Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Bedrijf verhuizen of uitbreiden

  Wilt u uw onderneming verhuizen of uitbreiden? Dan is het goed te weten of de locatie voor de beoogde activiteiten gebruikt mag worden.

 • Kadastrale gegevens

  Verschillende kadastrale gegevens kunt u bij het kadaster opvragen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden. Bekijk de kosten. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij het kadaster terecht. U kunt ook direct digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

 • Landmeten

  De gemeente Terneuzen heeft een eigen Landmeetkundige dienst. Deze dienst verricht wettelijke taken zoals: het meten van gebouwen voor het bijhouden van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) het meten van topografie (wegen, groenvlakken) voor de basisadministratie grootschalige topografie (BGT) en de gemeentelijke taken op het gebied van wegen, groen en riolering De landmeter zet ook de nieuwe grenzen uit bij aan- of verkoop van gemeentegronden. Daarna wordt, samen met de nieuwe eigenaar van de grond, de definitieve grens aangewezen aan het Kadaster. Voor nieuwbouwprojecten zet de landmeter ook de zogenaamde rooilijn uit. Dat is de lijn op een kavel of perceel waar de voorzijde van de nieuwe bebouwing moet worden neergezet. Hierbij wordt ook een advies hoogte-vloerpeil gegeven. Voor bedrijven die in opdracht van de gemeente werken, wordt op verzoek ook de zogenaamde digitale ondergrond beschikbaar gesteld.   Heeft u een conflict over erfgrenzen? De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster. Neem contact op met het Kadaster.

 • Straatnamen

  Het College van Burgemeester en Wethouders geeft nieuwe straten een naam. De straatnamencommissie adviseert daarbij. Deze commissie komt één- tot tweemaal per jaar bij elkaar. Er is een register met alle bestaande straatnamen van de gemeente . Dit register kunt u bekijken op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Neem contact met ons op. In de toekomst komt dit register ook digitaal beschikbaar.   Idee voor een nieuwe straatnaam? Legt de gemeente bij u in de buurt nieuwe straten aan? Of staat de naam van een bestaande straat ter discussie? Wilt u uw mening geven over de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam bij ons indienen. Voorstel indienen In uw voorstel voor de straatnaam (of –namen) geeft u duidelijk aan waarom u deze naam aanbeveelt. U kunt uw voorstel via het contactformulier indienen. Een voorstel kunt u ook toesturen via een brief. Ter verduidelijking kunt u een plattegrond toevoegen. Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt uiteindelijk welke straatnaam (of -namen) ingevoerd worden. Voorwaarden Een straatnaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen: De naam moet duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn; De straat moet in de openbare ruimte liggen; De naam mag niet al in gebruik zijn in de gemeente; De straatnaam moet passen bij de omgeving. Denk hierbij aan themawijken, zoals een 'bloemenbuurt' of een 'schilderwijk'; Bij namen van personen geldt: De persoon is al langere tijd overleden (geldt overigens niet voor leden van het Koninklijk Huis) De persoon is algemeen (h)erkend door verschillende maatschappelijke groepen uit de lokale bevolking. Straatnaambord kapot? Een kapot straatnaambord (of ander verkeersbord) meldt u als een Melding Openbare Ruimte. Doe een Melding Openbare Ruimte.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Bestemmingsplan Welke bestemming er op uw huis rust kunt u inzien bij ‘inzien bestemmingsplannen’ of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Kies hierbij voor ‘informatie bestemmingsplan’. Het aanvragen van een ontheffing kunt u met het omgevingsloket doen. Hier zijn kosten aan verbonden. Kamer van Koophandel KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Kijk op hun webpagina Eigen bedrijf starten vanuit huis. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 - 0115.  

 • Taxatieinformatie over woning of perceel

  Makelaars, notarissen of particulieren die informatie nodig hebben ter aanvulling van een taxatie van een woning of een perceel kunnen dit bij de gemeente opvragen. De volgende informatie, die beschikbaar is van een object bij de gemeente Terneuzen, kan worden opgevraagd: bodem bestemming en bestemmingsplan planologie voorkeursrecht gemeente monumentenwet milieu- of omgevingsvergunningen archeologie U kunt taxatieinformatie over woning of perceel online opvragen. Maak hiervoor uw keuze uit de knoppen 'Taxatieinformatie opvragen'. U ontvangt de opgevraagde informatie zoveel mogelijk digitaal van ons. Milieu-, hinderwet-, bouw- en/of sloopvergunningen die niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u inzien. We maken hiervoor een afspraak met u. Taxatieinformatie opvragen als burger Taxatieinformatie opvragen als organisatie Taxatieinformatie opvragen met buitenlandse adresgegevens   Kosten In 2023 bedragen de vaste kosten € 80,- per object. U kunt dit via iDeal betalen. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met mevrouw S. Ton-Piket, afdeling Omgeving en Economie, tel 14 0115.

 • Planschade

  Er kan sprake zijn van planschade door een planologische maatregel uw woon- of bedrijfsomgeving verandert. Een planologische maatregel kan zijn: een nieuw bestemmingsplan zijn of een aan de buren verleende omgevingsvergunning waarbij is afgeweken van het bestemmingsplan. Hierdoor kan u schade hebben door waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld uw woning) of inkomensderving. Regels hiervoor staan in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Als er sprake is van planschade in de vorm van een waardevermindering van uw woning of een andere onroerende zaak, is tenminste de eerste 2% van deze waardedaling of inkomensderving voor uw eigen rekening. Dit normaal maatschappelijk risico komt volgens de Wro namelijk niet voor vergoeding in aanmerking. Aanvraag tegemoetkoming De eigenaar van een woning, een stuk grond of bedrijfspand of degene die een onder­neming heeft in de nabijheid van de planologische maatregel kan een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen. Een huurder van een woning komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt het wettelijk drempelbedrag van € 300,-- bij u in rekening gebracht. Het indienen van de aanvraag kan tot maximaal vijf jaar vanaf de datum dat de planologische maatregel rechtens onaantastbaar is. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen per brief. Bij de brief voegt u een kopie van het eigendomsbewijs van het perceel waarop uw aanvraag betrekking heeft. In uw aanvraag moet tenminste motiveren en onderbouwen wat de aard van de planschade is en de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Procedure Voor het beoordelen van uw aanvraag wijst de gemeente een onafhankelijke adviseur aan. Deze maakt een planologische vergelijking. De adviseur kijkt daarbij naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na de planologische maatregel. Als er sprake is van een verandering bekijkt de adviseur of dit de oorzaak van de schade is en waar deze uit bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperking van het uitzicht of privacy, of toename van geluidshinder. Voor die waardebepaling schakelt de adviseur vaak een taxateur in. De adviseur kijkt ook of u, toen u de woning of een andere onroerende zaak kocht, had kunnen weten dat de omgeving zou veranderen en de schade dus voor u voorzienbaar was. De werkwijze van de adviseur staat in de gemeentelijke procedureverordening Als de adviseur concludeert dat u planschade lijdt en deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt, neemt het college in de regel dat advies over en ontvangt u een tegemoetkoming in planschade. In dat geval wordt het drempelbedrag terugbetaald. Over het te betalen schadebedrag ontvangt u wettelijke rente. Het duurt een aantal maanden voordat er een besluit van het college is op uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade.