Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Buitengebied Westerveld

  Raadpleegbaarheid buitengebied Westerveld.

 • Bedrijf aan huis beginnen

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Welke bestemming er op uw huis rust kunt u navragen bij de gemeente.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

  Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Is de waarde van uw pand gedaald door een planologische maatregel zoals een wijziging van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning waarbij afgeweken is van het omgevingsplan (een buitenplanse omgevingsplanactiviteit) ? Dan is er mogelijk sprake van schade en heeft u misschien recht op nadeelcompensatie. De regelgeving rond planschade is sinds 1 januari 2024 gewijzigd. Planschade valt sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 onder nadeelcompensatie. U kunt nadeelcompensatie aanvragen voor:  waardedaling onroerend goed (uw woning/bedrijfspand is gedaald door een planologische maatregel). inkomstenderving (verminderde omzet door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden). In de Verordening nadeelcompensatie gemeente Westerveld | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) vindt u meer informatie.  Overgangsperiode van regels De oude regeling voor planschade zoals die gold voor 1 januari 2024 kent een overgangsperiode. Omdat u planschade binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan of een afwijking van dat bestemmingplan kunt aanvragen, kan deze termijn doorlopen tot na 1 januari 2024. Kijk voor meer informatie op de website Informatiepunt leefomgeving of neem contact op met de gemeente. De procedureverordening planschade blijft voorlopig bestaan voor de behandeling van planschadeaanvragen op basis van de regelgeving voor 1 januari 2024.  

 • Meewerken aan een initiatief

  U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden. De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u. wijzigen omgevingsplan. Als u bijvoorbeeld van uw woning een winkel wilt maken en het past niet in het omgevingsplan, kan meegewerkt worden door het omgevingsplan te wijzigen.  buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Als u bouwplannen heeft die niet (geheel) passen binnen het omgevingsplan, kunt u de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan uw plannen door middel van een bopa. Een bopa is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Er zijn 2 varianten: een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan binnenplanse omgevingsplanactiviteiten (opa). Wilt u bijvoorbeeld een bijgebouw plaatsen of een stuk grond anders gebruiken en/of dit past niet in het omgevingsplan ? Een opa is een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is. In sommige situaties is bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat onder andere genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving.   Meer informatie is ook te vinden op Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

 • Omgevingsplan-Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied, op een perceel of in een pand zijn toegestaan? Dan kunt u het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) raadplegen. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 hebben gemeenten een omgevingsplan. Dat bestaat uit twee delen, een tijdelijk en nieuw deel:  Tijdelijk deel Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat uit: (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat) Nieuwe deel Het nieuwe deel van het omgevingsplan is eerst nog leeg, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van het overgangsrecht. De regels in het nieuwe deel komen deels tot stand door bestaande regels (bestemmingsplanregels, bruidsschat) uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel. De gemeente werkt de komende jaren aan het vullen van het omgevingsplan en neemt in het nieuwe deel ook nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. Dat zijn regels voor bouwen, gebruik, aanleg, milieu, gezondheid, water, bodem etc. Het wijzigen/vaststellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan kan ook thematisch gebeuren. Het vaststellen van het omgevingsplan doet de gemeenteraad. De omgeving wordt actief betrokken bij deze procedure. Deze overgangsfase duurt tot 2032. Het omgevingsplan is nieuw en omvat veel meer dan het bestemmingsplan. Dit betekent dat gemeenten een lange periode krijgen een omgevingsplan te hebben.  Omgevingsplan inzien Het omgevingsplan, tijdelijke deel (bestemmingsplannen) en nieuwe deel kunt u online bekijken via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) . Uitleg over regels op de kaart vindt u via Regels op de kaart in het Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).  Wilt u een oud plan inzien dat nog niet digtaal is, maak dan een afspraak met de gemeente via 14 0521. 

 • Omgevingsvergunning water

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. U kunt via https://omgevingswet.overheid.nl/home kijken of u voor uw activiteiten een melding moet doen bij het waterschap of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Daarbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:  Aanleggen of wijzigen van een sloot/sloten. Het lozen van afvalwater op oppervlaktewateren. Aanbrengen van duiker(s). Het onttrekken van grondwater. Activiteiten bij bijvoorbeeld een weg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk. De aanleg van een waterberging. Het dempen van water. 

 • Omgevingsplan wijzigen

  Wilt u het omgevingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een plan indienen. Als de gemeente meewerkt aan uw plan, dan kijken wij samen met u welke procedure het beste gevolgd kan worden om uw plan te realiseren. Vanaf 1 januari 2024 kan dat op twee manieren:  Wijzigen omgevingsplan Soms is het beter om een wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Bijvoorbeeld bij een plan waarbij gelijktijdig in samenhang een aanpassing van andere regels uit het omgevingsplan nodig is zoals het aanpassen van gebruiksruimte van bedrijven om bijvoorbeeld woonbebouwing mogelijk te kunnen maken. Of bijvoorbeeld "ruimte-voor -ruimte" waarbij de agrarische bestemming ingeruild wordt voor een woonbestemming. Dan is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Dit kan niet met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.  Wij zijn bezig met het opstellen van een handboek. Daarin wordt o.a. aangegeven waar een wijziging aan moet voldoen. Tot die tijd zullen wij in overleg met u als aanvrager kijken naar de beste oplossing. Een wijziging kunt u niet zelf opstellen, hiervoor is een (stedenbouwkundig) adviesbureau nodig.  Buitenplanse omgevingsplanactiviteit Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna bopa) is een plan/aanvraag/verzoek dat niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan of niet vergunningvrij is voor het bouwen. Het kan gaan om de volgende situaties: De activiteit is niet mogelijk op basis van de algemene regels van het omgevingsplan De activiteit is niet mogelijk op basis van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit De activiteit is niet vergunningvrij voor het bouwen Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbouwen van een bedrijfspand tot woning. In de regels uit het omgevingsplan staat dat er geen woning is toegestaan. Een aanvraag om hier een woning te mogen realiseren, is dan een buitenplanse omgevingsactiviteit.  Om een bopa te kunnen verlenen, is een aanvraag omgevingsvergunning nodig. Het plan moet onderbouwd worden want de aanvraag moet voldoen aan de zogenaamde "evenwichtige toedeling van functies aan locaties". Deze onderbouwing kunt u veelal niet zelf opstellen maar daarvoor is een adviesbureau nodig. Er moeten namelijk vaak ook onderzoeken uitgevoerd worden zoals op het gebied van stikstof, geluid, ecologie etc. Samen met u en de adviseur zullen we deze procedure starten en doorlopen. Ook voor de bopa geldt straks het handboek.  Bij beide instrumenten is participatie van belang. Wij adviseren u vroegtijdig uw omgeving te betrekken bij uw plannen. Meer informatie kunt u lezen via  2.b Bijlage 2 Handreiking participatie Omgevingswet gemeente Westerveld (concept) (3).pdf.