andere overheden hebben deze informatie dan ook.

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

 • Anterieure overeenkomst of grondexploitatieovereenkomst

  Om een bouwproject mogelijk te maken, moeten het bestemmingsplan en het openbaar gebied (o.a. straten, riool, verlichting) vaak op het bouwproject worden aangepast. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst of anterieure overeenkomst, met de gemeente is dan verplicht. In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de kosten die gemaakt moeten worden om het bouwproject in te passen in de bestaande situatie. In de overeenkomst staan afspraken over wat de gemeente doet en welke kosten door u betaald moeten worden.

 • Wonen in een recreatiewoning

  U mag niet permanent wonen in een recreatiewoning. Dat betekent dat u meer dan de helft van het jaar ergens anders woont, in een gewone woning en daar ook bent ingeschreven (in gemeentelijk bevolkingsregister).

  In enkele situaties is het wel toegestaan om er te wonen, dat is vastgelegd in het bestemmingsplan dat geldt voor de recreatiewoning.

 • Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt.

  U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u bij de gemeente aanvragen om de vergunning over te dragen. 

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

  U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

  Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op het Omgevingsloket.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. 

  U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • een landkaart
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
   • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

  Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad en in het (digitale) Gemeenteblad. Er is ook een website (www.ruimtelijkeplannen.nl) waar alle gemeenten, maar ook provincies en rijk, hun ruimtelijke plannen beschikbaar stellen. Daar zijn de plannen in te zien.