Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Nadeelcompensatie (planschade) ruimtelijk besluit

  Bij nadeelcompensatie kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen ...

 • Huisvestingsvergunning voor huurders

  We willen met de huisvestingsvergunning mensen die een maatschappelijke of economische binding hebben met Heerlen, voorrang geven op een betaalbare...

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bij...

 • Ter inzage

  Bestemmingsplannen die momenteel ter inzage liggen

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag voor bouwen en gebruiken van grond of water.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch Crèvecoeur, subsidie

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur, als bedoeld in de startbeslissing.