Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Woning als tweede woning gebruiken

  Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners. 

  Heeft u een vergunning voor uw tweede woning? Dan moet u mogelijk toeristenbelasting of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt. 

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland, heide)
  • een kaart van het perceel
  • de oppervlakte van het perceel

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Speelterreinen

  De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten.

  Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties.

  U kunt het melden als er iets mis is met een speelterrein. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Ook kan de gemeente jeugd- en jongerenwerk inschakelen.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Bijvoorbeeld als mensen hun trampoline in de gemeentelijke speeltuin zetten. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten.

  Let erop dat u uw hond niet uitlaat op speelterreinen.

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

  U moet een vergunning aanvragen als:

  • u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat
  • u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen
  • u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij:
   • u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of
   • de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde

  Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld:

  • de oppervlakte van een stuk grond
  • waar water is
  • waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens)

  Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

  Op de kadastrale kaart ziet u de ligging van kadastrale percelen in de omgeving, zoals.

  • perceelnummers
  • de belangrijkste bebouwing
  • straatnamen en huisnummers

  Let op: een kadastrale kaart geeft alleen een indicatie van de ligging van de kadastrale grenzen.

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan.

  Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

  Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag.

  In een omgevingsplan staat onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
   • gemeentelijke monumenten
  • regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
   • regels over milieubelastende activiteiten
   • regels over bomen kappen
   • regels over parkeren

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.

  Gegevens die al in de BAG staan, hoeft u niet meer door te geven aan overheidsorganisaties. Een adreswijziging hoeft u bijvoorbeeld maar 1 keer aan de gemeente door te geven. Andere overheden hebben deze informatie dan ook.

 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente bekijken

  In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen.

  In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

  U kunt de stedenbouwkundige plannen pas bekijken als de gemeente ermee akkoord is dat de plannen openbaar worden.

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. In de BRO staat basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. Er staan gegevens in over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de gebruiksrechten op de ondergrond

  Met deze informatie weet u beter wat uw kansen en risico’s zijn bij het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen, wilt u van te voren weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

  De gemeente is verplicht om de gegevens over de ondergrond actueel te houden.