Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Straatnaam, suggestie

  De gemeente zorg voor namen voor nieuwe straten en pleinen. U kunt een suggestie voor een nieuwe straatnaam doorgeven aan de gemeente. Suggestie doen Stuur uw voorstel voor de nieuwe straatnaam naar de gemeente via het contactformulier of per post: Gemeente Kaag en Braassem, Postadres 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

 • Bestemmingsplan inzage

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welk plan u nodig hebt. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alle bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via de website Overheid.nl - Berichten over uw buurt. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook zien op een plattegrond.

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld. U kunt bestemmingsplannen nog steeds raadplegen en inzien Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden. De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan. In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken. Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u: inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken in het gemeentehuis via 071 332 72 72 raadplegen via het Omgevingsloket. Nadat u op de knop ‘Regels op de kaart’ heeft geklikt, typt u in de zoekbalk het adres. Door vervolgens op het adres dat verschijnt of het vergrootglas te klikken, komt u uit op het gewenste adres. Ook ziet u het bestemmingsplan dat van toepassing is op het adres dat u heeft gezocht.

 • Planschade

  Planschade is schade die is veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland - dan kan dat schade opleveren voor de omliggende huizen. Of u kunt worden benadeeld door de omgevingsvergunning die uw buurman heeft gekregen. Het college van burgemeester en wethouders kan dan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming uitkeren voor de schade. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente. Voorwaarden De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken - of de toekomstige waardevermindering vanwege: beperking van woongenot beperking van privacy beperking van vrij uitzicht schaduwwerking door nabije bebouwing onevenredige verkeers- en parkeerhinder belemmerde bereikbaarheid. Het gaat dan niet om een vergelijking met de bestaande situatie, maar om een vergelijking met de voorheen geldende regels. U kunt een tegemoetkoming in de schade krijgen als de schade redelijkerwijs niet voor uw rekening hoort te zijn, of wanneer u niet al op een andere manier een tegemoetkoming hebt ontvangen. Bijzonderheden Planschadetegemoetkoming is een tegemoetkoming; niet alle schade wordt vergoed. Als het gaat om een inkomensschade blijft in elk geval een schade van 2% voor eigen rekening. Ook als het gaat om een waardevermindering van een onroerend goed blijft een schade van 2% voor eigen rekening. Tenzij de schade is geleden als gevolg van de bestemming van het onroerend goed zelf of als gevolg van de regels die uit het bestemmingsplan voortvloeien en rechtstreeks betrekking hebben op het onroerend goed zelf. Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade kan pas worden ingediend nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden en moet worden ingediend binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden. Een schadeoorzaak kan bijvoorbeeld zitten in een bestemmingsplan of een verleende omgevingsvergunning. Een verzoek tot tegemoetkoming in schade dient u altijd bij de gemeente in. In de Procedureverordening planschade is geregeld hoe de procedure verloopt. Als u de mogelijkheid had om de schade te beperken, wordt dit meegewogen in de beslissing om een tegemoetkoming in de schade toe te kennen. De overheidsinstantie die het schadeveroorzakende besluit heeft genomen, behandelt het verzoek. In zo’n geval stuurt de gemeente uw verzoek door. Kosten Voor een verzoek naar aanleiding van een besluit van de gemeente betaalt u het drempelbedrag (‘recht’) van € 500,-. Is het verzoek naar aanleiding van een besluit van de provincie, dan kost u dat € 300,-, te betalen aan de provincie. Als er inderdaad sprake is van schade die groter is dan het normaal maatschappelijk risico, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van de schade moet blijken uit onderzoek. Aanvraag U vraagt planschade aan via het contactformulier onder vermelding van 'planschade'. Er kan dan op voorhand al een inschatting gemaakt worden of het realistisch is om een planschade in te dienen. Heeft u schade opgelopen door een besluit van Provincale Staten dan kunt u het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade via de website van de provincie Zuid-Holland downloaden. Meer informatie Wilt u meer informatie over planschade, dan kunt u hiervoor online een afspraak maken of telefonisch via (071) 332 7272.