Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  Als er een nieuwe straat gebouwd wordt, moet deze straat ook een naam krijgen. U kunt een idee voor een straatnaam doorgeven aan de gemeente.

  Kijk eerst of de naam die u verzonnen heeft al bestaat in deze plaats.

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld:

  • de oppervlakte van een stuk grond
  • waar water is
  • waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens)

  Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

 • Woning als tweede woning gebruiken

  Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners.

  Heeft u een vergunning voor uw tweede woning? Dan moet u mogelijk toeristenbelasting of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt.

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Gebouw als woning gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

  U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

  Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op het Omgevingsloket.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen.

  Gaat u:

  • bouwen, verbouwen of slopen?
  • een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker
  • een gebouw op een andere manier gebruiken?

  Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA).

  Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit.

  Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

  Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.

 • Speelterreinen

  De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten.

  Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties.

  U kunt het melden als er iets mis is met een speelterrein. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Ook kan de gemeente jeugd- en jongerenwerk inschakelen.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Bijvoorbeeld als mensen hun trampoline in de gemeentelijke speeltuin zetten. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten.

  Let erop dat u uw hond niet uitlaat op speelterreinen.

  Een externe organisatie inspecteert één maal per jaar de speeltoestellen op veiligheid. De gemeente inspecteert de speeltoestellen en de speelplekken een aantal malen per jaar. Mocht u constateren dat een toestel onveilig is of heeft u vragen over speeltoestellen, dan kunt u contact opnemen met Ronald van Lent, via tel. 0571 - 27 98 51.

 • Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

  Soms moet een omgevingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente.