Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Bestemmingsplan wijzigen

    Wilt u een verzoek indienen tot het wijzigen van een bestemmingsplan? In sommige gevallen kan de gemeente de bepalingen in het bestemmingsplan wijzigen. Dit kan van belang zijn als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend die in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.   De gemeente kan alleen medewerking verlenen aan uw wijzigingsverzoek als de mogelijkheid tot wijziging van het bestemmingsplan ook al in dit plan is opgenomen. Een wijzigingsbevoegdheid maakt deel uit van het plan en kan, zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, worden uitgevoerd.

  • Planschade

    Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel of is er door een planologische maatregel sprake van inkomensderving dan is er sprake van planschade en kunt u wellicht recht hebben op vergoeding van die schade. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld het realiseren van een nieuwe woonwijk maar het kan ook gaan om het wijzigen van de functie van een bestaand pand. Planschade wordt ook wel tegemoetkoming in schade genoemd.