Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

  Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening. Voorwaarden U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn  Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn Bijzonderheden Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl) De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen Het rentepercentage voor de rentebedragen lening ligt wettelijk vast Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden namelijk voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen. Tips Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen door publicatie op de website www.overheid.nl. Voorwaarden de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend de zienswijze wordt bij/ter attentie van de gemeenteraad ingediend de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens Voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Kosten Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Als u na vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekent bij de Raad van State, dan zijn daar wel proceskosten aan verbonden. Bijzonderheden Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening geïnformeerd. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: naam en zaaknummer van het ontwerpbestemmingsplan reden van uw zienswijze of u voor uzelf of namens iemand een zienswijze indient als u namens iemand een zienswijze indient de naam van degene die u heeft gemachtigd en de reden van machtiging naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) van indiener of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn. Stuur de volgende bijlage(n) mee: een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing) machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing). Zienswijze indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting. U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 071 3327272 om een afspraak te maken.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld als gevolg van gebrekkig onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten. Voorwaarden De schade is een direct gevolg van het niet handelen en/of nalaten van de gemeente U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. Kosten Geen. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis omschrijving van het voorval en relatie tussen schade een oorzaak uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen. Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing: foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond proces-verbaal van politie ondertekende getuigenverklaringen foto’s van de door u opgelopen schade facturen van reparaties/medische behandeling als gevolg van opgelopen schade bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak. Gemeente aansprakelijk stellen via digitaalloket.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. U ontvangt binnen 6 weken een reactie. Dien uw claim ook in bij uw eigen verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. U bent mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde.  

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500,-. Is het prijzengeld meer dan € 4500,-  dan moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen; dit kan via de website kansspelautoriteit.nl. Voorwaarden U moet de vergunning minimaal 2 weken voor de lotenverkoop aanvragen de waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,- het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen. Kosten De kosten zijn € 32,65 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verenigingen en stichtingen hoeven geen leges te betalen; deze vallen onder de legesvrijstelling. Aanvraag U vermeld bij de aanvraag: bestemming van de opbrengst datum loterij, aantal loten, prijs per lot startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst. Loterijvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van de vereniging door. 

 • Stremmingen voor het scheepvaartverkeer

  Gaat u varen? Dan is het handig om te weten wanneer de bruggen open en dicht gaan. Alle informatie over vaarwegen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website vaarweginformatie.nl staan de scheepvaartberichten van alle vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland. Hier staan korte en lange stremmingen, gehele of gedeeltelijke stremmingen en bijzonderheden zoals evenementen waardoor enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan.

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.Als u schulden of betalingsachterstanden heeft en u kunt er zelf niet meer uitkomen dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Een schuldhulpverlener kijkt met u naar mogelijke oplossingen en bepaalt samen met u welke hulp het beste voor u is. Voorwaarden U woont in de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn of Nieuwkoop U bent 18 jaar of ouder U kunt en wilt de afspraken nakomen om uw schulden af te lossen U bent gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken U geeft de gemeente alle overzichten en gegevens die nodig zijn om u te kunnen helpen. Aanvraag Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden uitgevoerd door gemeente Alphen aan den Rijn. Telefonisch is het gemeente Alphen aan den Rijn bereikbaar via 14 0172. Tips Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem biedt financiële hulp bij acute financiële problemen. Kijk voor meer informatie op www.noodfondskb.nl Heeft u problemen met uw administratie? Dan kunt u terecht bij de Papierwinkel (website Driemaster.nu). Vrijwilligers van de papierwinkel helpen u dan om uw administratie op orde te krijgen en inzicht te krijgen in de financiën, zodat u daarna zelf in staat bent om het bij te houden. www.Nibud.nl www.zelfjeschuldenregelen.nl (website Nibud en NVVK).

 • Bodeminformatie opvragen

  U kunt de bodemkwaliteit van uw perceel laten onderzoeken. Uit het onderzoek kan informatie komen die u bijvoorbeeld kan helpen bij de beslissing of u een woning of bedrijfspand wilt kopen. Aanvraag Doe uw aanvraag bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst West-Holland. Het BIP beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten. Tips U vindt ook bodeminformatie via het Bodemloket van Rijkswaterstaat. Het Bodemloket geeft inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

 • In gebreke stellen bij te laat beslissen

  Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Is de gemeente te laat met beslissen? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom en kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Hiermee geeft u de gemeente de gelegenheid alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan heeft u in veel gevallen recht op een dwangsom en kunt u zelfs beroep instellen bij de rechter. De maximale hoogte van de dwangsom bedraagt € 1.440. Voorwaarden de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende. Kosten Geen. Bijzonderheden Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving. De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Indien dit van toepassing is, laat de gemeente u dit binnen de wettelijke termijn weten. Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop het aantal weken dat nodig is om een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl. U heeft geen recht op een dwangsom in geval van verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: onderwerp aanvraag of bezwaar zaaknummer of kenmerk datum van aanvraag of bezwaar. Ingebrekestelling bij te laat beslissen indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl  U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

 • Vuurwerk

  Vuurwerk kopen en afsteken Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan. Lees de regels voor het kopen van vuurwerk op rijksoverheid.nl. U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Op de verpakking staat of u 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen afsteken. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat. Lees de regels voor het afsteken van vuurwerk op rijksoverheid.nl. Verkoop Op 3 dagen per jaar mag vuurwerk worden verkocht. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. Voor de verkoop van consumentenvuurwerk hoeft u geen (verkoop)vergunning meer aan te vragen. Wilt u consumentenvuurwerk verkopen, dan moet u voldoen aan de bepalingen genoemd in de Winkeltijdenwet en het Vuurwerkbesluit. U leest waar u rekening mee moet houden bij het opslaan en verkopen van vuurwerk op Ondernemersplein.nl. Deze regels staan ook in het Vuurwerkbesluit op overheid.nl. Opslag U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe dan een Melding vuurwerkbesluit op informil.nl. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken. Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het  . Overlast en gevaar Overlast of vermoeden van opslag van illegaal vuurwerk kunt u telefonisch melden bij de politie 0900-8844.of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Neem bij acuut (levens)gevaar, als er direct actie genomen moet worden door bijvoorbeeld de politie rechtstreeks contact op met de politie via telefoonnummer 112.